Reconeixement de crèdits de CFGS

L'alumnat que provingui dels cicles formatius de grau superior (CFGS) que es detallen a la taula adjunta i que iniciï estudis a les titulacions que també es relacionen, pot sol·licitar el reconeixement de crèdits del cicle formatiu i incorporar-los a l'expedient acadèmic de la UAB. Es reconeixerà com a assignatures ja superades determinades assignatures del pla d'estudis de la titulació corresponent, tal com s'estableix a l'acord aprovat per la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB.

El reconeixement es fa per a tot el bloc d'assignatures que figuren a l'acord esmentat i s'incorporen a l'expedient de l'alumnat amb la qualificació de "apte/a" i especificant que són assignatures reconegudes. Aquesta qualificació comptabilitzarà a l'efecte de la superació de l'assignatura, però no a l'efecte del barem de l'expedient acadèmic. Per tal de tenir una informació més detallada sobre aquest tema, és convenient consultar l'apartat de reconeixement de crèdits de CFGS del web de la Generalitat de Catalunya.

Sol·licitud i documentació

Per demanar el reconeixement dels crèdits, l'alumnat ha de formular una sol·licitud al deganat o a la direcció del centre on hagi dut a terme la matrícula. Hi cal adjuntar el certificat acadèmic del cicle formatiu i abonar el preu fixat al Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'estudi per sol·licitud de reconeixement. El formulari de sol·licitud (original i dues còpies) s'ha de lliurar a la gestió acadèmica del mateix centre.

Les assignatures incloses a la sol·licitud de reconeixement de crèdits no s'han de matricular.

Un cop reconeguts aquests crèdits, per incorporar-los a l'expedient acadèmic l'alumnat ha d'abonar el preu que marca el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Terminis

Els terminis per sol·licitar el reconeixement dels crèdits els fixa cada centre.

Sol·licitud de reconeixement de crèdits de CFGS
Taula de reconeixement de CFGS
Informació sobre les assignatures reconegudes per estudis de CFGS en relació als estudis UAB