Estudiants UAB que sol·liciten un programa d'intercanvi

Estudiants de la UAB

Si curses un grau i vols accedir a un programa d'intercanvi, has de tenir superats el nombre de crèdits determinats, com a primer curs, per la Comissió d'Ordenació Acadèmica. A més, s'han de poder reconèixer un mínim de 20 crèdits a la UAB. Si l'estada és d'un semestre, aleshores només cal poder reconèixer la meitat d'aquests crèdits.

Si estudies un tercer cicle, pots accedir a un intercanvi si estàs matriculat en un doctorat, màster o postgrau, o bé si acredites que estàs fent la tesi doctoral o el treball de recerca.

Formalitzar la matrícula

Un cop inclòs en un programa d'intercanvi, t'has de matricular, en el teu centre, del curs en què facis l'intercanvi. A la matrícula, es farà constar la teva condició d'estudiant d'intercanvi.

Modificació de la matrícula

En cas que t'informin que t'han adjudicat l'ajut o la participació en el programa després d'haver formalitzat la matrícula, el coordinador o coordinadora d'intercanvi s'encarregarà de notificar a la secretaria del teu centre la necessitat de modificar la matrícula.

Assessorament

El coordinador o coordinadora d'intercanvi t'assessorarà en el moment en què t'hagis de matricular per assegurar que t'inscrius en les matèries equiparables.

Assignatures que pots cursar

Si estàs inscrit en un programa d'intercanvi, no pots cursar, a l'estranger, cap matèria de la qual t'hagis matriculat i no hagis superat en semestres anteriors. Tot i això, pots demanar l'autorització expressa del degà o degana, o del director o directora, del teu centre, que prendrà una decisió a partir de l'informe del coordinador o coordinadora d'intercanvi i del vistiplau del coordinador o coordinadora de titulació.

El nombre de crèdits que cursis a l'estranger no pot superar el nombre autoritzat per al mateix període a la UAB.

Qualificacions

Les matèries cursades i les qualificacions que obtinguis a la universitat estrangera figuraran al teu expedient acadèmic. En tot cas, se't lliurarà una certificació on es consigni aquesta equiparació.

Les qualificacions obtingudes a la universitat de destinació que s'equiparin a assignatures de la UAB, constaran en actes diferents de les dels estudiants oficials que cursen les assignatures a la UAB. La qualificació es consignarà en el moment que arribin les teves certificacions de la universitat de destinació.

En cas que hagis cursat parcialment una matèria anual a l'estranger, el professor o professora de la matèria qualificarà la part realitzada a la UAB i el coordinador o coordinadora d'intercanvi farà una mitjana ponderada de la nota en funció de l'estada, amb la qualificació que vas obtenir a l'estranger.