Reconeixement per experiència professional acreditada

Reconeixement per Experiència Laboral

Pot ser objecte de reconeixement l'experiència laboral i professional acreditada, sempre que estigui relacionada amb les competències inherents al títol.
 
L'activitat professional es pot reconèixer sempre que es compleixin els requisits següents:
a) informe favorable del tutor/a (aquest document no es requereix a l’alumne en el moment de fer la sol·licitud; ho emet la coordinació de la titulació una vegada revisada la documentació de l’alumne i quan ja han pres una resolució favorable, si es dóna el cas).
b) valoració de l'acreditació de l'empresa que descrigui les tasques dutes a terme, certificació de vida laboral de la persona interessada, i memòria justificativa en la qual s'exposin les competències assolides mitjançant l'activitat laboral.
c) prova d'avaluació addicional quan ho sol·liciti el tutor/a.

Efectes acadèmics
 
1. Els crèdits reconeguts s'incorporen a l'expedient de l'estudiant amb la qualificació d'apte/a, i especificant que han estat reconeguts.
2. Els crèdits reconeguts no es tenen en compte als efectes del còmput de la mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Sol·licituds

Grau en Gestió Aeronàutica de la UAB Campus de Sabadell:

  • Al formulari de sol·licitud es relaciona la documentació necessària per tramitar aquest reconeixement.
  • Podeu consultar el model de memòria que cal adjuntar.