Reconeixement Escola

Programes EE

Per al curs 2022-23, hi ha 3 programes a l'Escola d'Enginyeria amb reconeixement de crèdits:

L'Escola d'Enginyeria, amb el programa de suport a les pràctiques, PSP22-23, vol potenciar que les assignatures de grau incorporin a les seves pràctiques la presència d'estudiants dels últims cursos (de 3r i 4t curs) a l'aula, amb un major aprofitament de la docència presencial, així com ajudar al professor en el desenvolupament de les pràctiques de laboratori (tant si són del primer com del segon semestre). Sempre i quan la valoració de la seva activitat sigui positiva, l’estudiant podrà demanar el reconeixement màxim de 3 ECTS (1 crèdits cada 25 hores de col·laboració) i un certificat de la seva participació.

 

Funcions l'estudiant de suport  (depenent de les necessitats de cada assignatura):

 • Ajudar al professorat responsable de l’assignatura a preparar l’aula i els materials per a la docència.
 • Donar suport al professorat responsable de l’assignatura a impartir la docència del grup/classe.
 • Assistir l’alumnat que requereix de suport per a seguir la docència, ja sigui de manera presencial o virtual, amb la supervisió del professorat responsable de l’assignatura.
 • Assistir a reunions de preparació de l’assignatura.
 • Elaborar un informe final de l’activitat.

 

Requisits de l’estudiant de suport:

 • Estudiants de 3r o 4t; és a dir, que el major nombre d'assignatures matriculades siguin de 3r o 4t curs.
 • En cas que l’assignatura sigui del mateix grau que l’estudiant, haver superat l’assignatura.

 

Places que hi ha disponibles:

30 places.

 

Procediment i terminis:

Primer semestre:

 • 7-14 de setembre:  admissió de sol·licituds a través del formulari de sol·licitud que trobareu a continuació. Al mateix formulari, trobareu el llistat de les assignatures de primer i segon semestre que participen a la convocatòria.
 • 16 de setembre: resolució d’estudiants seleccionats. La direcció es posarà en contacte amb l’alumnat que ha fet la sol·licitud.

Segon semestre:

 • 20-27 de gener: admissió de sol·licituds a través del formulari de sol·licitud.  Al mateix formulari, trobareu el listat de les assignatures de segon semestre que participen a la convocatòria.
 • 30 de gener: resolució d’estudiants seleccionats. La direcció es posarà en contacte amb l’alumnat que ha fet la sol·licitud.

Formulari de sol·licitud de participació al Programa de Suport a les Pràctiques

El professorat de l'assignatura que vulgui participar ens pot indicar si ja té contacte amb algun o alguna estudiant que vulgui fer les pràctiques i per tant aquesta assignació serà directa. Si no hi ha cap preferència, des de direcció establirem la correspondència entre assignatures i estudiants, atenent al criteri de mèrits (nota mitja de l’expedient acadèmic).

En acabar la participació, l’estudiant ha d’omplir el següent formulari.

Formulari Informe final de participació de l'estudiant al Programa de Suport a les Pràctiques. (Pendent)

Formulari Informe del tutor del Programa de Suport a les Pràctiques. (Pendent)

 

Més informació:

Si voleu més informació, contacteu amb Cristina.Fernandez@uab.cat

L'Escola d'Enginyeria, amb el programa de mentoratge acadèmic ESTUDIANT-MENTOR/A, PMA22.23, pretén involucrar l’alumnat dels últims cursos en l'acompanyament acadèmic a estudiants de primer curs per tal de complementar les activitats d’orientació de l’Escola. Sempre i quan la valoració de la seva activitat sigui positiva, l’estudiant podrà demanar el reconeixement màxim de 3 ECTS i un certificat de la seva participació.

El mentor/a no és un/a professor/a particular, però pot facilitar recomanacions sobre estratègies d'aprenentatge de cada assignatura, i orientació a l’alumnat tutoritzat sobre diferents aspectes de la vida universitària.

Funcions del mentor o mentora

 • Oferir a l’alumnat tutoritzat una idea de conjunt del pla d'estudis de la titulació i de les assignatures a cursar, revisant al començament de cada quadrimestre el contingut de les guies docents de cadascuna de les assignatures, particularment la relació amb assignatures anteriors i posteriors de la carrera.
 • Posar en comú les estratègies personals d'estudi i organització del temps.
 • Comprovar que l’alumnat tutoritzat coneix la mecànica dels exàmens (data, durada, tipus i criteris d'avaluació), els continguts objecte d'examen en cada matèria, així com de la normativa de permanència de la UAB.
 • Treballar i conscienciar a l’alumnat tutoritzat sobre l’ètica i especialment els plagis/còpies en les activitats de les assignatures.
 • Comentar altres aspectes de la vida universitària que suscitin preocupació o dubtes en l’alumnat tutoritzat. Informar dels serveis d'orientació universitària a la seva disposició.

Per tant, durant el curs acadèmic el mentor/a haurà de:

 • Assistir a una reunió inicial de presentació-formació del Programa ESTUDIANT-MENTOR/A.
 • Realitzar com a mínim dues reunions en cada quadrimestre amb el grup d'alumnes tutoritzats i mantenir-ne contacte pels mitjans electrònics adequats.
 • A final de cada semestre, lliurar un breu informe de les activitats desenvolupades, on es demanarà fer una anàlisi crítica dels resultats del mateix per tal de detectar problemes i proposar millores.
 • Col·laborar en l’elaboració d’un llistat de preguntes freqüents (FAQs) que siguin d'interès per a tot l'alumnat de primer per a ser incloses en la web de l’escola.
 • Col·laborar en les activitats vinculades a la difusió de l’activitat ESTUDIANT-MENTOR/A.
 • Assistir a una reunió final de resum/conclusions que tancarà la participació de l’ESTUDIANT-MENTOR/A.

Requisits del mentor o mentora

L’alumnat interessat haurà d’haver superat 60 ECTS i demostrar motivació i habilitats socials per exercir la seva activitat. Per aquesta tasca desenvolupada es reconeixerà fins a un màxim de 3 ECTS per 75 hores de feina.

Places que hi ha disponibles:

20 places.

Procediment i terminis:

Segon semestre:

 • 15-31 de gener: admissió de sol·licituds a través del formulari de sol·licitud.
 • 3 de febrer: resolució d’estudiants seleccionats. La direcció es posarà en contacte amb l’alumnat que ha fet la sol·licitud.

Formulari de sol·licitud de participació al Programa de Mentoratge Acadèmic (ESTUDIANT-MENTOR/A)

Més informació:

Si voleu més informació, contacteu amb albert.guisasola@uab.cat

L'Escola d'Enginyeria, amb el programa de suport a secundària, PSS22-23, col·labora amb el projecte mSchools en què participen el Departament d’Educació, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació GSMA. L’objectiu és incentivar el desenvolupament del pensament computacional de l'alumnat de la comunitat educativa de Catalunya.

En el marc d’aquest programa, l’assignatura App Education té per objectiu fomentar l’aprenentatge de la programació i l’emprenedoria mitjançant el desenvolupament de projectes d’aplicacions mòbils que ofereixin solucions a problemes reals i que tinguin coma punt de partida els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Aquesta assignatura s’imparteix als darrers cursos d’ESO, a Batxillerat i a diversos Cicles Formatius. L’estudiant que vulgui participar a aquest programa podrà demanar el reconeixement de 1 ECTS i un certificat de la seva participació.

Funcions de l'estudiant:

 • Donar suport per desenvolupar un projecte utilitzant plataformes de programació com Scracth, MIT App Inventor, Javascript o similars.
 • Fer una formació virtual de 5 hores, per explicar el context i els programes.
 • Assessorar els centres (7 centres aproximadament). Un cop rebuda la petició per part del centre, els mentors i mentores TIC contactaran per tancar una reunió telemàtica amb el docent i conèixer els seus dubtes. Les persones mentores TIC les poden resoldre immediatament o buscar solucions per presentar en una trobada posterior. Cada intervenció a un grup de centre equivaldrà aproximadament a 3 hores: Els/les mentors/es TIC podran resoldre dubtes en les àrees de: viabilitat dels projectes, disseny d'apps, interfícies d'usuari, llenguatges de programació, etc.

 

Requisits de l’estudiant de suport:

 • Atès que els participants com a mentors hauran de treballar amb menors d’edat, caldrà que tinguin el Certificat de delictes de naturalesa sexual emès pel Ministeri de Justícia.

Places disponibles:

Dependrà del nombre d’incripcions de totes les universitats involucrades i del nombre de centres que necessitin suport.

Procediment i terminis:

 • 20 de setembre – 28 de octubre:  admissió de sol·licituds a través del formulari de sol·licitud que trobareu a continuació.
 • 10 de novembre: resolució d’estudiants seleccionats.
 • 21 al 28 de novembre: formació.
 • 1 de febrer – 30 d’ abril: suport als centres.

Formulari de sol·licitud de participació al Programa de Suport a Secundària

 

Mes informació:

Si voleu més informació, podeu consultar aquest vídeo i contactar amb Cristina.Fernandez@uab.cat.