Activitats amb reconeixement acadèmic de crèdits

Funcionament

La UAB t'ofereix la possibilitat d'obtenir crèdits acadèmics reconeguts en els estudis de grau. Si vols saber quines són totes les activitats que pots reconèixer enguany, consulta el llistat complet d'activitats amb reconeixement acadèmic.

Pots consultar totes les activitats reconegudes en qualsevol curs acadèmic si accedeixes al "Cercador d'activitats".

Programa de producció, creació i promoció cultural de la UAB. S'ha construït des de l'atenció a les necessitats de la comunitat universitària i el suport a l'acadèmia. És per això que les activitats estan centrades a incentivar la creativitat, el desenvolupament del sentit crític i l'apropament als processos de creació i gestió artística.

Uneix-te als grups estables i informa’t de la resta d’activitats que organitza Cultura en Viu.

El Servei d'Activitat Física (SAF) és el gestor de les instal·lacions esportives de la UAB i qui organitza i promou la pràctica d'activitat física a la universitat.

El SAF ofereix cursos relacionats amb la salut i l'activitat física, pots trobar-ne tota la informació a la pàgina web de les activitats amb reconeixement acadèmic del SAF.

La Unitat de Dinamització Comunitària té per objectiu fomentar la participació més enllà de les aules, afavorint el creixement i consolidació del teixit associatiu, així com donant suport a la representació estudiantil. A més a més, es desenvolupa una programació estable per tal de dinamitzar la comunitat a través d’activitats que treballen per la internacionalització i la creació de xarxes.

A la pàgina de Dinamització Comunitària trobaràs més informació sobre les activitats que organitzen.

La Fundació Autònoma Solidària contribueix en la construcció d'una universitat més solidària i més compromesa amb la realitat social, mitjançant la participació voluntària de la comunitat universitària. Organitza a la UAB activitats per promoure la transformació social.

Pots consultar la pàgina de la Fundació Autònoma Solidària per informar-te del conjunt d'activitats que organitzen.

Pots obtenir reconeixement acadèmic addicional per la formació en terceres llengües.

El reconeixement màxim per a la formació en terceres llengües serà de 12 crèdits.

Pots consultar les equivalències del nivell B1 o superior dels certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) a les taules publicades per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC). Per altra banda, si has realitzat algun curs sense aconseguir el certificat abans d'estudiar a la UAB, caldrà que facis una prova de nivell.
Si disposes d'un certificat d'idiomes obtingut abans de cursar els teus estudis a la UAB el podràs reconèixer.

Reconeixement de la llengua estrangera quan és diferent a l’anglesa i diferent de la realitzada a les PAU

Per al reconeixement d’una llengua estrangera quan és diferent a l’anglesa i diferent de la realitzada a les PAU, pots reconèixer 3 crèdits per nivel més alt que presentis, amb un màxim de 12 crèdits. Es reconeix des del primer nivell i de la manera següent:

 1. A1 = 3 crèdits
 2. A2= 6 crèdits
 3. B1= 9 crèdits
 4. B2 en endavant = 12 crèdits
Reconeixement de l'anglès

Sempre i quan l'activitat o assignatura no pertanyi a una titulació orientada a la formació en aquesta llengua o bé formi part d'un mínor en formació de llengües, podràs obtenir el reconeixement en el següents casos:

Criteris per al reconeixement de crèdits per a la millora de del nivell de domini de l’anglès:

Per l’acreditació de nivells d’anglès, s’aplicarà l’escala del Servei de Llengües (SdL) de la UAB. Es podran reconèixer crèdits a partir del nivell 3 d’aquesta escala. El nombre de crèdits reconeguts serà progressiu i no acumulable, s’ha de realitzar el reconeixement pel darrer nivell obtingut i al final dels estudis universitaris de l’estudiantat, d’acord amb el següent escalat:

 1. per la superació d’un nivell equivalent al nivell 3 del SdL: 1,5 crèdits,
 2. per la superació d’un nivell equivalent al nivell 4 del SdL: D'1,5 a 3 crèdits, en funció del nombre de crèdits que manquin per finalitzar els estudis
 3. per la superació d’un nivell equivalent al nivell 5 del SdL: D'1,5 a 6 crèdits, en funció del nombre de crèdits que manquin per finalitzar els estudis,
 4. per la superació d’un nivell equivalent al nivell 6 del SdL o superior: D'1,5 a 9 crèdits,en funció del nombre de crèdits que manquin per finalitzar els estudis.

Els nivells impartits en el Servei de Llengües s’utilitzen per a atorgar l’equivalència del corresponent nivell MERC (Marc Europeu de Reconeixement) aportat per l’estudiant.

Reconeixement d'altres llengües estrangeres
 • Estada en una universitat estrangera dins d'un programa de mobilitat, cursant un mínim de 30 cr. en d'altres llengües estrangeres.
 • Per al reconeixement de crèdits per activitats formatives que impliquin una millora en el domini d'altres llengües estrangeres, s'aplicaran els mateixos criteris que els definits per a la formació en anglès, sempre que es tracti de la llengua estrangera amb què has accedit a la universitat mitjançant les PAU.
 • Per la formació en una llengua estrangera diferent d'aquella amb què has accedit a la universitat mitjançant les PAU, pots reconèixer 3 crèdits per cada nivell superat, d'acord amb l'escala de nivells del Servei de Llengües de la UAB i a partir del nivell 1 d'aquesta escala, amb un màxim de 12 crèdits. En aquest cas, el reconeixement de crèdits serà progressiu i no acumulable, igual que en la llengua anglesa. En el cas d’estudiants que hagin cursat un batxillerat estranger, es considerarà primera llengua estrangera la d’escolarització en el batxillerat (com en el cas de batxi-bac, el francès). Pels estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) es considerarà primera llengua estrangera la que hagin cursat dins del CFGS.
Altres activitats amb reconeixement

El Servei de Llengües organitza un conjunt d’activitats lingüístiques i culturals que contribueixen a la pràctica de llengües i al treball de la interculturalitat al campus. Les propostes del Servei fomenten la participació dels estudiants en tot allò relacionat amb l’ús de les llengües i la gestió de contextos multilingües. Podeu consultar les propostes al web del Servei de Llengües.

Reconeixement d'altres llengües i sistemes de comunicació
 • Cursos de llengua de signes i del sistema de lecto-escriptura Braille, superats a institucions reconegudes pels departaments competents en matèria d'educació, a raó d'1,5 crèdits per cada nivell superat.
Reconeixement per la formació en català
 • Nivell C2 de Català, 3 crèdits, en el cas d’estudiants escolaritzats a Catalunya o d’altres comunitats autònomes, sempre que no es tractin de titulacions orientades a la llengua vehicular.
Reconeixement per la formació en altres llengües vehiculars d'altres comunitats autònomes
 • Nivell C2 de la llengua vehicular d’una comunitat autònoma o superació del nivell esmentat, 3 crèdits, sempre que no es tractin de titulacions orientades a la llengua vehicular.

L’Observatori per a la Igualtat es dedica a l'estudi i la diagnosi de les desigualtats a la universitat i a l'elaboració de propostes d'actuació encaminades a corregir-les. Una de les tasques principals és la sensibilització i la creació d’un estat d’opinió en relació amb aquesta temàtica. S'organitzen diverses activitats de sensibilització i de promoció de la participació de la comunitat per a la creació d'una universitat més inclusiva.

A la pàgina de l'Observatori per a la Igualtat tens més informació del material que ofereixen i les tasques que desenvolupen.

El Servei d'Ocupabilitat centra la seva tasca en orientar, acompanyar i donar suport a l'alumnat i les persones titulades de la UAB, en relació amb l'ocupabilitat i la inserció laboral. Organitza activitats focalitzades en el coneixement del món sociolaboral que proporcionin els mitjans i l'orientació professional especialitzada per a la millora de l'ocupabilitat des de la responsabilitat social.

També organitza activitats formatives sobre generació d'idees i emprenedoria social a través del seu Programa UAB-Emprèn. 

Pots consultar els tallers que organitza el Servei d'Ocupabilitat.