Cooperació i EpJG

Treball en xarxa amb universitats

Treball en xarxa

Promoció de noves sinèrgies i espais de treball conjunt amb actors universitaris i socials que fomentin l’anàlisi, la discussió i el disseny d’estratègies per a la integració d’un enfocament d’EpD a les universitats públiques catalanes, i extensió de la xarxa en l’àmbit estatal i internacional.

a) Diagnosi de l’estat actual d’implementació de l’EpD, possibilitats i estratègies a les universitats públiques catalanes: Recerca elaborada amb la col·laboració de les oficines de cooperació de les universitats agrupades en l’ACUP que vol esdevenir una fotografia sobre la presència actual de continguts amb perspectiva d’EpD als currículums universitaris, aportar informació descriptiva addicional sobre exemples de bones pràctiques i explorar noves possibilitats amb vocació curricular.

Villà, Rita (dir.) (2015): L’EpD a la Universitat. Impulsant l’educació crítica i compromesa als estudis de grau. Diagnosi de l’estat actual d’implementació, possibilitats i estratègies en l’educació formal de les universitats públiques catalanes. Bellaterra: Fundació Autònoma Solidària. (PDF)

Resum executiu català (PDF)
Executive summary english (PDF)

Presentació de la diagnosi online (Prezi)

b) Seminaris de treball amb agents universitaris i socials
Espais de trobada, intercanvi i construcció col·lectiva entre professorat, oficines de cooperació, entitats i altres agents afins. Fruit dels resultats dels dos primers seminaris s’han definit un conjunt de propostes d’actuació per fomentar l’adopció d’un enfocament d’EpD als estudis universitaris. S’ha activat també la xarxa virtual “EpD i Universitat” .
 
Primer seminari “L’educació per al desenvolupament en els estudis de grau”, 15/01/2015:
Programa del primer seminari de treball
Dossier d’experiències de bones pràctiques d’EpD en l’àmbit formal universitari
Anàlisi DAFO per la incorporació d’un enfocament d’EpD en l’àmbit formal universitari
 
Segon seminari “L’educació per al desenvolupament en els estudis de grau”, 09/07/2015:
Programa del segon seminari de treball 
Acta de retorn de resultats del seminari  

Tercer seminari: “El rol de la universitat envers els Objectius de Desenvolupament Sostenible”, 11/07/16:
Programa del tercer seminari de treball
Acta de retorn de resultats del seminari
Ponència “The 2030 Development Agenda: What role for Higher Education?”, Hilligje van‘t Land (IAU)
Ponència “La UdG com a exemple d’aplicabilitat de l’EpDS a Catalunya”, Anna Maria Geli (UdG)
Sessió “Competències transversals vinculades a l’EpDS” , Martí Casadesús (AQU)
Sessió “Introducció dels ODS en la formació universitària”, Xavier Martí (URL, UB)
 
Quart seminari: “El rol de la universitat envers els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Construint una universitat crítica i compromesa”, 18/09/17:
Programa del quart seminari de treball
International Conference on Sustainable Development Goals: Actors and Implementation
Acta de retorn de resultats del seminari

c) Grup de treball d’EpDS a l’ACUP
Grup adscrit a la Comissió de Responsabilitat Social Universitària de l’ACUP amb la participació de vicerectorats i personal tècnic de les universitats públiques catalanes, per tal de dissenyar mecanismes d’institucionalització i d’implementació efectiva de l’EpD als estudis. Aquesta iniciativa sorgeix com a resultat dels seminaris de treball amb agents socials.

Des d’aquest grup s’ha impulsat la Declaració institucional “El compromís de les universitats catalanes amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible: cap a una educació transformadora per a un món nou” mitjançant la qual les universitats públiques catalanes es comprometen institucionalment a incorporar els temes relacionats amb l’Agenda 2030 a la docència universitària. El document de la Declaració complerta es pot consultar al següent enllaç.

Xarxa estatal i internacional
 
d) Recerca d’iniciatives d’EpD: Recerca que pretén fer una recollida dels  programes, projectes i iniciatives orientats a impulsar l’EpD a les institucions d’educació superior en l’àmbit català, estatal i internacional, amb l’objectiu final d’orientar les estratègies de treball en xarxa.

Villà, Rita (dir.) (2017): L’Educació pel Desenvolupament a l’Educació Superior. Tendències i experiències en l’àmbit internacional i implementació a les universitats públiques catalanes. Bellaterra: Fundació Autònoma Solidària – Associació Catalana d’Universitats Públiques. (PDF)
 
e) Extensió de la xarxa: Identificació d’institucions, organitzacions i xarxes que presentin oportunitats de col·laboració per al desenvolupament dels objectius del projecte, amb la intenció d’establir contactes i sinergies de treball en l’àmbit internacional. L’estratègia principal per assolir l’extensió de la xarxa es basa en la participació en congressos, seminaris i actes que permetin establir ponts de col·laboració.

L'Informe Compromís social i universitats. Estudi de casos (elaborat el juliol del 2020), ha estat encarregat pel Programa d’Educació per a la Justícia Global de la Fundació Autònoma Solidària amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i elaborat per Marc Martínez Pons amb supervisió de Silvia Puente Rodríguez, Jofre Güell Bosch, Laura Riba Singla i Jordi Prat Fernández.

Aquest informe té per objectiu conèixer experiències rellevants d'institucions d'educació superior a nivell internacional que han introduït un enfocament basat en el compromís amb la comunitat, és a dir, que han desenvolupat relacions amb actors socials i institucionals diversos i a diferents escales per abordar conjuntament reptes socials i ambientals del planeta.