Cooperació i EpJG

Presentació

El projecte “Educació per al Desenvolupament a la Universitat” (ESDU) és una iniciativa de la FAS per a la promoció específica i transversal de les perspectives de l’EpD en l’àmbit formal universitari. Vol potenciar el paper de la universitat en la generació de coneixement crític i en la conformació d’una ciutadania activa i compromesa davant la transformació de les desigualtats a escala local – global.

En marxa des del curs 2013-14, el projecte ha afavorit l'articulació d'un conjunt de processos participatius encaminats al disseny i la implementació de fórmules d’integració curricular de l'EpD a la UAB i a nivell català. Es duu a terme en col·laboració amb l’ACUP mitjançant una estratègia de treball en xarxa que aglutina centres i facultats, professorat, estudiants, oficines de cooperació universitària i entitats, entre d’altres, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.ESDU s’estructura en dos grans àmbits d’intervenció que contemplen, per una banda, actuacions d’incidència sobre la formació de l’alumnat, de promoció de la recerca i de millora de la qualitat i la innovació docent a la UAB, i, per l’altra, actuacions de coordinació i dinamització d’espais de reflexió i treball en el marc de les universitats públiques catalanes i actuacions d’extensió amb visió internacional. 

 


"ESDU: Educación para el Desarrollo Sostenible en la Universidad". Comunicació presentada al VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo: La Univeridad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Madrid, del 29 al 31 de març de 2017).

Tríptic ESDU (PDF)
Leaflet ESDU (PDF)