Cooperació i EpJG

Incidència curricular a la UAB

Curricular impact at the UAB

Procés de reflexió i d’incorporació de continguts, habilitats i valors amb pauta d’EpD als estudis de grau que afavoreixi l’assoliment de competències i el paper de la UAB en la construcció d’una ciutadania global.

  1. Tallers sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible: Propostes docents en format de tallers teòrico-pràctics a l'aula i d'activitats complementàries d'aprofundiment per a fomentar el coneixement i la reflexió crítica entorn a les crisis actuals i els reptes dels ODS, des d'una perspectiva glocal de les desigualtats i facilitant eines d'acció que contribueixin a transformar-les. Es duen a terme en el marc d’assignatures de diferents disciplines i es dissenyen de manera col·laborativa amb el professorat implicat. 
 
  1. Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global: De caràcter transversal i interdisciplinari, coordinat per la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, està adreçat a l’alumnat de grau de qualsevol titulació de la UAB per a cursar com a crèdits optatius. Ofereix eines d’anàlisi per a comprendre les dinàmiques de desigualtat estructural generades pel model imperant i aborda paradigmes de desenvolupament fonamentats en principis de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Alhora, facilita el coneixement d’estratègies i mecanismes de participació ciutadana amb potencialitat transformadora.Web del Mínor Desenvolupament Sostenible
 
  1. Premi TFG de Desenvolupament Sostenible i Justícia Global: Convocatòria anual per premiar els millors Treballs de Final de Grau en l’àmbit del desenvolupament sostenible i la justícia global. Té per objectiu promoure l’interès per la recerca entorn a les temàtiques proposades: desenvolupament sostenible, economia social, drets humans, governança i democràcia participativa, conflictes i construcció de pau, migracions, moviments socials, educació per la justícia global i salut comunitària. Informació Premi TFG de Desenvolupament Sostenible i Justícia Global

  1. Formació adreçada a professorat universitari: Cursos i tallers especialitzats en continguts, metodologies i recursos en clau d’EpD, en coordinació amb l’Oficina de Docent de la UAB. D'una banda, s'han creat i incorporat al seu pla de formació permanent dos cursos orientats a facilitar eines per al desplegament de les competències del pensament crític i el compromís ètic en la tasca docent. De l'altra, hi ha activitats de formació a mida vinculades als espais de col·laboració amb l'Escola d'Enginyeria i la Facultat de Veterinària que es centren en qüestions de l'àmbit del desenvolupament humà sostenible i la sobirania alimentària, respectivament.
 
  1. Grup d’innovació docent en educació superior: El grup d’innovació docent de la UAB “Les competències transversals del pensament crític i el compromís ètic per a la millora de l’aprenentatge” és un grup interdisciplinari vinculat a l’IDES que actua com a espai de reflexió pedagògica al voltant de les dues competències transversals i elabora orientacions per a la transferència a la pràctica docent. Grups d’innovació docent UAB
Resultat del treball d'aquest grup, i de les formacions dutes a terme, s'ha definit un marc conceptual compartit sobre les competències del pensament crític i el compromís ètic que s'han materialitzat en la publicació següent:
- "EL PENSAMENT CRÍTIC I EL COMPROMÍS ÈTIC COM A COMPETÈNCIES TRANSVERSALS EN L’ENSENYAMENT UNIVERSITARI"
I també en aquesta guia:
"PENSAMENT CRÍTIC. GUIA PER A L'APRENENTATGE. 
 
  1. Banc de recursos pedagògics: Col·lecció de referència en propostes pedagògiques i recursos per aplicar a l’aula universitària integrada a la nova xarxa de recursos d’educació transformadora promoguda per l’entitat EduAlter. Col·lecció Universitat

  1. Grups d’Educació per al Desenvolupament en Facultats (GEDEF): Grups de treball horitzontals, actualment en actiu a les facultats d’Economia i Empresa,  de Veterinària i a l’Escola d’Enginyeria per a promoure el tractament acadèmic de l'Economia Social i Solidària, la Sobirania Alimentària i el Desenvolupament Humà Sostenible, respectivament. Estan formats per membres dels equips de deganat, professorat, estudiants i organitzacions socials. Es discuteix el tractament acadèmic d’aquestes temàtiques i es plantegen propostes que n'afavoreixin la incorporació específica als plans d'estudis.
Bloc Universitat i Economia Solidària
Bloc Universitat i Sobirania Alimentària