Comissió d'Intervenció i Resolució de Casos d'Assetjament

La Comissió d'Intervenció i Resolució de Casos d'Assetjament (CIRCA) és la comissió delegada del CSS per a la intervenció i la resolució de casos d'assetjament, en totes les seves modalitats, que puguin afectar els treballadors de la comunitat universitària.

Les actuacions de la CIRCA tenen la consideració d'informació reservada prèvia al procediment administratiu. Aquesta comissió atén les queixes formulades i fa propostes de resolució al rector.

1. Està formada per 6 membres del CSS: 3 en representació de la part institucional (designats pel rector) i 3 en representació dels agents socials (designats pels representants triats). Si cal, es podran nomenar altres membres del CSS.

2. Elegeix el seu president i el seu secretari d'acord amb el seu reglament intern de funcionament.

3. Els seus membres tenen el deure de garantir la confidencialitat amb relació a tota la informació relativa a les intervencions que portin a terme.

4. Actuarà d'acord amb el seu reglament i amb el procediment d'actuació aprovat pel Consell de Govern.

Document:"Política per a la dignitat de les persones" (Acord 29/2008 de 17/07/2008) (PDF, )