Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics (SEDIJ)

Presentació

El Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics (SEDIJ), creat per acord del Consell de Govern com a laboratori de prestació de serveis (LPS), s’ubica al Deganat de la Facultat de Dret i l’integren els professors a temps complet dels departaments de Dret Privat, Ciència Política i Dret Públic, i Dret Públic i Ciències Historicojurídiques.

La seva funció és la promoció i la canalització de la transferència del coneixement de la Universitat a la societat i, més en concret, del professorat de la Facultat als advocats i altres professionals del dret, i a les entitats públiques i privades que requereixin els seus serveis.

En el desenvolupament d’aquesta funció, el SEDIJ proporciona als usuaris el contacte amb els especialistes més adients per executar els serveis sol·licitats, i un canal de comunicació permanent entre uns i altres.

A més, el SEDIJ contribueix a satisfer la responsabilitat social universitària (RSU), mitjançant la promoció de l’elaboració d’informes i dictàmens jurídics sense ànim de lucre, en assumptes de transcendència social (pro bono) i amb especial participació dels estudiants.

Per dur a terme els seus objectius, el SEDIJ disposa dels recursos materials i humans de la Universitat Autònoma de Barcelona, classificada, segons el Ranking QS WUR 2023, com la 1ª d’Espanya; i segons el QS Top 50 under 50 QS 50u50 2018, la 2ª a Espanya, la 5ª a Europa. Pel que fa als recursos esmentats, cal destacar la xarxa de relacions institucionals i professionals tant a Espanya com a l’estranger, que facilita una col·laboració òptima del nostre professorat amb persones expertes d’altres països i àmbits de coneixement.

 

La garantia de qualitat dels serveis que s’ofereixen a través del SEDIJ queda avalada per la trajectòria acadèmica i professional dels seus membres, pels nombrosos reconeixements oficials dels seus mèrits docents i investigadors (trams docents i de recerca i acreditacions nacionals i autonòmiques) i per l’experiència prèvia en el camp de les especialitats respectives.

Equip Coordinador

 • Dra. Míriam Cugat Mauri
  Directora
  Professora del Departament de Ciència Política i Dret Públic
 • Dra. Núria Reynal Querol 
  Vocal Secretària
  Professora del Departament de Dret Privat
 • Dr. Joan Amenós Álamo
  Vocal d’afers econòmics
  Professor del Departament de Dret Públic i Ciències Històricojurídiques


Equip assessor (Consell d'exdegans)

 • Dr. Josep Maria de Dios Marcer
  Professor titular de Dret Internacional Privat
 • Dr. Manuel Gerpe Landín
  Catedràtic de Dret Constitucional
   
 • Dr. Manuel Cachón Cadenas
  Catedràtic de Dret Processal
   
 • Dra. Esther Zapater
  Professora titular de Dret Internacional Públic
 • Dr. Enric Fossas Espadaler
  Catedràtic de Dret Constitucional

 

 

La funció de transferència del coneixement de la Universitat a la societat es desenvolupa, fonamentalment, a través de la prestació per part dels professors dels serveis següents:

 • Elaboració d’informes tecnicojurídics per a advocats, empreses i institucions.
 • Elaboració d'informes sobre projectes de llei.
 • Informes en dret espanyol per a estrangers i en dret estranger per a espanyols.
 • Informes en dret de la Unió Europea.
 • Desenvolupament de línies de recerca aplicada en les matèries sol·licitades.
 • Servei de peritatge criminològic i en dret estranger.

 

 

 

 

 

A continuació, s’indiquen els professors que presten els seus serveis a través del SEDIJ. 

Quan la sol·licitud es dirigeix a un especialista escollit per l’usuari, el SEDIJ la transmet directament a aquest. Quan, per contra, l’usuari no té cap preferència prèvia i sol·licita l’assessorament del SEDIJ, aquest li proporciona la informació necessària perquè pugui seleccionar l’expert més adient, tant en consideració a l’àmbit de coneixements implicats, com a l’experiència requerida per desenvolupar el servei satisfactòriament. 

En funció de la naturalesa i les característiques del servei sol·licitat, el SEDIJ pot facilitar la formació d’equips de treball multidisciplinari, d’especial interès per als professionals que desenvolupen la seva tasca en el marc d’organitzacions de reduïdes dimensions o altament especialitzades en una sola disciplina.

 

Dr. Joan Amenós Álamo
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Rafael Arenas García
Categoria: Catedràtic d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Mª Dolores Arias Abellán
Categoria: Catedràtica d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Financer i tributari
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Mercè Barceló i Serramalera
Categoria: Catedràtica d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Joan Baucells Lladós
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Penal
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Encarna Bodelón González
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Sandra Camacho Clavijo
Categoria: Professora lectora
Àrea de coneixement: Dret Civil
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Pompeu Casanovas Romeu
Categoria: Professor acreditat com a catedràtic
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Xavier Cecchini Rosell
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Civil
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Josep Cid Moliné
Categoria: Professor acreditat com a catedràtic
Àrea de coneixement: Dret Penal
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Maria José Cuenca García
Categoria: Professora agregada interina
Àrea de coneixement: Dret Penal
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Miriam Cugat Mauri
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Penal
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Josep Maria de Díos Marcer
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Mª Jesús Espuny Tomàs
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Ricardo Esteban Legarreta
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Maria José Feijóo Rey
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. José Antonio Fernández Amor
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Enric Fossas Espadaler
Categoria: Catedràtic d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Marta Franch Saguer
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Josep Maria Fusté Miquela
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Carolina Gala Durán
Categoria: Professora acreditada com a catedràtica
Àrea de coneixement: Titular de Dret del Treball i de la SS
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Mercedes García Arán
Categoria: Catedràtica d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Penal
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Miquel Gardeñes Santiago
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Juan Carlos Gavara de Cara
Categoria: Catedràtic d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera
Categoria: Catedràtica d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Civil
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Carles Górriz López
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Claudia Jiménez Cortés
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Isabel Martínez Jiménez
Categoria: Catedràtica d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Roser Martínez Quirante
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. José Miguel Martínez-Carrasco Pignatelli
Categoria: Titular d´Universitat
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Francisco Mercadal Vidal
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Josu de Miguel Bárcena
Categoria: Professor contractat acreditat com a titular
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Jorge Miquel Rodríguez
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Ramón Morral Soldevilla
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Maria del Carmen Navarro Villanueva
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Procesal
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Susana Navas Navarro
Categoria: Catedràtica d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Civil
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Mari Carmen Núñez Zorilla
Categoria: Titular d´Universitat
Àrea de coneixement: Dret Civil
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Carles Padrós Reig
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Albert Pastor Martínez
Categoria: Professor Lector
Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Francesc Pérez Amorós
Categoria: Catedràtic d'universitat
Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Joan Lluís Pérez Francesch
Categoria: Professor acreditat com a catedràtic
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Montserrat Pi Llorens
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Francisco Ramos Romeu
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Procesal
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Rafael Rebollo Vargas
Categoria: Professor acreditat com a catedràtic
Àrea de coneixement: Dret Penal
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Núria Reynal Querol
Categoria: Professora lectora
Àrea de coneixement: Dret Procesal
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Mª José Rodríguez Puerta
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Penal
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Eduardo Rojo Torrecilla
Categoria: Catedràtic d'universitat
Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Miguel Ángel Sánchez Huete
Categoria: Professor lector, acreditat com a titular d'universitat i com a professor agregat
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Eliseo Sierra Noguero
Categoria: Professor agregat
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Xavier Solà Monells
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Sebastià Solé Cot
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Història del Dret
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Judith Solé Resina
Categoria: Catedràtica d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Civil
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Carme Tort Martorell
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Romà
  Principals línies d'especialització professional
   

Dr. Francesc Valles Vives
Categoria: Professor Lector
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
  Principals línies d'especialització professional
   

Dra. Esther Zapater Duque
Categoria: Titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic
  Principals línies d'especialització professional
   

El Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics de la Facultat de Dret (SEDIJ) va ser creat per Acord 20/2012, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, per delegació del Consell de Govern de la UAB.

En la seva qualitat de laboratori de prestació de serveis, dedicat a la transferència del coneixement, li són aplicables especialment els articles 1.2.c, 39 i 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats; els articles 20 i seg. de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; els articles 4, 38 i seg., i 184 i seg. dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovats el 22 de maig de 2003 (Decret 237/2003, de 8 d’octubre), i els articles 1, 41 i seg., i 54 i seg. de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació (Text refós aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011).

A més de la normativa anterior, el SEDIJ es regeix pel Reglament aprovat per Acord 7/2013, de 20 de març, de la Junta de Facultat.

Reglament 
 Sra. Marisol Molina Martínez
Secretària del Deganat i del SEDIJ
 

Adreça:
Deganat de la Facultat de Dret, edifici B
C/ de la Vall Moronta, s/n
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra, Barcelona, Espanya.