Administració del centre


L'Administració de Serveis s'encarrega d'assegurar el correcte funcionament dels espais i equipaments del campus, de garantir el suport administratiu i logístic a les unitats docents, acadèmiques i institucionals, de garantir la realització i el control de les actuacions administratives relatives als moviments econòmics i pressupostaris del campus i d'aquelles qüestions que li són assignades o delegades explícitament.

icona ubicació Administració de Serveis
Campus de Sabadell UAB

Edifici S
c/ Emprius, 2
08202 Sabadell
icona phone 93 728 7717
icona email ad.sabadell@uab.cat