Eleccions Junta de Facultat

La degana, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat convoca les eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat (Sectors A, B i D) pel sistema de votació electrònic. La votació es durà a terme entre les 10.00 h del dia 26 de març a les 13.00 h del 27 de març de 2019.
 
En aquestes eleccions, es renoven els membres electes representants del sector de professorat permanent (A), professorat no permanent (B) i personal d'administració i serveis (D).
 DOCUMENTACIÓ  

VOTACIÓ ELECTRÒNICA
de les 10.00 h del dia 26 de març a les 13.00 h del 27 de març de 2019.

https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e
CENSOS ELECTORALS

Podeu consultar el cens provisional a l’enllaç següent:

https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e

És imprescindible que comproveu que esteu inscrits correctament per a poder presentar la vostra candidatura i per poder votar

Per reclamacions del cens electoral provisional, envieu un correu electrònic a dg.c.comunicacio@uab.cat adjuntant el document per a reclamació cens .

 
CANDIDATURES

Presentació : Del 4 al 28 de febrer de 2019
Proclamació provisional: 4 de març de 2019
Reclamacions: Del 4 al 6 de març de 2019
Proclamació definitiva de candidatures: 8 de març de 2019
 

 Model candidatura individual i col·lectiva (pdf) (word)

 
CANDIDATURES PROVISIONALS

Sector A (professorat permanent)
Sector B (professorat no permanent)
Sector D (personal d'administració i serveis)
 
CANDIDATURES DEFINITIVES (08/03/2019)

Sector A (professorat permanent)
Sector B (professorat no permanent)
Sector D (personal d'administració i serveis)

RESULTATS PROVISIONALS ELECCIONS

Resultats provisionals (28/03/2019)
Gràfics i taules sobre participació (28/03/2019)

RESULTATS DEFINITIUS ELECCIONS

Resultats definitius (05/04/2019)

 

 
RESULTATS

Provisionals: 28 de març de 2019
Reclamacions: De l'1 al 4 d'abril de 2019
Definitius: 5 d'abril de 2019

 

Totes les reclamacions previstes en el calendari electoral s'han d'adreçar per escrit a la Junta Electoral de la Facultat i es poden presentar al Deganat