Estudiants representants a les Comissions delegades del Consell de Govern

Representació estudiantil a les Comissions delegades del Consell de Govern


El Consell de Govern és l'òrgan suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les seves línies estratègiques i programàtiques, així com les directrius, normatives i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits de l'organització dels ensenyaments, recerca, recursos humans i econòmics i elaboració de pressupostos. 

Treballa en Comissions delegades que s'encarreguen, entre d'altres, d'aprovar els assumptes delegats pel Consell de Govern, elaborar propostes perquè siguin ratificades al Consell de Govern, i resoldre els assumptes ordinaris del seu àmbit comptencial.

Totes les Comissions estan formades per tots els estaments de la universitat, és a dir, per estudiants, personal docent i investigador, i personal d'administració i serveis. La seva composició es regula a través del corresponent acord de creació.

Les funcions específiques de cada Comissió les podeu veure fent clic al nom de la Comissió en el quadre de més avall.

Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB.

Les Comissions delegades del Consell de Govern i la relació de places disponibles per a estudiants són les següents:
 

Comissió d'Alumnat i ocupabilitat
En formen part 7 estudiants. La presidenta del CEUAB n'és membre nat, i 6 a proposta del CEUAB hi tenen veu i vot.

Estudiants membres:
 • Mireia Garcia Nomdedeu, a proposta del Consell d'Estudiants
 • Clara García Castellarnau, a proposta del Consell d'Estudiants
 • Laia Montero Gándara, a proposta del Consell d'Estudiants
 • Estel Oleart Mariné, Presidenta del CEUAB
 • Marina Pardo Pérez, a proposta del Consell d'Estudiants
 • Nil Vilalta Bañon, a proposta del Consell d'Estudiants
 • -Vacant-, membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Comissió d'Economia i Organització
En formen part 2 estudiants amb veu i vot, a proposta del CEUAB

Estudiants membres:
 • Daniel Olivella Galindo, a proposta del Consell d'Estudiants
 • Joan Vicent Oré Catalá, a proposta del Consell d'Estudiants
Comissió d'Afers Acadèmics
En formen part 2 estudiants amb veu i vot, a proposta del CEUAB

Estudiants membres:
 • Júlia Aja Aguilar,a proposta del Consell d'Estudiants
 • Albert Font Sancho, a proposta del Consell d'Estudiants
Comissió de Doctorat
En formen part 4 estudiants, 2 de postgrau PIF amb veu i vot, i 2 amb veu i sense vot a proposta del CEUAB

Estudiants membres:
 • Sergi Rodríguez Calado, estudiant de Doctorat
 • -Vacant-, estudiant de Doctorat
 • Daniel Barrientos  Sánchez, membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
 • -Vacant-, membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Comissió d'Investigació
En formen part 2 estudiants, 1 de postgrau PIF amb veu i vot, i 1 amb veu i sense vot a proposta del CEUAB

Estudiants membres:
 • Lidiane Nunes de Castro, estudiant de postgrau, (PIF)
 • Eloi Esparraguera Espuña, membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística
En formen part 4 estudiants amb veu i vot, a proposta del CEUAB

Estudiants membres:
 • Aleix Cabeza i Majoral, a proposta del Consell d'Estudiants
 • Ivet Coll Camps, a proposta del Consell d'Estudiants
 • Mincho Delchev, a proposta del Consell d'Estudiants
 • Albert Lorda i Cruz, a proposta del Consell d'Estudiants
Comissió de Personal Acadèmic
En formen part 4 estudiants, 2 de postgrau PIF amb veu i vot, i 2 amb veu i sense vot a proposta del CEUAB

Estudiants membres: actualment totes les places estan vacants

 
Comissió de Transferència
de Coneixements i
Projectes Estratègics

En formen part 2 estudiants, 1 de postgrau PIF amb veu i vot, i 1 amb veu i sense vot a proposta del CEUAB

Estudiants membres: 
 • Sergi Olvera Maneu, estudiant de Postgrau (PIF)
 • -Vacant -, membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Comissió de Qualitat
En formen part 2 estudiants amb veu i vot, a proposta del CEUAB

Estudiants membres:
 • Martina Saada Mussuto, a proposta del Consell d'Estudiants
 • -Vacant-, a proposta del Consell d'Estudiants
 

Candidatures per a formar part de les Comissions delegades del Consell de Govern

Fins el 10 de febrer de 2019, qualsevol estudiant de grau matriculat a la UAB el curs 18/19 pot presentar la seva candidatura per a formar part de les Comissions delegades del Consell de Govern.

L'elecció dels membres es farà en funció del bagatge en representació i es ratificarà en una sessió plenària del Consell d'Estudiants de la UAB al mes de febrer.

Les candidatures cal presentar-les per correu electrònic, adjuntant el formulari de candidatura i enviant-lo des del correu institucional (nom.cognom@e-campus.uab.cat) a info.participacio@uab.cat en el termini establert.

Els membres escollits per formar part de cadascuna de les Comissions es faran públics en aquest web.