Estudiants representants a les Comissions delegades del Consell de Govern

Representació estudiantil a les Comissions delegades del Consell de Govern


El Consell de Govern és l'òrgan suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les seves línies estratègiques i programàtiques, així com les directrius, normatives i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits de l'organització dels ensenyaments, recerca, recursos humans i econòmics i elaboració de pressupostos. 

Treballa en Comissions delegades que s'encarreguen, entre d'altres, d'aprovar els assumptes delegats pel Consell de Govern, elaborar propostes perquè siguin ratificades al Consell de Govern, i resoldre els assumptes ordinaris del seu àmbit comptencial.

Totes les Comissions estan formades per tots els estaments de la universitat, és a dir, per estudiants, personal docent i investigador, i personal d'administració i serveis. La seva composició es regula a través del corresponent acord de creació.

Les funcions específiques de cada Comissió les podeu veure fent clic al nom de la Comissió en el quadre de més avall.

Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB.

Candidatures per a formar part de les Comissions delegades del Consell de Govern
 

Des del 26 d'abril al 2 de maig de 2021, qualsevol estudiant de grau matriculat a la UAB el curs 20/21 pot presentar la seva candidatura per a formar part de les Comissions Delegades del Consell de Govern i serà el plenari del CEUAB qui triarà i avaluarà l’elecció entre les diferents candidatures. Cada persona podrà escollir la comissió per la qual vol presentar la seva candidatura.

Si vols presentar la teva candidatura, has de fer-ho mitjançant el següent formulari. Un cop enviat, rebràs un correu de confirmació.

Els membres escollits per formar part de cadascuna de les Comissions es faran públics en aquest web.


Les Comissions delegades del Consell de Govern i la relació de places disponibles per a estudiants són les següents:

Comissió d'Alumnat i ocupabilitat


En formen part 8 o més estudiants. Un estudiant en representació del col·lectiu del Directori amb veu i sense vot, la presidenta del CEUAB n'és membre nat, i 5 a proposta del CEUAB hi tenen veu i vot. El CEUAB pot proposar més estudiants amb veu i sense vot.

El 7 de maig van ser escollides les següents persones:

Gina Picart Royo
Carla Bové Domingo
Ariadna Molló Henao
Marta Crosas
Reda Chriki el Badra

Comissió d'Economia i Organització

 

En formen part 2 estudiants amb veu i vot, a proposta del CEUAB

El 7 de maig van ser escollides les següents persones:

Arnau Rusinés Torras
Ítaca Font i Bragulat

Comissió d'Afers Acadèmics


En formen part 2 estudiants amb veu i vot, a proposta del CEUAB

El 7 de maig van ser escollides les següents persones:

Arnau Calsapeu Codina
Bernat Sànchez Yvern

Comissió de Doctorat


En formen part 4 estudiants, 2 estudiant de doctorat membres del Claustre, i 2 amb veu i sense vot a proposta del CEUAB
 

Comissió d'Investigació
En formen part 2 estudiants, 1 de postgrau PIF amb veu i vot, i 1 amb veu i sense vot a proposta del CEUAB
 
Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística


En formen part 4 estudiants amb veu i vot, a proposta del CEUAB

El 7 de maig van ser escollides les següents persones:

Gerard Polinario Mahamud
Ignasi Abad Platas
Carlos Argila

Comissió de Personal Acadèmic
En formen part 3 estudiants,1 de postgrau PIF amb veu i vot, i 2 amb veu i sense vot a proposta del CEUAB
 
Comissió de Transferència
de Coneixements i
Projectes Estratègics

En formen part 2 estudiants, 1 de postgrau PIF amb veu i vot, i 1 amb veu i sense vot a proposta del CEUAB

 
Comissió de Qualitat


En formen part 2 estudiants, amb veu i vot, a proposta del CEUAB

El 7 de maig van ser escollides les següents persones:

Adolfo Dalmau Cifre

Comissió d'Igualtat                     


En formen part 4 estudiants, un membre nat de la presidència del CEUAB i 3 amb veu i vot, a proposta del CEUAB                                                    

El 7 de maig van ser escollides les següents persones:

Indigo Carbajal Bladé