Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística

Òrgan i competències

1.  Correspon a la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística:

 • Aprovar i fer el seguiment de les línies estratègiques en l’àmbit de les relacions internacionals i la cooperació internacional.
 • Fixar les directrius dels aspectes de gestió i funcionament ordinari dels àmbits que intervenen en les relacions internacionals de la Universitat.
 • Establir les prioritats de les accions de relacions internacionals corresponents als estudis organitzats per la UAB que es proposin anualment, d’acord amb les línies estratègiques i els recursos disponibles.
 • Establir les prioritats de les accions de promoció dels estudis organitzats per la UAB. (Totes les accions de promoció).
 • Aprovar i resoldre les convocatòries de beques i d’ajuts a la mobilitat d’estudiants, personal d’administració i serveis i de personal docent i investigador.
 • Aplicar el Pla de llengües de la UAB.
 • Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts per a fomentar l’ús de la llengua catalana.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria de relacions internacionals i de política lingüística pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.

2. Correspon a la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística aprovar, per delegació del Consell de Govern, els assumptes que aquest òrgan expressament hi delegui.

3. Correspon a la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

 • Disposicions normatives en matèria de relacions internacionals.
 • Disposicions normatives en matèria de política lingüística.
 • Qualsevol altra matèria que estableixi el Consell de Govern.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística

PRESIDENT
Martínez Muñoz, Màrius Vicerector de Relacions Internacionals
Membres per raó del càrrec
Masoliver Puig, Montserrat Vicegerent d'Ordenació Acadèmica
Prat Fernández, Jordi Director de la Fundació Autònoma Solidària, amb veu i sense vot
Schustakowitz Diaz, Katja Cap de l'Àrea de Relacions Internacionals
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Suplent: Carbonell Manils, Joan Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres
Garcia Alonso, Gemma Degana de la Facultat de Ciències
Suplent: Vilanova Arbós, Ramón Director de l'Escola d'Enginyeria
Martín Ibáñez, Maria Teresa Degana de la Facultat de Veterinària
Suplent: Fonollosa Pla, Vicent Degà de la Facultat de Medicina
Recoder Sellarés, Maria José Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Suplent:  Fossas Espadaler, Enric Degà de la Facultat de Dret
Directores o directors de departaments
Bernabeu Tamayo, M. Dolors Directora del Departament d'Infermeria (àmbit  ciències de la salut)
Fernández Montraveta, Ana Directora del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística (àmbit ciències humanes)
Suplent: Bonet Alsina, Eulàlia Directora del Departament de Filologia Catalana 
Tejedor Calvo, Santiago Director del Dep. de Periodisme i de Ciències de la Comunicació (àmbit c.socials)
Suplent: Cladellas Pros, Ramon Director del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
-Vacant- Àmbit  ciències experimentals i tecnologies
Directora o director d'institut universitari d'investigació propi
Carrasquer Oto, Pilar  Directora de l'Institut d'Estudis del Treball
Estudiants
Cabeza i Majoral, Aleix Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Coll Camps, Ivet Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Delchev, Mincho Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
-Vacant- Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Personal d'administració i serveis
Bravo San José, Juan José Personal d'Administració i Serveis
Representants dels agents socials
Saldo Periago, Jordi Representant de la Junta de Personal Docent i Investigador
Gómez Sánchez, Pilar Representant del Comitè de Personal Docent i Investigador Laboral