Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat:

a) Aprovar i resoldre les convocatòries de beques i d’ajuts a l’estudi.
b) Proposar activitats, programes i serveis de suport i ocupabilitat de l’alumnat.
c) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’estudiantat, llevat de les que pel seu caràcter estrictament acadèmic corresponguin a la Comissió d’Afers Acadèmics i Comissió de Doctorat, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.
d) Fer d'interlocutor ordinari amb el Consell d'Estudiants de la UAB
 f) Aprovar l’aplicació dels programes d’estudis d’inserció professional i de satisfacció de les persones que acaben de finalitzar els estudis.
g) Resoldre els assumptes derivats de l’aplicació dels programes de pràctiques acadèmiques externes (curriculars i extracurriculars)

2. Correspon a la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat aprovar per delegació del Consell de Govern els assumptes que aquest òrgan expressament hi delegui.
 
3. Correspon a la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

a) Disposicions normatives en matèria d’estudiantat, llevat de les que pel seu caràcter estrictament acadèmic corresponguin a la Comissió d’Afers Acadèmics i Comissió de Doctorat.
b) Plans de tutoria acadèmica.
c) Política d’ajuts a l’alumnat.
d) Drets i deures de l’alumnat.
e) Política d’estudiantat en matèria de participació.
f) Política d’ocupabilitat
g) Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.


Documents relacionats

Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

Composició de la Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat

PRESIDENTA
Moreno Colom, Sara Vicerectora d'Alumnat i d'Ocupabilitat
Membres per raó del càrrec
Ros Badosa, Josep Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat
Sánchez Lancis, Carlos Vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura
Barbé García, Jordi Coordinador per a les relacions amb l'ensenyament secundari
Masoliver Puig, Montserrat Vicegerent d'Ordenació Acadèmica
Sellés Martínez, Vicenç Cap de l'Oficina de Treball Campus
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Suplent: Carbonell Manils, Joan Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres
Farrés Vicén, Jaume Degà de la Facultat de Biociències
Suplent: Vilanova Arbós, Ramón Director de l'Escola d'Enginyeria
Rovira Faixa, Tatiana Degana de la Facultat de Psicologia
Suplent: Martín Ibáñez, Maria Teresa Degana de la Facultat de Veterinària
Recoder Sellarés, Maria José Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Suplent: Feliu Martínez, Laura Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Professores o professors
Accensi i Alemany, Francesc Professor del sector A
Martinez Lizama, Carlos Professor del sector B
Panadés Martí, Judith Professora del sector A
Pi Llorens, Montserrat Professora del sector A
Estudiants
Garcia Nomdedeu, Mireia Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
García Castellarnau, Clara Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
-Vacant- Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Oleart Mariné, Estel Presidenta del CEUAB
Pardo Pérez, Marina Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Vilalta Bañon, Nil Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
-Vacant- Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Personal d'administració i serveis
Ros Rovira, Núria Personal d'Administració i Serveis