Comissió d'Igualtat

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió d’Igualtat:
a) Coordinar la preparació, implementació, seguiment i avaluació dels successius Plans d’Igualtat de la Universitat.
b) Vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat, així com del principi d’igualtat en tots els àmbits de la vida universitària.
c) Impulsar i supervisar polítiques universitàries de prevenció i actuació davant possibles situacions i actituds discriminatòries.
d) Promoure la transversalitat de gènere en el conjunt de la política universitària, així com la sensibilització i la formació de la comunitat universitària en matèria d’igualtat.
e) Elaborar propostes d'activitats en matèria d'igualtat.
f) Informar i assessorar sobre les activitats i les decisions institucionals sobre les polítiques d'igualtat i recollir les propostes que en facin els diferents centres i unitats de la Universitat.
g) Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts en matèria d’igualtat.
h) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’igualtat pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.

2. Correspon a la Comissió d’Igualtat aprovar, per delegació del Consell de Govern, els assumptes que aquest òrgan expressament hi delegui.

3. Correspon a la Comissió d’Igualtat informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:
a) Pla d’Igualtat de la UAB.
b) Disposicions normatives en matèria d’igualtat.
c) Qualsevol altra matèria que estableixi el Consell de Govern.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió d'Igualtat

Presidenta
Moreno Colom, Sara Vicerectora d'Alumnat i d’Ocupabilitat
Membres per raó del càrrec
Morente Valero, Francisco Vicerector de Personal Acadèmic
Aguilera Ávila, José Vicerector de Personal d'Administració i Serveis
Prats Ferret, Maria Directora de l’Observatori de la Igualtat
Tintoré Balasch, Jaume Gerent
Deganes o degans o directores o directors d'escola
García Alonso, Gemma Degana de la Facultat de Ciències
Recoder Sellarés, Maria José Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Suplent:  Sala Lorda, Héctor Degà de la Facultat d'Economia i Empresa
Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Suplent:  Carbonell Manils, Joan Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres
Vacant Degà o Degana branca de ciències de la salut
Professores o professors
Anduiza Perea, Eva Professora del sector A
Gabarrell Durany, Xavier Director de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Puigvert Planagumà, Gemma Directora del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Verge Mestre, Xavier Professor del sector B
Estudiants
Vacant Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Vacant Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Vacant Estudiant de postgrau, proposat pel Consell d'Estudiants
Vacant Presidenta del CEUAB
Personal d'administració i serveis
Castaños Moreno, Ernesto Personal d'Administració i Serveis, membre del Consell de Govern
Gázquez Tobajas, Reyes Personal d'Administració i Serveis, membre del Claustre
Representant del Consell Social
Ayné Domingo, Maria Isabel Representant del Consell Social
Representants dels agents socials
Vacant Representant de la Junta PDI i del Comitè PDI
Vacant Representant de la Junta PAS Funcionari i del Comitè d'Empresa
Secretària
Tatger Olivé, Marta Lletrada