Personal UAB Personal d'administració i serveis

Relacions laborals. Normativa UAB

Requisits d'accés

- PAS Laboral Acord entre l’Equip de Govern, la Gerència i el Comitè d’Empresa del PAS Laboral de la Universitat Autònoma de Barcelona referent a l’aplicació dels fons addicionals per al Personal d’Administració i Servei Laboral.

- PAS Laboral Acord entre l'Equip de Govern i el Comitè d'Empresa del PAS-L d'acompliment de l'article 58 del Vè Conveni sobre la distribució d'indumentària de treball
- PAS Laboral Acord per a la millora de les condicions laborals i inici de carrera professional grups 2 i 3 de SID
- PAS Laboral Addenda I a l'acord dels Serveis d'Informàtica Distribuïda de la UAB de data 11 de juny de 2008
- PAS Laboral Acord entre l'equip de Govern i la Gerència i la Junta de Personal d'Administració i Serveis Funcionari de la UAB per a la determinació de mesures organitzatives per al col·lectiu de bibliotecaris
- PAS Laboral Acord entre l'Equip de Govern i la Gerència i el Comitè d'Empresa per a l'equiparació de les condicions de permisos i llicències del personal d'administració i serveis laboral amb el PAS Funcionari de la Universitat Autònoma de Barcelona
- PAS Laboral Acord per a la millora de les condicions laborals i inici de carrera professional grups 2 i 3 de SID
- PAS Laboral Acord sobre els dies addicionals d'assumptes particulars per antiguitat
- PAS Laboral RESOLUCIÓ EMO/3093/2015, de 23 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del personal d'administració i serveis laboral de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili (codi de conveni núm. 79002770012008).
- PAS Laboral CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMO/3093/2015, de 23 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del personal d'administració i serveis laborals de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili (codi de conveni núm. 79002770012008) (DOGC núm. 7039, de 18.1.2016).
- PAS Laboral Acord entre la Gerència i el Comitè d'Empresa del PAS laboral de la Universitat Autònoma de Barcelona per al personal laboral no fix de Capítol I que ha accedit en convocatòria pública regulada pel procés que ve determinat pel capítol 4 del VIè Conveni Col·lectiu del Personal d'Administració i Serveis Laboral.
- PAS Laboral
Acord sobre els dies de vacances addicionals per antiguitat.
- PAS Laboral Acord entre l'Equip de Govern, la Gerència i el Comitè d'Empresa del Personal d'Administració i Serveis laboral de la Universitat Autònoma de Barcelona per al reconeixement de la coordinació dels magatzem de residus (búnquers).
- PAS Laboral Acord entre l'Equip de Govern i el Comitè d'Empresa del Personal d'Administració i Serveis per a la recuperació dels imports corresponents al Plus Campus en les retribucions del PAS laboral de la UAB.
- PAS Laboral Regularització del personal laboral no fix.
- PAS Laboral Nou ingrés de personal tècnic de suport a la recerca.
- PAS Laboral Acord entre l'Equip de Govern, la Gerència i el Comitè d'Empresa del PAS laboral de la UAB per a la creació de llistes de substitució i regulació de la provisió definitiva de les places de pool.

PAS Laboral Addenda a l’Acord entre l’Equip de Govern, la Gerència i el Comitè d’Empresa del PAS laboral de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la regulació del personal laboral no fix, de 17 de desembre de 2018.

- PAS Laboral Acord entre l’Equip de Govern, la Gerència i el Comitè d’Empresa del PAS laboral de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la cobertura provisional d’un lloc de treball amb responsabilitat.