Open Access

Dades de recerca en accés obert

Segons la definició que fa la Comissió Europea, les dades de recerca són les que fan referència a la informació, factual o numèrica, recollida per ser examinada i considerada, i que serveix de base per al raonament, la discussió o el càlcul.

Podem considerar que les dades són obertes quan hi podem accedir lliurement i gratuïtament i, a més a més, les podem reutilitzar per a d'altres investigacions.

Pla de Gestió de Dades (PGD)

El pla de gestió de dades (PGD) és un document formal que descriu les dades que es generen o es recol·lecten al llarg de la vida d’un projecte de recerca i resumeix les estratègies per gestionar-les durant la seva execució i també després que aquest hagi finalitzat. Es tracta d’un document viu i versionable que es pot modificar al llarg de la vida del projecte.
Per elaborar el pla de gestió de dades teniu a la vostra disposició CORA.eiNa DMP, una eina gratuïta desenvolupada pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Conté diferents plantilles segons l'entitat finançadora. Consulteu aquest videotutorial elaborat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Podeu lliurar la versió definitiva del vostre pla de gestió de dades per a la seva publicació al DDD, Dipòsit Digital de Documents de la UAB, mitjançant el formulari d’autoarxiu.
Si teniu dubtes sobre l’elaboració o publicació del PGD contacteu amb la vostra biblioteca de referència a través del Pregunt@.

Pla de gestió de dades per a la tesi doctoral
Recomanem consultar la Guia per elaborar un pla de gestió de dades per a doctorands creada pel grup de treball de suport a la recerca del CSUC.
A CORA.eiNa DMP trobareu una plantilla específica per a elaborar el PGD vinculat a la vostra tesi.
Per entendre millor tots els beneficis que aporta l’elaboració d’un PGD en l’organització de les dades de recerca de la vostra tesi també podeu visualitzar aquest vídeo de la UPF adreçat a doctorands.

Complir amb la política institucional de recerca
D'acord amb el que estableix la política institucional d’accés obert per a les dades de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (aprovada per l’acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2022), es recomana que el PDI i els estudiants de doctorat que treballin amb dades de recerca durant les seves investigacions les facin públiques quan finalitzin la recerca a través de CORA Repositori de Dades de Recerca o qualsevol altre repositori de confiança temàtic o multidisciplinar.

Complir amb els requeriments d’organismes finançadors i amb la legislació vigent
Els programes europeus i estatals de recerca estableixen per a projectes finançats públicament l'obligatorietat d'elaborar un pla de gestió de dades que s'haurà de dipositar en un repositori, així com la de publicar en obert les publicacions científiques i les dades de recerca, sempre que sigui possible.
Cal que les dades compleixin els principis FAIR, és a dir, que siguin trobables (Findable), accessibles (Accessible), interoperables (Interoperable) i reutilitzables (Reusable).

                                Dades FAIR

La Llei estatal de la ciència, la tecnologia i la innovació publicada l’any 2022 suposa també un impuls per a l’accés obert als resultats de la recerca (publicacions, dades, codis i metodologies).
Per conèixer amb més detall els mandats legals i dels organismes finançadors:

Respectar polítiques editorials
Gran part dels editors científics exigeixen que les dades en què es basen els resultats de recerca estiguin disponibles en obert en repositoris de dades per permetre el procés de revisió per parells, facilitar la reproductibilitat, augmentar la confiança en la ciència, etc.

Exemples de polítiques editorials:

Per garantir la preservació a llarg termini i compartir les dades de recerca teniu al vostre abast diferents tipus de repositoris:

CORA. Repositori de dades de recerca
CORA. Repositori de Dades de Recerca (RDR) és un repositori de dades federat i multidisciplinari que permet a les universitats catalanes i centres CERCA la publicació de conjunts de dades de recerca en mode FAIR.

CORA. Repositori de dades de recerca segueix les directrius de l’European Open Science Cloud (EOSC).

Publicar conjunts de dades UAB a CORA. Repositori de dades de recerca

 • Contacteu amb la vostra biblioteca de referència a través del Pregunt@ per iniciar el procediment de publicació de les dades de recerca.
 • Seguiu totes les recomanacions de les bones pràctiques amb dades de recerca (formats, drets i llicències, citació de dades).
 • Recomanem no superar 100 Gb per conjunt de dades (10 Gb per fitxer). En cas que el vostre conjunt de dades ocupi més espai, contacteu amb la vostra biblioteca de referència.
 • Cal que afegiu un arxiu README que acompanyi el conjunt de dades per tal d’oferir informació per a una correcta interpretació i reutilització de les dades.
 • Rebreu l’assessorament del personal de la biblioteca que farà la curació de les dades per procedir a la seva publicació d’acord amb els principis FAIR.

Les metadades de les dades de recerca localitzades a CORA. Repositori de Dades de Recerca (RDR) són trobables a DataCite Search, OpenAIRE, Mendeley Data i Google Dataset Search.

Beneficis de compartir les dades de recerca

 • Reforça la ciència oberta, les dades estan disponibles lliurement.
 • Augmenta la visibilitat i l’impacte de la recerca.
 • La identificació de conjunts de dades amb DOI permet la citació i les mètriques.
 • Facilita la verificació i reproductibilitat dels resultats, garantint així la transparència de la recerca.
 • Promociona la innovació a través de la compartició i la reutilització de les dades.
 • Evita la duplicitat en l’obtenció i recollida de dades: optimització de temps, cost i esforços.

Localitzar repositoris on dipositar les dades de recerca

Per confirmar si hi ha un repositori temàtic consolidat a la vostra disciplina on dipositar les dades de recerca podeu fer una cerca als directoris: re3data.org, FAIRsharing.org o Repository Finder.

Trobar conjunts de dades publicats

Per localitzar conjunts de dades que pogueu reutilitzar a la vostra recerca consulteu: