Open Access

Comissió d'Accés Obert

Comissió AO

La Universitat Autònoma de Barcelona en la seva aposta per l’accés obert dóna un pas més creant la Comissió d’Accés Obert.
 
Constitució: El 21 de juny de 2013 es va constituir la Comissió d’Accés Obert de la UAB per encàrrec del Vicerectorat d’Investigació.
 
Membres:

 • Vicerector/a de Recerca i Transferència
 • Vicerector/a d'Innovació i de Projectes Estratègics
 • Comissionat/a de la Rectora per les TIC
 • Vicegerent/a de Recerca
 • Director/a de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • Director/a del Servei de Publicacions
 • Director/a del Servei de Biblioteques
 • Membre del Gabinet Jurídic
 • Membres PDI
 • Membres Servei de Biblioteques
 • Cap de l’Oficina de Projectes Internacionals

 
Funcions: La Comissió d’Accés Obert fa les funcions de “Consell Assessor de l’accés obert i el dipòsit digital de la UAB”. Té com a funcions principals:

 •  Estudiar i desplegar el Pla d’Actuacions per a l’Accés Obert a la UAB redactat pel Servei de Biblioteques d’acord amb la Política Institucional d’Accés Obert a la Universitat Autònoma de Barcelona aprovada per acord de la Comissió d’Investigació, núm. 14/2012, de 16 de febrer i del Consell de Govern, núm. 46/2012, de 25 d’abril
 • Estudiar i definir un posicionament institucional sobre l’accés obert
 • Estudiar com afecta l’accés obert als projectes nacionals i europeus

El Pla d’Actuacions per a l’Accés Obert a la UAB: És el full de ruta de la Comissió on es detallen aquelles accions per portar a terme a la UAB que promouen l’accés obert. D’entre les accions ja assolides destaquen les següents:

 • Redacció i aprovació del Mandat Institucional
 • Redacció i aprovació de la política institucional d'accés obert per a les dades de recerca de la UAB
 • Signatura de la Declaració de Berlín
 • La incorporació d’ORCID a la UAB
 • Elaboració del document: Llicències Creatives Commons recomanades per la UAB
 • Revistes científiques de la UAB en obert
 • Connectar el DDD amb la Memòria de Recerca
 • Establir el procediment d’autoarxiu per incorporar els documents i les dades de recerca al DDD
 • Crear un blog sobre Propietat Intel·lectual i Accés Obert per als membres de la comunitat universitària
 • Establir les condicions per a la publicació en obert de les dades de recerca dels projectes d'investigació de la UAB al DDD
 • Organització d'actes durant la Setmana de l'Accés Obert i la Setmana de l'Educació Oberta

Enllaç a documents dins l’àmbit UAB: