Programes específics per a estudiants internacionals

Procés de matriculació

1. Passaport en vigència. La validesa del passaport ha de cobrir tota la durada del programa.

2. Expedient acadèmic oficial emès per la universitat d'origen en el que han d'aparèixer:

  • Els semestres cursats fins ara.
  • El semestre en curs.
  • Les notes corresponents.
  • El promig de notes o GPA.

3. Els estudiants que no tinguin anglès com a idioma nadiu i vulguin cursar assignatures en aquesta llengua, cal que presentin un certificat de coneixement de nivell mínim B2 o equivalent en el moment de fer la preinscripció.

4. Els estudiants que vulguin cursar assignatures en espanyol i que no siguin hispanoparlants hauran de presentar un certificat de coneixement d'aquesta llengua de nivell mínim B2 o equivalent en el moment de fer la preinscripció.

Pots consultar aquesta taula per esbrinar quins són els certificats acceptats:

Certificat oficial d'idioma

Nivell - Nota mínima per accedir al programa

MCER

B2

TOEFL iBT

78

IELTS

6

Cambridge

First Certificate

Cambridge

Advanced

DELE (Español)

B2

SIELE (Español)

B2

5. Els estudiants que no tinguin l'anglès com a idioma nadiu, però estiguin cursant el grau en institucions angloparlants, podran aportar el seu certificat acadèmic com a prova de coneixement de la llengua anglesa.

Tots els documents s'han de lliurar escanejats i en format PDF. No s'accepten fotos dels documents.

Durant el període de matriculació es podrà fer un únic canvi en la matrícula.

Un cop finalitzat el termini de matriculació, es podran fer canvis sempre i quan la facultat d'assignació ho permeti i es respecti el nombre de crèdits prèviament abonats. Els canvis estaran subjectes a les places disponibles.

La cancelació de la matrícula sencera comportarà la seva devolució (excepte el dipòsit, que no es reemborsable*) si es sol·licita per escrit abans de les següents dates límit per a cada semestre:

  • Spring: 14 de desembre
  • Summer: 15 de maig
  • Fall: 20 de juliol
  • May: 15 d'abril

Aquestes dates estan subjectes a modificacions si els programes necessiten adaptar els períodes de cancelació.

Les cancelacions que s'efectuïn fora de les dates indicades no tindran dret a devolució.

*El dipòsit de 500 euros i les taxes de tramesa de carta de visat no són reemborsables.