Mutilació Genital Femenina

Quines són les tipologies?

L'Organització Mundial de la Salut classifica la MGF en quatre tipus, en funció de la seva extensió anatòmica i severitat:

Font de les imatges: OMS, 2018.


Tipus I: resecció parcial o total del clítoris i/o del prepuci (clitoridectomia);

 


Tipus II: resecció parcial o total del clítoris i dels llavis menors, amb o sense excisió dels llavis majors (excisió);

 


Tipus III: estretament de l'obertura vaginal per crear un segell mitjançant el tall i la recol·locació dels llavis menors o majors, amb o sense resecció del clítoris (infibulació);

 


Tipus IV: qualssevol altres procediments lesius dels genitals externs amb finalitats no mèdiques, com la perforació, incisió, raspatge o cauterització de la zona.