Criteris de selecció de la Facultat a Erasmus+

Els alumnes que vulguin participar en el programa d'intercanvi Erasmus+, a part dels requeriments establerts a la convocatòria única, han de tenir present els següents criteris de selecció que la Facultat tindrà en compte en el moment d'adjudicar les places:

És requisit imprescindible acreditar nivell d’idioma d’acord al Marc Europeu Comú de Referència. El certificat ha de ser oficial i amb una antiguitat màxima de quatre anys. Consulteu els certificats oficials que la Facultat accepta d'acord a l'Associació de Centres de Llengües d'Ensenyament Superior (ACLES).

  • El certificat s'ha de lliurar obligatòriament en el moment que formalitzeu la vostra sol·licitud mitjançant el portal SIA, haureu d'adjuntar-ho directament al sistema.
  • El nivell mínim requerit serà en funció de l’idioma de docència exigit o aconsellat al procés de negociació del conveni bilateral, per garantir el correcte seguiment de les assignatures a la universitat de destinació.
  • Consulteu el mapa de destinacions per conèixer els requeriments de cada universitat amb la qual la facultat té conveni d’intercanvi vigent o el llistat que publiquem a la web de l'ARI.
  • Els alumnes de titulacions impartides íntegrament en anglès no hauran d’aportar certificat de nivell d’idioma en el moment de fer la sol·licitud si han superat un mínim de 120 crèdits. Obtindran la puntuació addicional corresponent a un C2. En cas contrari, és obligatòri aportar el certificat. 
  • Important: No obstant el paràgraf anterior, la majoria d’universitats demanen certificat oficial del nivell d’idioma requerit, dins del seu procés d’admissió. La facultat no està autoritzada per emetre cap document acreditatiu de nivell d’idioma.
  • Els alumnes de titulacions impartides íntegrament en anglès, no podran ser assignats a destinacions on no estigui garantida la docència en anglès.
  • La valoració del coneixement d’idioma tindrà una puntuació addicional màxima de 2 punts amb la següent distribució:
                                        
B1 B2 C1 C2
0,5 punts      1 punt      1,5 punts       2 punts     

 

  • Els alumnes que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma, podran fer una prova al Servei de Llengües per obtenir el certificat corresponent.