Assignació de places

Resolucions
Podeu consultar el llistat d'assignació de plaçes a l'enllaç "Resolucions Sicue" al menú de la dreta.

Acceptació o renúncia
L'acceptació o renúncia de la plaça assignada es fa a través del portal SIA. No acceptar o renunciar en el termini establert pot suposar l’impediment de participar en programes d'intercanvi en posteriors cursos acadèmics així com perdre la plaça assignada. Els terminis per acceptar o renunciar a la plaça, els trobareu directament al document de resolució o a la web de l’Àrea de Relacions Internacionals en consultar l'enllaç "Resolucions Sicue" al menú de la dreta.

Sol·licitud de vacant
Els alumnes que hagin quedat en llista d'espera, podran sol·licitar una plaça vacant, en aquest cas heu de passar per la Gestió Acadèmica de la Facultat i omplir el formulari de sol·licitud dins del termini establert .  El llistat amb les places vacants disponibles el trobareu a l'enllaç corresponent del menú de la dreta.

Termini de sol·licitud: Del 31/ 03/ 2023 fins 02/ 05/ 2023

Per a més informació sobre què cal fer un cop atorgada la plaça, consulteu l'apartat "Informació per als  seleccionats" del menú de l'esquerra.