La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Síndica de Greuges

La figura de la Síndica o el Síndic

La síndica o síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona té la funció de rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Universitat, de garantir el compliment de tot allò que disposen els Estatuts de la UAB, i de realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propostes de resolució dels assumptes que li hagin estat sotmesos.

La síndica o síndic de la Universitat exerceix les seves funcions amb independència i objectivitat. No està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d'acord amb el seu propi criteri, en el marc d'allò que s'estableix en els Estatuts de la UAB.

La síndica o síndic de greuges és elegit pel Claustre per majoria absoluta dels seus membres, i nomenat per la rectora o rector. El seu tindrà una duració de quatre anys i serà renovable per a un únic segon mandat.

Maria Jesús Espuny, síndica de greuges de la UAB

Sobre la Síndica

María Jesús Espuny ha destacat com a impulsora dels estudis de Relacions Laborals a la UAB. A més, ha estat vicedegana de la Facultat de Dret, coordinadora del doble grau de Relacions Laborals i Dret, directora del Centre d'Estudis i Recerca Dones i Drets i coordinadora de la Comunitat Alumni de Relacions Laborals. L'any 2016 va rebre la distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària que atorga la Generalitat.

Contacte:

Síndica de Greuges

Plaça Acadèmica s/n

Edifici A Rectorat

Planta primera – Despatx A/1008

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Barcelona

Telèfon: 93 581 30 80

Adreça electrònica: sindica@uab.catFuncions

 1. Proposar al Claustre, per a la seva aprovació, el seu reglament de funcionament.
 2. Rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Universitat i valorar-les per tal d'admetre-les o no a tràmit.
 3. Sol·licitar informació a les diverses instàncies universitàries o membres de la comunitat per al compliment de les seves funcions.
 4. Sol·licitar la compareixença dels responsables de qualsevol òrgan universitari o membre de la comunitat sempre que sigui indispensable per al compliment de les seves funcions.
 5. Assistir a les sessions dels òrgans col·legiats de la Universitat que tractin d'alguna matèria relacionada amb les actuacions que estigui duent a terme.
 6. Fer les propostes que consideri adequades per a la solució dels casos que li siguin sotmesos al seu coneixement.
 7. Realitzar, a petició de les parts interessades, funcions d'arbitratge.
 8. Presentar anualment al Claustre una memòria de les seves activitats en què es recullin recomanacions i suggeriments per a la millora dels serveis universitaris.

Els òrgans universitaris estan obligats a proporcionar les dades i la informació sol·licitades per la síndica o síndic de greuges, així com a respondre motivadament les diverses propostes o consideracions que pugui fer en l'exercici de les seves funcions.

Presentar queixes

La síndica o síndic de greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona actua a instància de part.

Qui pot presentar una queixa?

 • Qualsevol persona membre de la comunitat universitària, tant individual com col·lectiva.
 • Qualsevol persona aliena a la Universitat Autònoma de Barcelona que hagi vist vulnerats els seus drets en qualsevol dels diferents serveis de la UAB oberts a la ciutadania.

Com?

 • Les queixes han de ser formulades per escrit mitjançant el formulari electrònic de la Sindicatura (Formulari per posar una queixa a la Síndica o Síndic de Greuges) on la persona interessada hi farà constar: nom, cognoms, domicili, telèfon i situació personal a la Universitat Autònoma de Barcelona i la fonamentació raonada de la queixa.
 • La síndica o síndic de greuges no podrà admetre queixes anònimes.

Tancament de l'expedient

La síndica o síndic de greuges informarà dels resultats de les seves gestions a la persona interessada i, en el marc de la legislació vigent, i amb caràcter no vinculant, proposarà a l'autoritat o a l'òrgan acadèmic afectat, quan escaigui, recomanacions i/o fórmules de conciliació que possibilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes.

Confidencialitat

Les dades personals i la resta d'informació, oral o escrita, que la Sindicatura de Greuges rebi de les persones que sol·licitin la seva intervenció, com també les obtingudes al llarg de les investigacions i, en general, tota la tramitació de cada cas, són de caràcter estrictament confidencial.

Informes anuals de la síndica o síndic de greuges davant del Claustre

Enllaços relacionats