Formació

Modificacions i anul·lacions de matrícula

1. La direcció del centre autoritza l’anul·lació total o parcial de la matrícula, sempre que la sol·licitud es presenti dins del termini fixat a tal efecte. 

En els estudis de Formació Permanent el termini coincideix amb el període de matriculació.

En casos excepcionals degudament justificats, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula fora del termini establert.

2. Un cop s’ha concedit l’anul·lació de la matrícula, s’aplica immediatament en l’expedient acadèmic, té la mateixa consideració que si l’estudiant no s’hagués matriculat, i no s’hi pot renunciar en cap cas.

3. L’estudiant de titulacions de la FUAB únicament té dret a la devolució del preu per la prestació de serveis acadèmics universitaris si:

a) Per causes que no li siguin imputables, no es realitza l’activitat o no es presta el servei.

b) Justifica degudament malaltia greu, accident o qualsevol altra circumstància excepcional.

En el supòsit a) es farà la devolució del 100% de l'import de matrícula. En el supòsit b) es farà la devolució segons les condicions que s’estableixen a l’apartat Devolució de preus de matrícula.

Per tramitar l’anul·lació de la matrícula s’ha d’estar al dia dels pagaments del curs. Si no liquida els rebuts pendents, l'alumne quedarà com a impagat al centre i no podrà sol·licitar cap document oficial ni tornar a matricular-se a cap curs ofert per l'escola fins a liquidar el deute.

En cas de MU i d’estudis de formació permanent el fet de no pagar la matrícula en el termini fixat comportarà l’anul·lació de la matrícula d’ofici. La matrícula es pot tornar a activar si es fa efectiu el pagament del deute.

 

Només es retornarà íntegrament l'import de la prematrícula quan, per causes no imputables a l’estudiant, no es realitzi l’activitat o no es presti el servei. També es retornarà en el cas d’estudiants extracomunitaris a qui s’hagi denegat el visat, sempre que presentin un document acreditatiu.

Excepcionalment, s’admetran sol·licituds d’anul·lació de la prematrícula  presentades abans de l’inici del període de matrícula, quan  la persona interessada al·legui malaltia greu, accident o altra circumstància excepcional, degudament justificada, que no li permeti el seguiment normal del curs.

Només es retornarà íntegrament l'import de la prematrícula quan, per causes no imputables a l’estudiant, no es realitzi l’activitat o no es presti el servei. També es retornarà en el cas d’estudiants extracomunitaris a qui s’hagi denegat el visat, sempre que presentin un document acreditatiu.

Excepcionalment, s’admetran sol·licituds d’anul·lació de la prematrícula  presentades abans de l’inici del període de matrícula, quan  la persona interessada al·legui malaltia greu, accident o altra circumstància excepcional, degudament justificada, que no li permeti el seguiment normal del curs.

Si la sol·licitud d’anul·lació es presenta dins dels 30 dies següents a la formalització de la matrícula,  es retindrà un 35% de l’import total de la matrícula.

Fora d’aquest termini,  es retindrà un 35% de l’import total de la matrícula  més la part proporcional de l’import total de la matrícula corresponent al període del curs transcorregut.    

Es pot sol·licitar la modificació de la matrícula (per fer un canvi de grup, una anul·lació d’assignatures o una ampliació) dins del període establert en el calendari acadèmic-administratiu.

Per fer-ho, a cada període de matrícula cal abonar la taxa vigent establerta pel centre.
 
Els estudiants matriculats a temps complet han de matricular obligatòriament un mínim de 60 crèdits, o tots els crèdits que quedin per finalitzar la titulació.
 
Els estudiants que hagin estat autoritzats per matricular-se a temps parcial, han de matricular un mínim de 30 crèdits i un màxim de 42 crèdits per any acadèmic.

Sol·licitud modificació de matrícula

Períodes de modificació:

• En el primer termini es poden fer modificacions corresponents a assignatures del primer i del segon semestre o anuals.
• En el segon termini només es podran fer modificacions corresponents a assignatures que s’imparteixin durant el segon semestre. Excepcionalment es podrà autoritzar fer modificacions d’assignatures anuals.
 
Pagament:

- Per poder sol·licitar una modificació de matrícula, cal estar al corrent de pagament. No s’acceptarà cap sol·licitud de modificació, en cap sentit, si l’estudiant té pendent d’abonar algun pagament vençut.
- A més de la taxa de modificació de matrícula, es cobrarà l'import resultant de l'increment dels crèdits matriculats.
- L'import de les modificacions de matrícula s'ha d'abonar en un únic pagament.
 
No s'ha d'abonar el preu públic de modificació de matrícula en els casos següents:
 
- Quan les modificacions es duguin a terme en el marc d'un programa d'intercanvi, sempre que es realitzin durant les sis setmanes següents a la incorporació a l'altra universitat.
- Quan les modificacions estiguin determinades pel calendari de matriculació del centre (és el cas del projecte de final de carrera, les pràctiques en empreses, els projectes d'investigació, etc.).
- Quan la modificació es produeixi perquè la UAB ofereix noves assignatures amb posterioritat a la formalització de la matrícula.
- Quan les modificacions siguin per causes imputables a la UAB.
 
Altres aspectes a tenir en compte:
 
- Un cop concedida la modificació de la matrícula, s'aplica a l'expedient acadèmic i no s'hi pot renunciar.
- Per anul·lar assignatures troncals i obligatòries que estiguin suspeses, en el cas d'estudis de primer o segon cicle, i assignatures de formació bàsica o obligatòria, en el cas d'estudis de grau, cal d'anul·lar també les assignatures noves de les què l'estudiant s'ha matriculat.