Formació

Pràctiques

NORMATIVA GENERAL

1. Les pràctiques acadèmiques externes poden ser curriculars o extracurriculars.

a) Són pràctiques acadèmiques externes curriculars aquelles que s’integren dins dels plans d’estudis i tenen valor en crèdits ECTS i tenen la durada prevista en el pla d’estudis corresponent, segons l’equivalència establerta pels crèdits ECTS.

b) Són pràctiques acadèmiques extracurriculars aquelles que no formen part del pla d’estudis i que, per a l’estudiant, tenen un caràcter totalment voluntari. Tot i tractar-se de pràctiques extracurriculars, aquestes han de tenir una vinculació directa amb els estudis que l’estudiant estigui cursant i tenen una durada no superior al cinquanta per cent de la dedicació d’un curs acadèmic. S’entén per curs acadèmic el període comprès entre el setembre d’un any i el setembre de l’any següent

2. Requisits d’accés

Per fer les pràctiques acadèmiques externes l’estudiant ha de complir els requisits següents:

a) Estar matriculat a l’ensenyament universitari al qual es vinculen les competències bàsiques que ha d’adquirir amb les pràctiques.

b) En el cas de pràctiques acadèmiques externes curriculars, estar matriculat a l’assignatura vinculada del pla d’estudis que es tracti.

c) No mantenir una vinculació laboral amb l’entitat col·laboradora on es vulguin fer les pràctiques o una relació de parentiu de fins a segon grau amb algun directiu o amb el tutor o tutora extern.

3. Convenis de cooperació educativa

1. La Universitat Autònoma de Barcelona subscriu convenis de cooperació educativa per a les pràctiques acadèmiques externes de caràcter curricular. És obligatori la subscripció d’aquest conveni entre l’empresa, l’alumne i l’escola per poder realitzar les pràctiques externes.

Cap estudiant, sota cap circumstància, pot incorporar-se a un lloc de pràctiques sense el conveni corresponent. Aquest és el document que, entre d’altres qüestions, garanteix la correcta cobertura en cas d’accident.   

Tots els convenis de pràctiques dels estudis de FUAB Formació, s’han de gestionar a través de la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball de la Fundació UAB.

4. Assegurança

Tots els estudiants del màster en el en el moment de formalitzar la matricula queden coberts per l’assegurança de l’escola. L’assegurança escolar pel curs 16/17 cobreix l’estada de pràctiques compresa entre el 15 de setembre de 2016 i el 15 de setembre de 2017.

5. Tutors/es de pràctiques

Tots els estudiants tenen assignat/da un/a tutor/a docent de pràctiques el/la qual els informarà de l’avaluació i seguiment de les seves pràctiques i els tutoritzarà en la seva realització.