MOOC UAB Vols cursar o crear un MOOC? Aquí hi trobaràs tota la informació sobre els cursos en línia massius i oberts a tothom

Convocatòria 2024

Convocatòria per a la producció de cursos MOOC - 2024

Justificació

La UAB aposta fermament per la innovació i la internacionalització de les seves activitats com a via per a potenciar la transferència i l’excel·lència acadèmica. Aquests objectius prenen una especial rellevància en els estudis de postgrau i de formació continuada, atès el destacat impacte internacional i la indubtable contribució a la formació de les persones.
És en aquest context que els cursos massius oberts en xarxa (MOOC, en anglès) troben tot el seu sentit i funcionalitat. Per potenciar les seves activitats en aquesta matèria, la UAB ha establert un acord de col·laboració amb Coursera (la plataforma de cursos MOOC amb més usuaris) per a desenvolupar tot tipus de cursos i especialitzacions. La UAB va ser la primera universitat espanyola i una de les primeres d’Europa a entrar a Coursera i ha esdevingut un referent en la producció de MOOC en llengua castellana.
Els MOOC produïts fins ara per la UAB han arribat a més de 2 milions d’estudiants de més de 200 països diferents i han servit de base per a la innovació en diferents àrees de coneixement i àmbits de l’activitat docent. Tot això mostra, de manera significativa, que aquest tipus de cursos potencia la projecció social i internacional de la nostra universitat i es converteixen en un poderós catalitzador de la innovació.
Per aquestes raons, la UAB, a través de l’Escola de Postgrau, llança la convocatòria per a la producció de cursos MOOC 2024.

Objecte de la convocatòria

L’objecte de la convocatòria és seleccionar els projectes de cursos que produirà i implementarà l’equip tècnic MOOC de l’Escola de Postgrau de la UAB a la plataforma Coursera durant el curs acadèmic 2024-2025.

Els cursos seleccionats obtenen:

 1. L’aprovació acadèmica per al llançament.
 2. L’assignació de recursos que en faciliten la producció audiovisual.

Els recursos assignats per a la producció de cada curs seran propis del programa MOOC de la UAB i s’especificaran en la resolució de la convocatòria. Tots els aspectes tècnics (producció audiovisual i implementació a Coursera) dependran de l’equip tècnic MOOC, que els organitzarà i gestionarà. En cap cas hi haurà una subvenció econòmica.

Recursos concedits

El recursos concedits a cada curs es refereixen a:

 1. Suport en el disseny i la planificació de continguts: Consultoria, assessoria i acompanyament per a la creació del curs i el desglossament de continguts: la seqüencialització dels vídeos i el contingut dels diversos materials didàctics i d’avaluació.
 2. Producció audiovisual: Consultoria, assessoria, acompanyament, recursos i mitjans per a la producció audiovisual i dels diferents materials didàctics. La producció audiovisual la farà l’equip tècnic de la unitat MOOC de l’Escola de Postgrau.
 3. Implementació a la plataforma Coursera i llançament del curs.

Destinataris

La present convocatòria s’adreça als col·lectius i entitats següents:

 • El PDI i el PAS de la UAB, a títol individual o col·lectiu.
 • Les facultats, escoles universitàries, l’Escola de Postgrau, els departaments, els instituts propis de recerca, els grups i centres de recerca i els serveis de la UAB.

Consideracions

Les gravacions es faran al plató MOOC de l’Escola de Postgrau.

La convocatòria va dirigida a personal de la UAB, però hi pot col·laborar personal extern, sempre que aquesta col·laboració no suposi més del 25% dels vídeos del curs.

Règim jurídic

El producte resultant del MOOC té la condició d’obra audiovisual o de gravació audiovisual, en funció de si aquest producte resultant té l’altura creativa exigida per la legislació i s’ajusta a les disposicions legals del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Als efectes del que disposa els articles 88 i 120 de l’esmentada Llei, la UAB és considerada com ens productor de l’obra audiovisual o de la gravació audiovisual continguda en els MOOC, i li correspondran els drets inherents a aquesta figura.

En cas que es consideri que el MOOC resultant té la condició d’obra audiovisual, els participants tenen la condició d’autors i, en virtut de la presentació de les seves sol·licituds de participació a aquesta convocatòria i del document d’acceptació dels ajuts per la creació del MOOC, cedeix a la UAB els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, doblatge i subtitulació del MOOC perquè aquesta Universitat els pugui explotar a Coursera.

En cas que es consideri que el MOOC resultant té la condició de gravació audiovisual, els participants en la producció dels MOOC seleccionats en la present convocatòria tenen la consideració de col·laboradors en la producció i, per tant, a l’empara del que estableix l’article 120 i següents de la Llei de propietat intel·lectual, la UAB gaudeix dels drets afins als de propietat intel·lectual sobre el contingut que configura l’objecte del MOOC.

No obstant això, els responsables dels projectes seleccionats en aquesta convocatòria (i) reconeixen que la difusió de la seva imatge que pugui fer la UAB per aparèixer en el MOOC resultant no suposa menyspreu a l’honor o prestigi del responsable, ni constitueix cap intromissió il·legítima de la seva intimitat, d’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i (ii) garanteixen a la UAB la cessió a títol gratuït de qualsevol dret que sigui necessari per tal que la universitat faci publicitat, ús, distribució, reproducció o qualsevol altra mena d’explotació del contingut audiovisual del MOOC, sense limitació temporal ni territorial.

Els responsables dels projectes seleccionats en aquesta convocatòria garanteixen que el contingut audiovisual que aporten no infringeix cap dret de propietat intel·lectual de tercers. Els responsables dels projectes seleccionats es fan exclusivament responsables d’eventuals perjudicis ocasionats per la lesió de drets de propietat intel·lectual de terceres parts, excloent qualsevol tipus de responsabilitat de la UAB a aquests efectes.

La participació en la present convocatòria i l’acceptació de l’ajut per part dels col·laboradors no suposa en cap cas un contracte de societat amb la UAB, i tampoc no dona dret al beneficiari de l’ajut a obtenir de la UAB o a reclamar-li rendiments procedents de l’explotació del producte resultant.

L’acceptació de l’ajut atorgat per part de la UAB en aquesta convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes condicions. Els destinataris dels ajuts han de signar els documents de cessió de drets que, en els termes expressats en aquestes bases, siguin proposats per la UAB. La no acceptació d’aquests termes legals comporta automàticament l’anul·lació de la resolució favorable al projecte seleccionat.

Propostes

Els promotors del cursos han d’omplir el formulari de sol·licitud inclòs a l’annex de la present convocatòria i lliurar-lo a l’Escola de Postgrau (Edifici U. Travessera de Can Miró s/n. Campus de la UAB) o enviar-lo per correu electrònic a mooc@uab.cat.
Aquest document el podeu descarregar a l'enllaç que trobareu al final d'aquesta pàgina. En aquest annex s’ha d’informar d’aspectes com:

 • Títol, subtítol, idioma i resum del curs MOOC.
 • Responsable de la sol·licitud i vinculació jurídica amb la UAB.
 • Relació de professorat i col·laboradors, acompanyada d'un breu curriculum vitae de cadascun d'ells.
 • Temàtica seleccionada i la seva relació amb la formació reglada i no reglada.
 • Durada en setmanes (preferiblement entre 4 i 6). Cada setmana ha de tenir entre 60 i 90 minuts de vídeo, en càpsules d’entre 5 i 10 minuts cadascuna.
 • Llistat de vídeos que conformen cada setmana.
 • Descripció del material didàctic. Hi ha d’haver, al menys, un qüestionari (tipus test) per setmana i lectures complementàries (documentació en PDF, bibliografia, enllaços...). Es poden incloure activitats (exercicis o activitats de reflexió).
 • En cas que hi hagi relació amb altres cursos MOOC o amb cursos de formació de postgrau o continuada de qualsevol altra modalitat, cal indicar-la.
 • Descripció de la singularitat i avantatges competitives del curs proposat en relació amb altres de naturalesa similar.
 • Si escau, manifestació explícita de l’acord o col·laboració establert amb entitats o col·lectius aliens a la UAB.

Per omplir el formulari de sol·licitud podeu demanar l’ajut de l’equip tècnic MOOC de l’Escola de Postgrau. Us podeu adreçar a Miquel Mazuque (649 928 016 / mooc@uab.cat / Planta 1 de l’Escola de Postgrau).

Justificació del projecte:

 • Raons que avalen la seva realització i la connexió amb els objectius de la convocatòria i la missió de la UAB.
 • En cas que hi hagi relació amb altres cursos MOOC o amb cursos de formació de postgrau o continuada de qualsevol altra modalitat, cal indicar-la.
 • Descripció de la singularitat i avantatges competitives del curs proposat en relació amb altres de naturalesa similar.
 • Si escau, manifestació explícita de l'acord o col·laboració establert amb entitats o col·lectius aliens a la UAB.  

Per a omplir el formulari de sol·licitud podeu sol·licitar l'ajut de l'equip tècnic MOOC de l'Escola de Postgrau. Us podeu adreçar a Miquel Mazuque (649 928 016 / mooc@uab.cat / Planta 1 de l'Escola de Postgrau).

Criteris de selecció

Temàtics:

 • Matèries emergents i innovadores. Es dona prioritat a matèries relacionades amb competències noves exigides en el món laboral i a totes les matèries relacionades amb els principals reptes de la societat digital en els seus diferents àmbits, així com als temes que contribueixin a la promoció de la cultura científica i de la ciutadania activa.

Valoració acadèmica i pedagògica de la proposta:

 • Qualitat del contingut.
 • Tipus de vídeos i durada.
 • Materials didàctics.
 • Certificació acadèmica.
 • Sistema d'avaluació de l'alumnat.

Contribució:

Contribució al desenvolupament dels estudis de la UAB:

 • Estudis de grau.
 • Estudis de postgrau.
 • Formació pròpia.
 • Formació contínua.

Contribució a la imatge de la UAB en àmbits estratègics:

 • Internacionalització.
 • Recerca.
 • Cooperació amb la industria i la societat.
 • Transferència de coneixement de la Universitat a les empreses.
 • Relacions institucionals.

Contribució a la millora metodològica dels estudis a la UAB:

 • Formació híbrida: presencial/virtual.
 • Cursos propedèutics.
 • Cursos transversals.
 • Recerca pedagògica.

Valoració i Viabilitat:

 • Adequació a la distribució de temps i contingut.
 • Viabilitat econòmica de la proposta i costos de producció.
 • Valoració de l'impacte.
  • Públic destinatari.
  • Context institucional i social.
 • Diagnòstic de demandes i necessitats de recursos per part de Coursera.

Procediment de selecció de projectes

La valoració i selecció dels projectes presentats la realitzarà la Comissió MOOC de la Escola de Postgrau de la UAB. La Comissió estarà formada per:

 • Presidenta: Maria Valdés Gázquez
 • Secretari: Miquel Mazuque Périz
 • Vocals:
  • Joaquim Campuzano Puntí
  • Juan Antonio Martínez Carrascal
  • Mario Guerra Acuña
  • Erika Constantino Aguilella

La selecció dels projectes té cinc fases:

 1. Valoració acadèmica de les propostes.
 2. Valoració tècnica de les propostes.
 3. Resolució prèvia. A partir de les valoracions acadèmica i tècnica, la Comissió determinarà els projectes seleccionats.

La quantitat final de projectes seleccionats dependrà de la capacitat operativa de l’equip MOOC.

Aquesta selecció queda supeditada al resultat de la reunió que l’equip tècnic MOOC tingui amb els coordinadors/es del cursos seleccionats.

 1. Reunió de l’equip tècnic MOOC amb els/les coordinadors/es dels cursos seleccionats. L’equip tècnic MOOC es reunirà amb cadascun dels coordinadors/es amb l’objectiu d’explicar el procés de creació d’un MOOC, obtenir-ne el compromís ferm i tancar definitivament la resolució de la convocatòria.
 2. Resolució final. La Comissió, tenint en compte les reunions fetes amb els/les coordinadors/es coordinadors/es dels cursos seleccionats a la resolució prèvia, farà la selecció definitiva.

Els projectes seleccionats en resolució prèvia, però que quedin fora d’aquesta selecció, passaran a la llista d’espera per si hi ha alguna baixa o augmenta la capacitat de producció.

En tots els casos, tot i que el curs sigui aprovat i produït, el llançament dependrà de l’acceptació definitiva de Coursera, en virtut del conveni existent entre la plataforma i la UAB.

Terminis

- Presentació de projectes: de l’1 de maig al 30 de juny del 2024.

- Valoració de les propostes: juliol del 2024.

- Comunicació als coordinadors/es de la resolució prèvia: 31 de juliol del 2024.

- Reunió de l’equip tècnic MOOC amb els coordinadors/es dels cursos seleccionats: setembre del 2024.

- Publicació de la resolució definitiva: 31 de setembre del 2024.

Data: 01/04/2024