MOOC UAB Vols cursar o crear un MOOC? Aquí hi trobaràs tota la informació sobre els cursos en línia massius i oberts a tothom

Eines d'avaluació

Eines d'avaluació

Les eines d'avaluació proporcionen a l'estudiant recursos per a l'aplicació pràctica dels continguts i faciliten la comprensió dels procediments i els conceptes específics de la matèria.

Podem dissenyar activitats per exercitar i aplicar de manera pràctica els continguts o bé oferir orientacions per seleccionar i dur a terme activitats, tutoritzant més o menys directament el treball dels estudiants. Es poden proposar activitats de tipologia diversa i també recursos complementaris per desenvolupar-les. Les activitats també poden proveir d'eines per facilitar la comunicació entre els estudiants i el professorat, així com per fer el seguiment i l’avaluació.
 
Les avaluacions han d'anar d'acord amb tot el contingut didàctic i les activitats, perquè la informació proporcionada es relacioni directament amb els objectius d'aprenentatge. És recomanable que les activitats d'avaluació s'acompanyin d'un fòrum de debat, perquè els estudiants puguin compartir estratègies per estudiar bé, solucionar problemes i administrar el seu temps.
 
Les eines d'avaluació més comunes que podem utilitzar són: 
 
Qüestionaris
Els qüestionaris proporcionen un sistema automatitzat molt útil per avaluar milers de participants. Es poden utilitzar per a una avaluació formativa, per tal que els estudiants puguin comprovar el seu nivell de comprensió del contingut dels vídeos de les diferents lliçons. També es poden utilitzar com a avaluació acumulativa, al final dels mòduls i del curs. La plataforma Coursera ens permet confeccionar qüestionaris (quizzes). Els tipus de preguntes i respostes són vàlids tant per a qüestionaris inserits en un vídeo (in video quizz) com per a qüestionaris setmanals i finals.
 
Les característiques principals dels qüestionaris a Coursera són:
 • La pregunta té un valor predeterminat d'1, però se li pot atorgar el valor desitjat.
 • Si es vol, es pot introduir una explicació o text predeterminat per a cada opció de resposta (feedback).
 • Es poden introduir imatges, enllaços, codi i adjuntar fitxers a les preguntes.
 • La resposta correcta es puntua positivament quan és seleccionada o introduïda correctament.
 • Es poden introduir imatges, enllaços, codi i adjuntar fitxers a les respostes.
 • L’alumne pot enviar un qüestionari tantes vegades com vulgui. Però cada x intents (configurable pel professor) caldrà que s'esperi un temps determinat (configurable por el professor)
Tipus de preguntes que es poden extreure:
 • Preguntes d'opció ab i c
 • Preguntes de vertader o fals
 • Preguntes multiresposta (més d’una resposta correcta)
 • Preguntes d’introducció
 • d’un nombre concret
 • d’un nombre comprès en un interval
 • d’una sèrie de nombres
 • d’una paraula concreta
 • d’una sèrie de paraules
 • Preguntes d’omplir un o més buits
 • Preguntes amb fórmules matemàtiques
 
Avaluació per parells
És una manera d'incorporar la realització de treballs (escrits, audiovisuals o arxius d'altres tipus) en el sistema d'avaluació del curs i alhora solucionar el problema de la correcció del professor, tasca que seria pràcticament impossible a causa de la participació massiva. El nombre de treballs que ha d'avaluar cada participant el fixa el professor. El més habitual és que cada participant valori el treball d’un mínim de tres companys.
 
Per facilitar la valoració dels treballs pels companys, és important que els professors proporcionin als estudiants unes instruccions clares del que s'ha de valorar i unes bones rúbriques per a aquest efecte. Com que la majoria d'estudiants no són experts en el tema, sinó que estan en fase d'aprenentatge, és convenient que les instruccions o rúbriques per a la correcció siguin senzilles. Podeu consultar exemples de rúbriques a l'article següent: ¿Cómo elaborar una rúbrica?, a la Revista de Investigación Médica, núm. 2 (2013), pàg. 61-65.
 
Es pot obrir també un fòrum sobre l'avaluació per parells del treball en qüestió per tal que els estudiants hi puguin aportar els seus comentaris i així contribuir que el feedback sigui més enriquidor.