Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

Renovació de targeta

Renovació de l'Autorització d'Estada per Estudis - TIE

A causa de problemes de personal a l'Oficina d'Estrangers, s'estan produint retards en la resolució d'expedients de sol·licitud de pròrroga d'estada per estudis. És recomanable, en la mesura que sigui possible, presentar la sol·licitud de pròrroga durant els 60 dies previs a la seva caducitat per a evitar així quedar-se sense TIE vigent durant un període prolongat de temps.

 

CONSULTA L'ESTAT DEL TEU EXPEDIENT A L'ENLLAÇ SEGÜENT:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/login

A Barcelona, la Secció d’Estudiants de la Oficina d’Estrangers és l’encarregada de tramitar les pròrrogues d’autorització d’estada per estudi.

Per a poder presentar la sol·licitud electrònicament és necessari disposar d’una signatura electrònica, que es pot obtenir en aquesta web, recordeu que no es pot obtenir la signatura electrònica amb el NIE caducat. Després d’omplir la sol·licitud, és necessari personar-se en l’Oficina de Registre més propera o en la Unitat de l’Arxiu General i Registre a la primera planta del Rectorat.

Documents:

1. Taxa 790 052: La TAXA s'haurà pagar abans de presentar la sol·licitud de renovació i aportar una còpia del justificament de pagament juntament amb la resta de la documentació. El fet de pagar-la no implica la concessió automàtica de la renovació però no serà possible resoldre favorablement la sol·licitud mentre no consti el pagament de les taxes corresponents. Si teniu problemes per descarregar aquest PDF, trobareu el document al final d'aquesta pàgina.

2. Imprès oficial: Formulari Ex-00 (original + 1 còpia). Si teniu problemes per descarregar aquest enllaç, trobareu el document també al final d'aquesta pàgina.

3. Passaport (pàgina amb dades personals)

4. Targeta d'Autorització d'Estada per Estudis (per les dues cares)

5. Document de matrícula i rebut del pagament (o credencial de becari): es pot aportar duplicat de la transacció bancària. En el cas d'estudiants de màster oficial o doctorat, aquests podran sol·licitar rebut de pagament a l'Escola de Postgrau.

6. Expedient acadèmic del curs anterior. En cas d'estar realitzant la tesi doctoral, carta del tutor/a o director/a de la tesi (trobareu el model al final de la pàgina).

7. En cas de canvi de domicili, s'haurà de presentar el nou Certificat d'empadronament.

8. Mitjans econòmics 

Hauran d'acreditar-se mitjançant alguna de les opcions indicades a continuació:

Opció 1) Compte bancari --> Tenir mitjans econòmics suficients per a sufragar les despeses d'estada i retorn al teu país i, si és el cas, els dels teus familiars, d'acord amb les següents quanties:
-Per al teu sosteniment, mensualment, el 100% del IPREM. Valor oficial IPREM.
-Per al sosteniment dels seus familiars, mensualment, el 75% del IPREM per al primer familiar i el 50% del IPREM per a cadascuna de les restants persones.

Opció 2) Compte bancari --> Mostrar els ingressos mitjans mensuals dels últims 6 mesos. En aquest cas, el saldo total del compte bancari haurà de ser com a mínim la meitat del 100% de l’IPREM en un any.


Opció 3) Beca i/o credencial de becari.

Opció 4) Ajuda d'un familiar fora d’España (Només cònjuge, pares/tutors, germans).
Document públic o privat actual indicant que el declarant es fa càrrec de les despeses de l'estada de l'estudiant a Espanya.

Opció 5) Ajuda d'un familiar resident legal a Espanya.
Manifestació mitjançant document públic (acta notarial) de l'ajuda familiar.

 

9. Document acreditatiu de disposar d'una d'assegurança mèdica que cobreixi durant l'estada a Espanya les despeses mèdiques -si escau - associats a un accident o malaltia. Més informació aquí.
 

A partir del 25 de juny del 2013, la targeta sanitària de la Seguretat Social no serà considerada com acreditació d'assegurança mèdica per a la renovació del NIE. Serà necessari un "Document acreditatiu de dret a assistència mèdica".

Aquest pot sol·licitar-se a les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. En cas de no poder acreditar-ho, serà necessària una assegurança mèdica privada.

Recorda que el termini per sol·licitar una pròrroga d'estada per estudis és 60 dies naturals previs a la caducitat de l'autorització i 90 dies naturals després, tot i que a l'endemà de la caducitat de l'autorització el seu titular estarà en situació irregular.

Consulta el Manual per la Prorroga de l'Estada per Estudis (Renovació TIE) amb tota la informació detallada.


 Documentació: