Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

Recàrrecs

Recàrrecs en el preu de la matrícula

Matrícula repetida

D'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya, quan et matricules per segona vegada o successives, s'apliquen els següents imports per crèdit (preus provisionals pendents d'aprovació):

Recàrrecs per matrícules successives en titulacions de grau
Graus 1a matrícula 2a matrícula 3a matrícula 4a matrícula
Coeficient d'estructura docent A 17,69€ 21,85€ 47,34€ 65,55€
Coeficient d'estructura docent B 18,46€ 28,00€ 65,00€ 88,00€
Recàrrecs per matrícules successives en titulacions de màster
Màsters 1a matrícula 2a matrícula 3a matrícula 4a matrícula
Màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades 18,46€ 28,00€ 65,00€ 88,00€
Màsters que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,52€

Els imports aplicables als estudiants extracomunitaris es regeixen pels preus aprovats anualment pel Consell social.

Segons ensenyaments universitaris i successius

Si ja tens un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-los, i comences uns altres estudis oficials, se t'aplicarà un coeficient d'1,4 al preu per crèdit, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat. També se t’aplicarà aquest coeficient si tens un títol superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau.

Se t'eximeix d'aquest recàrrec si et trobes en algun dels casos següents:

  • Estudiants que, havent iniciat uns estudis amb doble titulació, hagin obtingut el títol d'una de les titulacions i s'hagin de matricular d'algun crèdit de l'altra titulació.
  • Estudiants que hagin obtingut els seus títols universitaris oficials previs o un títol superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau, en centres no coberts pel sistema públic de finançament.
  • Estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  • Persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills o filles.
  • Persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els seus fills o filles dependents.