Convocatòria 2021

Convocatòria per a la producció de cursos MOOC - 2021

Justificació

La UAB aposta fermament per la innovació i la internacionalització de les seves activitats com a via per a potenciar la transferència i l’excel·lència acadèmica. Aquests objectius cobren especial rellevància pel que fa a estudis de postgrau i de formació continuada, donat el seu destacat impacte internacional i la seva indubtable contribució a la formació de les persones.

És en aquest context que els cursos massius oberts en xarxa (MOOC, en anglès) troben tot el seu sentit i funcionalitat. Per a potenciar les seves activitats en aquesta matèria, la UAB ha establert un acord de col·laboració amb la plataforma Coursera (plataforma de cursos MOOC amb major nombre d’usuaris) per a desenvolupar tot tipus de cursos i especialitzacions. La UAB va ser la primera universitat espanyola i una de las primeres d’Europa en entrar a Coursera i ha esdevingut un referent en la producció de MOOC en llengua castellana.

Els MOOC produïts fins ara per la UAB han arribat a més d’1.600.000 d’estudiants, de més de 200 països diferents, amb més de dos milions d’inscripcions i han servit de base per a la innovació en diferents àrees de coneixement i àmbits de l’activitat docent. Tot això mostra, de manera significativa, que aquest tipus de cursos potencia la projecció social i internacional de la nostra universitat i es converteixen en un poderós catalitzador de la innovació.

Per aquestes raons, la UAB, a través de l’Escola de Postgrau, llança la convocatòria per a la producció de cursos MOOC 2021.

Objecte de la convocatòria

L'objecte de la convocatòria és:

 1. La selecció dels projectes de cursos que seran produïts i implementats per l'equip tècnic MOOC de l'Escola de Postgrau de la UAB a la plataforma Coursera durant el curs acadèmic 2021/2022.
 2. La selecció dels projectes de cursos que seran implementats per l'equip tècnic MOOC a la plataforma Coursera durant el curs acadèmic 2021/2022. La producció d'aquests cursos correspondrà al projecte, amb l'assessorament i seguiment de l'equip tècnic MOOC.

Tipus de sol·licituds

A la convocatòria s'admeten dues modalitats de sol·licituds:

 1. Sol·licitud de llançament
  • Cursos que només sol·liciten el llançament a Coursera.
  • La seva producció audiovisual ve assegurada pels corresponents promotors.
 2. Sol·licitud de llançament i producció audiovisual
  • Cursos que, a més del llançament, demanen el suport de la UAB per a la seva producció audiovisual.
  • El cursos seleccionats obtindran:
   • L'aprovació acadèmica pel seu llançament.
   • L'assignació de recursos que facilitaran la seva producció audiovisual.
  • El recursos assignats per a la producció de cada curs seran, preferentment, propis de la UAB i s'especificaran en la resolució de la convocatòria. Tots els aspectes tècnics (producció audiovisual i implementació a Coursera) dependran i seran organitzats i gestionats per l'equip tècnic MOOC de l'Escola de Postgrau. En cap cas, es tractarà d'una subvenció econòmica.

Els cursos proposats només poden ser en castellà o anglès.

Recursos concedits

El recursos concedits a cada curs es refereixen a:

 1. Suport en el disseny i guionització de continguts: Consultoria, assessoria i acompanyament per a la creació del curriculum vitae del curs i el desglossament de continguts: programació didàctica, els guions dels vídeos i del contingut dels diversos materials didàctics i d'avaluació.
 2. Producció audiovisual: Consultoria, assessoria, acompanyament, recursos i mitjans per a la producció audiovisual i dels diferents materials didàctics. La producció audiovisual la farà l'equip tècnic de la unitat MOOC de l'Escola de Postgrau.
 3. Implementació a la plataforma Coursera i llançament del curs.

Destinataris

La present convocatòria es dirigeix als següents col·lectius i entitats:

 • El PDI i el PAS de la UAB, a títol individual o col·lectiu.
 • Les Facultats, Escoles Universitàries, Escola de Postgrau, els Departaments, els Instituts Propis de Recerca, els grups i centres de recerca i serveis de la UAB.
 • Empreses o institucions externes a la UAB que vinguin avalades per un PDI de la UAB o per una Facultat, Escola Universitària, l'Escola de Postgrau, departament, grup o centre de recerca o serveis de la UAB.  

Règim jurídic

El producte resultant del MOOC tindrà la condició d’obra audiovisual o de gravació audiovisual, en funció de si aquest producte resultant té l’altura creativa exigida per la legislació i s’ajusta a les disposicions legals del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Als efectes del que disposa els articles 88 i 120 de l’esmentada Llei, la UAB serà considerada com ens productor de l’obra audiovisual o de la gravació audiovisual continguda en els MOOCs, i li correspondran els drets inherents a aquesta figura.

En cas de considerar que el MOOC resultant té la condició d’obra audiovisual, els participants tindran la condicion d’autors i, en virtut de la presentació de les seves sol·licituds de participació a aquesta convocatòria i del document d’acceptació dels ajuts per la creació del MOOC, cedeix a la UAB els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, doblatge i subtitulat del MOOC perquè la aquesta Universitat el pugui explotar a Coursera.

En cas de considerar que el MOOC resultant té la condició de gravació audiovisual, els participants en la producció dels MOOCs seleccionats en la present convocatòria tindran la consideració de col·laboradors en la producció i, per tant, a l’empara del que estableix l’article 120 i següents de la Llei de Propietat Intel·lectual, la UAB gaudeix dels drets afins als de propietat intel·lectual sobre el contingut que configura l’objecte del MOOC.

No obstant, els responsables dels projectes seleccionats en aquesta convocatòria (i) reconeixen que la difusió de la seva imatge que pogués fer la UAB per aparèixer en el MOOC resultant no suposa menyspreu a l’honor o prestigi del responsable, ni constitueix cap intromissió il·legítima de la seva intimitat, d’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; i (ii) garanteixen a la UAB la cessió a títol gratuït de qualsevol dret que sigui necessari per tal que la universitat faci publicitat, ús, distribució, reproducció o qualsevol altra mena d’explotació del contingut audiovisual del MOOC, sense limitació temporal ni territorial.

Els responsables dels projectes seleccionats en aquesta convocatòria garanteixen que el contingut audiovisual que aporten no infringeix cap dret de propietat intel·lectual de tercers. Els responsables dels projectes seleccionats es fan exclusivament responsables per eventuals perjudicis ocasionats per la lesió de drets de propietat intel·lectual de terceres parts, excloent qualsevol tipus de responsabilitat de la UAB a quests efectes.

“La participació en la present convocatòria i l’acceptació de l’ajut per part dels col·laboradors no suposa en cap cas un contracte de societat amb la UAB, i tampoc no dóna dret al beneficiari de l’ajut a obtenir de / o reclamar a la UAB rendiments procedents de l’explotació del producte resultant.

L’acceptació de l’ajut atorgat per part de la UAB en aquesta convocatòria suposarà l’acceptació d’aquestes condicions. Els destinataris dels ajuts signaran els documents de cessió de drets que, en els termes expressats en aquestes bases, siguin proposats per la UAB. La no acceptació d’aquests termes legals comportarà automàticament l’anul·lació de la resolució favorable al projecte seleccionat.

Propostes

Els promotors del cursos hauran d'omplir el formulari de sol·licitud de la present convocatòria i lliurar-lo a l'Escola de Postgrau (Edifici U. Travessera de Can Miró s/n. Campus de la UAB) o enviar-lo per mail (mooc@uab.cat).
Aquest document el podeu descarregar a l'enllaç que trobareu al final d'aquesta pàgina.
En aquest annex s'ha d'informar detalladament dels següents aspectes:

Característiques del curs:

 • Títol, subtítol, idioma i resum del curs MOOC.
 • Responsable de la sol·licitud i vinculació jurídica amb la UAB.
 • Relació de professorat i col·laboradors, acompanyada d'un breu curriculum vitae de cadascun d'ells.
 • Temàtica seleccionada i la seva relació amb la formació reglada i no reglada.
 • Durada en setmanes (preferiblement entre 4 i 8). Cada setmana tindrà entre 1 i 1,5 hores de vídeo.
 • Correspondència en crèdits i equivalències i/o convalidacions previstes en relació als actuals cursos de grau, postgrau i formació continuada.
 • Descripció detallada dels vídeos a produir.
 • Descripció detallada del material didàctic.  

Justificació del projecte:

 • Raons que avalen la seva realització i la seva connexió amb els objectius de la convocatòria i la missió de la UAB.
 • En cas que existeixi relació amb altres cursos MOOC o amb cursos de formació de postgrau o continuada de qualsevol altra modalitat, indicar-la.
 • Descripció de la singularitat i avantatges competitives del curs proposat en relació a altres de naturalesa similar.
 • En el seu cas, manifestació explícita de l'acord o col·laboració establert amb entitats o col·lectius aliens a la UAB.  

Per a omplir el formulari de sol·licitud podeu sol·licitar l'ajut de l'equip tècnic MOOC de l'Escola de Postgrau. Us podeu adreçar a Miquel Mazuque (935868053 / mooc@uab.cat / Planta 1 de l'Escola de Postgrau).

Criteris de valoració

Temàtics (30 punts)

 • Matèries emergents i innovadores. Es donarà prioritat a matèries relacionades amb competències noves exigides en el mon laboral i a totes les matèries relacionades amb els principals reptes de la societat digital en els seus diferents àmbits, així com temes que contribueixin a la promoció de la cultura científica i de la ciutadania activa. A destacar: tecnologies, comunicacions i llenguatges; tecnologies per la producció i robòtica; internet de les coses, ciutats digitals, competències digitals i mediàtiques, big data i data science; serveis socials i públics en la societat digital, noves estratègies de comercialització i màrqueting; de ciutadania activa; innovació econòmica i economia digital; salut i sostenibilitat; nous drets en un mon global, humanitats digitals, patrimoni cultural, cooperació global, transferència de tecnologia i coneixements, canvi organitzacional a les empreses i Administracions Públiques, ... 
 • Es considerarà un criteri rellevant per a l'adjudicació el diagnòstic de demandes i necessitats de recursos efectuat per Coursera.

Valoració acadèmica i pedagògica de la proposta (25 punts)

 • Qualitat del contingut
 • Tipus de vídeos i durada
 • Materials didàctics
 • Certificació acadèmica
 • Sistema d'avaluació de l'alumnat  

Contribució (20 punts)

Contribució al desenvolupament dels estudis de la UAB

 • Estudis de grau
 • Estudis de postgrau
 • Formació pròpia
 • Formació contínua

Contribució a la imatge de la UAB en àmbits estratègics

 • Internacionalització
 • Investigació
 • Cooperació amb la industria i la societat
 • Augmenta la transferència de la Universitat amb les empreses.
 • Relacions institucionals

Contribució a la millora metodològica dels estudis a la UAB

 • Formació híbrida: presencial/virtual
 • Cursos propedèutics
 • Cursos transversals
 • Investigació pedagògica

Contribució a la cooperació amb institucions diverses, públiques i privades

 • Organismes internacionals
 • Governs i institucions públiques
 • Empreses, Associacions empresarials, Administracions Públiques, sindicats, ...

Valoració i Viabilitat (25 punts)

Valoració de l'impacte

 • Públic destinatari
 • Context institucional i social

Viabilitat econòmica de la proposta

 • Costos de producció
 • Perspectiva de obtenció de recursos

Procediment de selecció de projectes

La selecció dels projectes es farà en quatre fases:

 • Valoració acadèmica de les propostes: La Comissió Permanent Acadèmica de l'Escola de Postgrau acceptarà o rebutjarà els projectes i prioritzarà els acceptats.

La Comissió estarà formada per:
Presidenta: Dra. Maria Valdés Gázquez
Secretari: Sr. Miquel Mazuque Périz
Vocals escollits pel CPAEP (Comissió Permanent Acadèmica de l'Escola de Postgrau) entre els seus membres.

 • Valoració tècnica de les propostes: L'equip tècnic MOOC acceptarà o rebutjarà els projectes i prioritzarà els acceptats.

La Comissió estarà formada per:
Sr. Mario Guerra Acuña
Sr. Miquel Mazuque Périz

 • Resolució prèvia: La Comissió MOOC de l'Escola de Postgrau, a partir dels informes presentats per les comissions acadèmica i tècnica, determinarà els projectes seleccionats. La quantitat final de projectes seleccionats dependrà de la capacitat operativa de l'equip MOOC. Aquesta selecció queda supeditada al resultat de la reunió que l'equip tècnic MOOC tindrà amb els coordinadors/es del cursos seleccionats. Aquells projectes que hagin estat acceptats per les comissions acadèmica i tècnica, però quedin fora d'aquesta selecció, quedaran en llista d'espera per si es dóna alguna baixa o augmenta la capacitat de producció.

La Comissió estarà formada per:
Presidenta: Dra. Maria Valdés Gázquez
Secretari: Sr. Miquel Mazuque Périz
Vocals:
Sr. Joaquim Campuzano Puntí
Sr. Juan Antonio Martínez Carrascal
Sr. Mario Guerra Acuña
Dra. Erika Constantino Aguilella

 • Reunió de l'equip tècnic MOOC amb els coordinadors/es dels cursos seleccionats: L'equip tècnic MOOC es reunirà amb cadascun dels coordinadors/es amb l'objectiu d'explicar, el procés de creació d'un MOOC, obtenir el seu compromís ferm i tancar definitivament la resolució de la convocatòria.

En tots els casos, tot i que el curs sigui aprovat i produït, el seu llançament dependrà de l'acceptació definitiva per part de Coursera, en virtut del conveni existent entre la plataforma i la UAB.

Terminis

 • Presentació de projectes: de l’1 de maig al 30 de juny del 2021.
 • Valoració de les propostes: juliol del 2021.
 • Comunicació, als coordinadors, de la resolució prèvia: 31 de juliol del 2021.
 • Reunió de l'equip tècnic MOOC amb els coordinadors/es dels cursos seleccionats: setembre del 2021.
 • Publicació de la Resolució definitiva: 31 de setembre del 2021.

Data: 26/04/2021