Convocatòria 2019

Convocatòria per a la producció de cursos MOOC - 2019 -

Justificació

El programa institucional MOOC, adscrit i desenvolupat des de la Direcció de l’Escola de Postgrau, assumeix totes les fases inherents als cursos MOOC de la UAB.
 
La UAB ve apostant, des de fa temps, per la innovació i la internacionalització de les seves activitats com a via per a potenciar la transferència i l’excel·lència acadèmica. Aquests objectius cobren especial rellevància en el que es refereix a estudis de postgrau i de formació continuada, donat el seu destacat impacte internacional i la seva indubtable contribució a la formació de les persones.
 
És en aquest context que els cursos massius oberts en xarxa (MOOC, en anglès) troben tot el seu sentit i funcionalitat. Per a potenciar les seves activitats en aquesta matèria, la UAB ha establert un acord de col·laboració amb la plataforma Coursera per a desenvolupar tot tipus de cursos i especialitzacions.
 
En el marc d’aquest acord, els MOOC produïts fins ara per la UAB han arribat a milions d’estudiants, de més de 200 països diferents i han servit de base per a la innovació en diferents àrees de coneixement i àmbits de l’activitat docent. Tot això mostra, de manera significativa, que aquest tipus de cursos potencien la projecció social i internacional de la nostra universitat i es converteixen en un poderós catalitzador de la innovació.
 
Per aquestes raons, la UAB, a través de l’Escola de Postgrau, llança la convocatòria per a la producció de cursos MOOC - 2019 -.
 

Objecte de la convocatòria

L’objecte de la convocatòria és:
  1. La selecció dels projectes de cursos que seran produïts durant el curs acadèmic 2019/2020 i implementats a la plataforma Coursera entre gener i juliol del 2020.
  1. L’assignació de recursos per a la producció audiovisual d’alguns dels cursos seleccionats per al llançament.
 

Tipus de sol·licituds

A la convocatòria s’admeten dues modalitats de sol·licituds:

1) Sol·licitud de llançament

- Cursos que només sol·liciten el llançament a Coursera.
- La seva producció audiovisual ve assegurada pels corresponents promotors.
- Els cursos seleccionats per al llançament seran un màxim de 4 i obtindran l’aprovació acadèmica pel seu llançament.
- En tot cas, el seu llançament dependrà de l’acceptació definitiva per part de Coursera, en virtut del conveni existent entre la plataforma i la UAB.  

2) Sol·licitud de llançament i producció audiovisual

- Cursos que, a més del llançament, demanen el suport de la UAB per a la seva producció audiovisual.
- El cursos seleccionats per llançar seran un màxim de 6. Aquests cursos obtindran:
  1. L’aprovació acadèmica pel seu llançament.
  2. L’assignació de recursos que facilitaran la seva producció audiovisual.
- El recursos assignats per a la producció de cada curs seran, preferentment, propis de la UAB i s’especificaran en la resolució de la convocatòria. Tots els aspectes tècnics (producció audiovisual i implementació a Coursera) dependran i seran organitzats i gestionats per l’equip tècnic MOOC de l’Escola de Postgrau. En cap cas, es tractarà d’una subvenció econòmica.  

Els cursos proposats només poden ser en castellà o anglès.
 

Recursos concedits

El recursos concedits a cada curs es refereixen a:
 
  1. Suport en el disseny i guionització de continguts: Consultoria, assessoria i acompanyament per a la creació del curriculum vitae del curs i el desglossament de continguts: programació didàctica, els guions dels vídeos i del contingut dels diversos materials didàctics i d’avaluació.
  2. Producció audiovisual: Consultoria, assessoria, acompanyament, recursos i mitjans per a la producció audiovisual i dels diferents materials didàctics. La producció audiovisual la farà l’equip tècnic de la unitat MOOC de l’Escola de Postgrau.
  3. Implementació a la plataforma Coursera i llançament del curs.
 

Destinataris

La present convocatòria es dirigeix als següents col·lectius i entitats:
- El PDI i el PAS de la UAB, a títol individual o col·lectiu.
- Les Facultats, Escoles Universitàries, Escola de Postgrau, els Departaments, els Instituts Propis de Recerca, els grups i centres de recerca i serveis de la UAB.
- Empreses o institucions externes a la UAB que vinguin avalades per un PDI de la UAB o per una Facultat, Escola Universitària, l’Escola de Postgrau, departament, grup o centre de recerca o serveis de la UAB.  

Propostes

Els promotors del cursos hauran d’omplir el formulari de sol·licitud de la present convocatòria i lliurar-lo a l’Escola de Postgrau (Edifici U. Travessera de Can Miró s/n. Campus de la UAB).
Aquest document el podeu descarregar a l'enllaç que trobareu al final d'aquesta pàgina.
En aquest annex s’ha d’informar detalladament dels següents aspectes:
 
- Característiques del curs:
- Títol, subtítol, idioma i resum del curs MOOC.
- Responsable de la sol·licitud i vinculació jurídica amb la UAB.
- Relació de professorat i col·laboradors, acompanyada d’un breu curriculum vitae de cadascun d’ells.
- Temàtica seleccionada i la seva relació amb la formació reglada i no reglada.
- Durada en setmanes (preferiblement entre 4 i 8). Cada setmana tindrà entre 1 i 1,5 hores de vídeo.
- Correspondència en crèdits i equivalències i/o convalidacions previstes en relació als actuals cursos de grau, postgrau i formació continuada.
- Descripció detallada dels vídeos a produir.
- Descripció detallada del material didàctic.  
 
- Justificació del projecte:
- Raons que avalen la seva realització i la seva connexió amb els objectius de la convocatòria i la missió de la UAB.
- En cas que existeixi relació amb altres cursos MOOC o amb cursos de formació de postgrau o continuada de qualsevol altra modalitat, indicar-la.
- Descripció de la singularitat i avantatges competitives del curs proposat en relació a altres de naturalesa similar.
- En el seu cas, manifestació explícita de l’acord o col·laboració establert amb entitats o col·lectius aliens a la UAB.  
 
Per a omplir el formulari de sol·licitud podeu sol·licitar l’ajut de l’equip tècnic MOOC de l’Escola de Postgrau. Us podeu adreçar a Miquel Mazuque (935868053 / mooc@uab.cat / Planta 2 de l’Escola de Postgrau).

Criteris de valoració

Temàtics (30 punts)

- Matèries emergents i innovadores. Es donarà prioritat a matèries relacionades amb competències noves exigides en el mon laboral i a totes les matèries relacionades amb els principals reptes de la societat digital en els seus diferents àmbits, així com temes que contribueixin a la promoció de la cultura científica i de la ciutadania activa. A destacar: tecnologies, comunicacions i llenguatges; tecnologies per la producció i robòtica; internet de les coses, ciutats digitals, competències digitals i mediàtiques, big data i data science; serveis socials i públics en la societat digital, noves estratègies de comercialització i màrqueting; de ciutadania activa; innovació econòmica i economia digital; salut i sostenibilitat; nous drets en un mon global, humanitats digitals, patrimoni cultural, cooperació global, transferència de tecnologia i coneixements, canvi organitzacional a les empreses i Administracions Públiques, ... 

- Es considerarà un criteri rellevant per a l’adjudicació el diagnòstic de demandes i necessitats de recursos efectuat per Coursera.

Valoració acadèmica i pedagògica de la proposta (25 punts)

- Qualitat del contingut
- Tipus de vídeos i durada
- Materials didàctics
- Certificació acadèmica
- Sistema d’avaluació de l’alumnat  

Contribució (20 punts)

Contribució al desenvolupament dels estudis de la UAB

- Estudis de grau
- Estudis de postgrau
- Formació pròpia
- Formació contínua

Contribució a la imatge de la UAB en àmbits estratègics

- Internacionalització
- Investigació
- Cooperació amb la industria i la societat
- Augmenta la transferència de la Universitat amb les empreses.
- Relacions institucionals

Contribució a la millora metodològica dels estudis a la UAB

- Formació híbrida: presencial/virtual
- Cursos propedèutics
- Cursos transversals
- Investigació pedagògica

Contribució a la cooperació amb institucions diverses, públiques i privades

- Organismes internacionals
- Governs i institucions públiques
- Empreses, Associacions empresarials, Administracions Públiques, sindicats, ...

Valoració i Viabilitat (25 punts)

Valoració de l'impacte

- Públic destinatari
- Context institucional i social

Viabilitat econòmica de la proposta

- Costos de producció
- Perspectiva de obtenció de recursos

Procediment de selecció de projectes

La selecció dels projectes es farà en dues fases:
 
  1. Valoració acadèmica de les propostes per part de la Comissió Permanent Acadèmica de l’Escola de Postgrau, que seleccionarà els projectes i els prioritzarà.
La Comissió estarà formada per:
President: Dr. José Manuel Pérez Tornero
Secretari: Sr. Miquel Mazuque Périz
Vocals escollits pel CPAEP (Comissió Permanent Acadèmica de l’Escola de Postgrau) entre els seus membres.
 
  1. Acceptació dels projectes per part de la Comissió MOOC de l’Escola de Postgrau.

Terminis

- Presentació dels projectes: de l’1 de gener al 15 de febrer.
- Publicació de la Resolució: 28 de febrer.
 
Data: 18/12/2018

ANNEX I FORMULARI Convocatòria MOOC UAB 2019 (MS Word, 0,02MB)