Recàrrecs

Matricula Preu Recàrrecs

Matrícula repetida
D'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya, quan et matricules per segona vegada o successives, s'apliquen els següents imports per crèdit:

 

 

Recàrrecs per matrícules successives

Graus

    1a matrícula

     2a matrícula

     3a matrícula

4a matrícula

Coeficient d'estructura docent A

17,69 €

21,85 €

47,34 €

65,55 €

Coeficient d'estructura docent B

25,04 €

30,93 €

67,00 €

92,78 €

Coeficient d'estructura docent C

27,67 €

34,17 €

74,05 €

102,2 €

Recàrrecs per matrícules successives

Màsters

1a matrícula

2a matrícula

3a matrícula

4a matrícula

Màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades

28,82 €

34,58 €

74,93 €

103,75 €

Màsters que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades 

46,11 €

55,33 €

74,93 €

103,75 €

Els imports aplicables als estudiants extracomunitaris es regeixen pels preus aprovats anualment pel Consell social.

Segons ensenyaments universitaris i successius

Si ja tens un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-los, i comences uns altres estudis oficials, se t'aplicarà un coeficient d´1,4 al preu per crèdit, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat. També se t’aplicarà aquest coeficient si tens un títol superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau.

Se t'eximeix d'aquest recàrrec si et trobes en algun dels casos següents:
- Estudiants que, havent iniciat uns estudis amb doble titulació, hagin obtingut el títol d'una de les titulacions i s'hagin de matricular d'algun crèdit de l'altra titulació.
- Estudiants que hagin obtingut els seus títols universitaris oficials previs o un títol superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau, en centres no coberts pel sistema públic de finançament.
- Estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
- Persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills o filles.
- Persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els seus fills o filles dependents.