Publicació dels resultats

Notificació, publicació i revisió d'exàmens

Un cop finalitzades les activitats d'avaluació, el professorat responsable de l'assignatura enregistra les qualificacions finals (incloses les modificacions que es puguin produir durant el període de revisió) en els suports que estableix la Universitat i fa el tancament definitiu de les actes d'avaluació. Una vegada dut a terme el procés de tancament definitiu, l'acta d'avaluació no es pot reobrir.

No obstant això, el deganat o la direcció de centre, de manera excepcional i per causes degudament justificades, pot autoritzar la modificació d'una acta d'avaluació final, a petició del professorat responsable de l'assignatura o mòdul.

Revisió
Tens dret a la revisió dels diferents resultats de les activitats d'avaluació. La revisió ordinària ha de començar, com a mínim, vint-i-quatre hores després d'haver-se fet públiques les notes, o el mateix dia si abans s'ha anunciat públicament.
El període de revisió finalitzarà en un termini anterior a l’establert al calendari academicoadministratiu per a la publicació i tancament d’actes.

Revisió extraordinària de les qualificacions finals
En cas de disconformitat amb la qualificació final, disposes de quinze dies naturals, a partir de la límit de tancament d'actes, per presentar una sol·licitud de revisió. Cal presentar-la al deganat o la direcció del centre, i lliurar-la a la gestió acadèmica corresponent.

La direcció o el deganat del centre ha d'arbitrar el procediment específic que consideri adequat per resoldre les reclamacions de manera imparcial. Aquest procediment sempre comporta l'audiència del professorat responsable de la qualificació i dels estudiants implicats. Si el procediment preveu el nomenament d'un tribunal, el professorat responsable de la qualificació reclamada no en pot formar part.

Les sol·licituds s'han de resoldre en el termini màxim d'un mes.

Custòdia de documents
Una vegada finalitzada l'avaluació d'una assignatura o d'un mòdul, els documents i les activitats d'avaluació corresponents han d'estar sota la custòdia del professorat fins a la finalització del curs següent, excepte els que s'hagin tornat corregits als estudiants o hagin estat retornats als estudiants a petició prèvia. A partir d'aquest termini les activitats d'avaluació es poden destruir mitjançant els sistemes que la Universitat ha establert per tal de garantir la confidencialitat i impedir la recuperació de les dades.

La Universitat ha d'arxivar i custodiar les actes d'avaluació de manera permanent, ja que estan catalogades com documents essencials de la Universitat.

Documentació relacionada