Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat

La UAB ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (Portal SIGQ de la UAB) a partir del qual actualment s’està elaborant el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQUC, ANECA i ENQA.

La Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia ha creat la Comissió del Sistema de Garantia Interna de Qualitat encarregada de vetllar per l’assegurament de la millora docent contínua del centre, entre d’altres funcions.

El SGIQ de la UAB va ser avaluat per l’AQU Catalunya dins el marc del programa AUDIT i valorat positivament en data de 23 de novembre de 2010. http://www.aneca.es/Programas/AUDIT

 • Manual del SGIQ de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (pdf) (document pendent d'aprovació per la Junta de Facultat)
 • Certificat AUDIT del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (pdf)
 

PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE SOCIOLOGIA
(documents pendents d'aprovació per la Junta de Facultat)

Processos estratègics
 • PE1: Definició de la política i objectius de qualitat (pdf)
 • PE2: Definició, desplegament i seguiment del SGIQ (pdf)
 • PE3: Verificació de titulacions de Grau i Màster (pdf)
 • PE6: Acreditació de titulacions de Grau i Màster (pdf)
Processos clau
 • PC2: Programació docent de les assignatures. Guies docents (pdf)
 • PC3: Gestió de les pràctiques professionals i del treball de final d'estudis (pdf)
 • PC4: Orientació a l'estudiant (pdf)
 • PC5: Avaluació de l'estudiant (pdf)
 • PC6: Gestió de la mobilitat dels estudiants (pdf)
 • PC7: Seguiment, avaluació i millora de les titulacions (pdf)
 • PC8: Modificació i extinció de titulacions (pdf)
Processos de suport
 • PS3: Gestió de recursos materials i serveis (pdf)
 • PS5: Gestió de queixes i suggeriments (pdf)