Qualitat

ENSENYAMENT DE QUALITAT:


Excel.lent qualitat del professorat:

  • Elevat nombre de professors Doctors dedicats a la docència.
  • Professors amb gran experiència docent i formació internacional.
  • Tracte proper del professor amb l’alumne.

Metodologia docent orientada a l’aprenentatge de l’estudiant:

  • Utilització de les tecnologies d’informació i comunicació (xarxa Intranet, Campus Virtual i Aula Moodle) com ajuda a la funció docent i per a la comunicació telemàtica dels estudiants amb professors.
  • Combinació d’ensenyaments teòrics amb aplicacions pràctiques, tot recolzat amb el software més actual.

Elevat nivell de recerca:

  • Comptem amb tres grans departaments implicats en la investigació en l’àmbit internacional: Economia Aplicada, Economia de l'Empresa i Economia i Història Econòmica.
  • En l'entorn dels tres departaments més d'una dotzena de grups de recerca es dediquen a l'estudi de la ciència econòmica en els seus diversos vessants.
  • El bon nivell de recerca dels docents fa que el seu nivell de coneixements estigui contínuament actualitzant-se, el que es transmet als alumnes a través de l’activitat docent.

Alt grau de satisfacció amb els estudis:

  • Entre el 84% i el 87% dels graduats en les titulacions que ofereix la Facultat repetirien la carrera a la UAB (“Informe sobre la Inserció laboral 2011” el·laborat per l’observatori de graduats de la UAB, per als graduats de la promoció 2006/2007).

Més raons per estudiar a la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB: