ADE + Dret

GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES + DRET:

La doble titulació en Administració i Direcció d’Empreses i Dret permet obtenir aquests dos graus en només sis anys. S'ofereix una sòlida formació jurídica i empresarial que capacita als graduats per a llocs de treball de màxima responsabilitat.

D’una banda els graduats adquireixen coneixements per crear, gestionar, assessorar i avaluar tot tipus d’empreses i qualsevol de les seves àrees (compres, producció, logística, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria, finances, recursos humans, comercialització, màrqueting, ...), especialment aquelles amb un component jurídic (fiscal, laboral, comptable ...).

D’altra banda el futur jurista obté una formació bàsica en dret que li permet aprofundir en àmbits més específics cap als quals pot orientar la seva formació. La primera aproximació cap a les diferents branques jurídiques (administratiu, civil, econòmic, mercantil, laboral, internacional, processal, penal, tributari, ...) dotarà l'alumnat d'una visió global del sistema jurídic i institucional espanyol, i de les relacions i institucions jurídiques més importants que regula.

També permet exercir la professió d’economista i/o jurista en les àrees tècniques lligades a l’economia i/o al dret en qualsevol administració pública.


Accedeix a la fitxa completa del grau:

Fitxa del Grau en Administració i Direcció d'Empreses + Dret


Ofereix totes les sortides de la titulació en Administració i Direcció d’Empreses, de la titulació en Dret i, a més, aporta un avantatge diferencial per a qualsevol de les dues considerades individualment al combinar els seus coneixements, molt valorats a multitud d’activitats i sectors.
S’obtenen coneixements molt versàtils, en administració i direcció d’empreses i en dret, per la formació integral que s’adquireix.
Aporta eines per analitzar i gestionar la informació per prendre decisions sota un raonament que combina aspectes tant jurídics com econòmics. Això és un aspecte important donat que nombroses activitats econòmiques tenen una important vessant jurídica i, a la vegada, determinades branques del dret tenen molta relació amb l’economia.
Permet comprendre i interpretar de manera pertinent i raonada textos de nivell de caràcter econòmic i jurídic.


És aconsellable tenir certes aptituds per estudiar el doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses + Dret:

Interès per conèixer i comprendre el mon de l’empresa i la realitat econòmica des de la seva perspectiva jurídica.
Sensibilitat per la justícia i interès per les institucions públiques.
Trobar-se còmode amb les matemàtiques.
Habilitat amb eines informàtiques.
Capacitat de comprensió lectora i comunicació oral i escrita.
 


El doble grau en Administració i Direcció d’Empreses + Dret té una elevada taxa d’inserció laboral, doncs ofereix les sortides de tots dos graus individualment considerats i, a més, faculta per exercir activitats en que la combinació dels dos coneixements és clau.

Per la seva versatilitat els graduats en Administració i Direcció d’Empreses poden desenvolupar la seva activitat en molts sectors econòmics tant al sector privat com al públic i en diferents àrees: creació d’empreses, compres, producció, logística, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria, finances, recursos humans, comercialització, màrqueting, gestió integral de l’empresa coordinant les seves diferents àrees ...

D’altra banda la doble titulació també capacita per exercir aquelles activitats relacionades amb l’àmbit jurídic en qualsevol de les seves branques (administratiu, civil, econòmic, mercantil, laboral, internacional, processal, penal, tributari, ...). A més, amb el Postgrau corresponent es pot accedir a la advocacia i procuradoria.

Destaca el gran nombre d’oposicions a què es pot presentar un graduat en dret: judicatura, notaries, registrador, fiscalia, advocacia de l’Estat, cos diplomàtic, funcionari d'organitzacions internacionals,... A moltes d’aquestes oposicions els coneixements econòmics en Administració i Direcció d’Empreses són de gran utilitat. També a la inversa, en determinades oposicions amb component econòmic els coneixements jurídics ofereixen un avantatge:  inspecció i subinspecció fiscal, inspecció de treball i Seguretat Social, ...

Els coneixements jurídics fan als graduats en aquesta doble titulació especialment útils en sectors i activitats regulades: àmbit fiscal i tributari, aplicacions de legislacions internacionals, gestió de personal, propietat intel·lectual, comerç internacional, ... La combinació de coneixements econòmics i jurídics fa que els graduats en aquesta doble titulació es puguin dedicar a l’assessorament tant jurídic com econòmic amb avantatge respecte a altres perfils.