Economia en anglès

GRAU EN ECONOMIA (ANGLÈS)

En un context d’internacionalització dels moviments econòmics, aquest grau està íntegrament donat en anglès, i  es centra en l’estudi de com les societats prenen decisions sobre l’assignació dels recursos disponibles, escollint entre diferents alternatives, per assolir els objectius proposats en aspectes com el creixement econòmic, inflació, atur, distribució de la renda, discriminació, ingressos i despeses públiques, pol•lució, pobresa, etc... També permet avaluar els resultats de les diferents polítiques proposades.
 
Els nostres graduats adquireixen habilitats en les dues àrees en que típicament es divideix la matèria: la microeconomia, que examina el comportament i les decisions dels individus, llars i negocis en l’intercanvi de béns, així com la interacció entre les polítiques governamentals i el mercat; i la macroeconomia, que ofereix una visió més global de la totalitat de l’activitat econòmica. Els coneixements obtinguts permeten prendre les decisions més adients tant en l’àmbit dels organismes públics com de les empreses privades.


Accedeix a la fitxa completa del grau:

Fitxa del Grau en Economia en Anglès


Titulació amb moltes sortides professionals a diferents activitats i sectors. El grau proveeix d’una àmplia varietat d’eines i coneixements aplicables a moltes organitzacions.
Aquest grau proporciona els coneixements en Economia amb l’avantatge que els graduats poden desenvolupar la seva activitat professional íntegrament en anglès gràcies a la immersió en aquesta llengua, amb els avantatges d’empleabilitat que això suposa.
Ajuda a desenvolupar mètodes analítics de pensament i processos lògics, per assignar correctament els recursos disponibles. Aquests mètodes són aplicables en diferents camps i contínuament a la vida diària i a projectes futurs.
Ofereix eines per entendre el món en que vivim des de la seva vessant econòmica.
Proporciona habilitats útils a molts camps per presentar diferents tipus d’arguments i raonaments sobre multitud de qüestions econòmiques, polítiques i socials.
Alt grau de satisfacció. Segons les últimes dades disponibles de l’Informe sobre la Inserció laboral, elaborat per l’observatori de graduats de la UAB, prop del 90% dels graduats en Economia per la UAB repetirien la carrera a la UAB.
El nostre grau en Economia t’ofereix diferents mencions reconegudes en el títol de grau, entre elles la possibilitat de realitzar pràctiques tutoritzades en organitzacions tant públiques com privades en el marc de Programa Universitat Empresa.

 
És aconsellable tenir certes aptituds per estudiar el grau d’Economia:
 
Persona sensibilitzada per la realitat econòmica en general i els temes socials i polítics de l’entorn.
Trobar-se còmode amb les matemàtiques.
Capacitat d’anàlisi.
Habilitat amb eines informàtiques.
Capacitat de comunicació oral i escrita.
És altament recomanable que els estudiants tinguin un nivell d’anglès corresponent al B2 del Marc Comú Europeu de Referència o equivalent, si bé no hauran de superar cap prova específica de nivell de competència lingüística en llengua anglesa per poder accedir al grau.


Els graduats en Economia es caracteritzen per la varietat de perfils professionals als que poden optar, donada la seva formació.
 
Tradicionalment han estat àmpliament empleats a les Administracions Públiques, en tasques lligades a activitats com a economistes a les mateixes (locals, autonòmiques, estatals i Unió Europea), així com a altres entitats de caràcter públic (hospitals, empreses públiques ...).
 
A més, el perfil dels graduats en Economia és molt adequat per a treballar a organismes reguladors tant nacionals com internacionals, a serveis d’estudis i investigació econòmica de diferents entitats, com per exemple les financeres, i a tasques de recerca realitzades a universitats i altres instituts d’investigació.
 
Donat el caràcter polivalent de la seva formació també poden optar a un ampli ventall de llocs en el sector privat com analista: financer, monetari, de mercat, de polítiques publiques, sectorial, etc ..., en especial en el sector financer però també a organitzacions de qualsevol tipus com ONG’s, consultories o grans multinacionals.

A més, poden desenvolupar la seva activitat a dintre les organitzacions tant públiques com privades a les seves diferents àrees : creació d’empreses, compres, producció, logística, serveis d’estudis, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria, finances, recursos humans, comercialització, màrqueting, gestió integral de l’empresa coordinant les seves diferents àrees, etc.