ADE en anglès

GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES EN ANGLÈS:

En aquest grau impartit íntegrament en anglès proporcionem a l’estudiant una formació científica en els aspectes bàsics i aplicats de l’empresa i l’economia, així com de l’organització i direcció empresarial.

En un context d’internacionalització del món empresarial els nostres graduats adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats necessàries per crear, gestionar, assessorar i avaluar tot tipus d’empreses i qualsevol de les seves àrees, especialment les orientades a mercats mundials (compres, producció, logística, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria, finances, recursos humans, comercialització, màrqueting, ...). També permet exercir la professió d’economista en les àrees tècniques lligades a l’economia en qualsevol administració pública.

Els nostres graduats estaran capacitats per seleccionar i gestionar la informació, identificar oportunitats de creixement i mercat, assignar recursos dintre les organitzacions, motivar a les persones i equips de treball, alinear-se amb els objectius proposats i avaluar resultats.


Accedeix a la fitxa completa del grau:

Fitxa del Grau en Administració i Direcció d'Empreses en Anglès


Interès pel món econòmic i, especialment, pel món de l’empresa, així com per saber analitzar i gestionar la informació per prendre decisions que portin a aconseguir els objectius proposats.
Aquest grau proporciona els coneixements en Administració i Dirección d’Empreses amb l’avantatge que els graduats poden desenvolupar la seva activitat professional íntegrament en anglès gràcies a la immersió en aquesta llengua, amb els avantatges d’empleabilitat que això suposa
Titulació amb moltes sortides professionals a diferents activitats i sectors. El grau proveeix d’una àmplia varietat d’eines i coneixements aplicables a moltes organitzacions. El grau en Administració i Direcció d’Empreses és la titulació més demanada en l’oferta de treball per a titulats universitaris (informe “Infoempleo.com 2009” elaborat per Adecco).
Alt grau de satisfacció. Segons les últimes dades disponibles de l’Informe sobre la Inserció laboral, elaborat per l’observatori de graduats de la UAB, prop del 90% dels graduats en Administració i Direcció d’Empreses per la UAB repetirien la carrera a la UAB.
La titulació en Administració i Direcció d’Empreses en anglès et donarà els coneixements necessaris que es necessiten per començar un negoci propi. Des de la fase d’identificar oportunitats fins a com aconseguir finançament, controlar i gestionar costos, dissenyar estratègies de marketing i gestionar integralment l’empresa.


És aconsellable tenir certes aptituds per estudiar el grau d’Administració i Direcció d’Empreses en anglès:
 

Interès per conèixer i comprendre el mon de l’empresa i la realitat econòmica.
Trobar-se còmode amb les matemàtiques.
Esperit emprenedor.
Habilitat amb eines informàtiques.
Capacitat de comunicació oral i escrita.
És altament recomanable que els estudiants tinguin un nivell d’anglès corresponent al B2 del Marc Comú Europeu de Referència o equivalent, si bé no hauran de superar si bé no hauran de superar cap prova específica de nivell de competència lingüística en llengua anglesa per poder accedir al grau.
 


Per la seva versatilitat els nostres graduats en Administració i Direcció d’Empreses poden desenvolupar la seva activitat en diferents àrees a dintre les organitzacions: creació d’empreses, compres, producció, logística, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria, finances, recursos humans, comercialització, màrqueting, gestió integral de l’empresa coordinant les seves diferents àrees.

Els nostres graduats en Administració i Direcció d’Empreses poden desenvolupar les tasques anteriors en molts sectors econòmics tant al sector privat com al públic, desenvolupant feines a diferents tipus d’organitzacions:

Creació d’un negoci propi.
Empreses d’auditoria.
Assessories i consultories (laboral, fiscal, comptable, estratègic, de processos...), així com empreses d’auditoria.
Sector financer: entitats de crèdit, societats i agències de valors, asseguradores, gestores de fons, Banc d’Espanya, Bancs Centrals d’altres països, etc
Serveis d’estudis i investigació econòmica: entitats financeres, organismes reguladors nacionals i internacionals, etc
Ensenyament: educació secundària obligatòria, batxillerat i universitat.
Gestió en organitzacions del tercer sector (entitats sense ànim de lucre, ONG’s, ...)
Administracions Públiques: tasques lligades a activitats com a economistes a les mateixes (locals, autonòmiques, estatals i Unió Europea), així com a altres entitats de caràcter públic (hospitals, empreses públiques ...).