Calendari Avaluacions (Curs 2020-2021)

CALENDARI D'EXÀMENS DEL CURS 2020/2021

TITULACIONS DEL CAMPUS DE BELLATERRA

PRIMER SEMESTRE:

Exàmens parcials (10-07-2020)
Aulari d'exàmens parcials (Pendent)

Exàmens finals (10-07-2020)
Exàmens de recuperació (10-07-2020)
Aulari d'exàmens finals i de recuperació (Pendent)

Exàmens PUE 1r. Semestre (10-07-2020

SEGON SEMESTRE:

Exàmens parcials (10-07-2020)
Aulari d'exàmens parcials (Pendent)

Exàmens finals (10-07-2020)

Exàmens de recuperació (10-07-2020)

Exàmens PUE 2n. Semestre (10-07-2020)


TITULACIONS DE LA FEE AL CAMPUS DE SABADELL

PRIMER SEMESTRE:

Exàmens parcials 
Exàmens finals 
Exàmens de recuperació 

SEGON SEMESTRE:

Exàmens parcials
Exàmens finals
Exàmens de recuperació
 


SOL·LICITUD DE REPROGRAMACIÓ DE PROVES

La possibilitat de demanar una reprogramació de proves està restringida a situacions mèdiques greus (cirurgies, accidents i altres situacions de gravetat sobrevingudes que impedeixin assistir a l’examen en la data programada), afers judicials (amb citació oficial), afers oficials (oposicions), i la mort d'un familiar proper. En tots els casos s'adjuntarà un justificant. En el cas d'una justificació mèdica per problemes menors, el certificat ha d'especificar que l'estudiant no està en condicions de fer un examen. La sol·licitud de reprogramació de proves en casos de situacions sobrevingudes haurà de realitzar-se dins els 5 dies naturals immediatament posteriors a la data de la prova. En cas de solapament d'exàmens, la petició de reprogramació haurà de realitzar-se amb una antelació de 15 dies naturals abans de la realització de la prova. El coordinador de titulació tindrà 48 hores per valorar la sol·licitud i donar-hi resposta.

Enllaç al formulari de reprogramació de proves: