Calendari Avaluacions (Curs 2022-2023)

CALENDARI EXÀMENS CURS 2022-2023

TITULACIONS DEL CAMPUS DE BELLATERRA

PRIMER SEMESTRE

Exàmens Parcials NOU: 19-07-2022
Aulari Exàmens Parcials NOU: 24-10-2022

Exàmens Finals NOU: 19-07-2022 (amb DRET)

Exàmens Recuperació NOU: 24-11-2022 (amb DRET i 102346)

Aulari Exàmens Finals i Recuperació NOU: 24-11-2022

Exàmens Finals PUE NOU: 24-11-2022 (amb aules i 104677)

 

SEGON SEMESTRE

Exàmens Parcials
Aulari Exàmens Parcials (PENDENT)

Exàmens Finals NOU: CADA 10-10-2022 (amb DRET)

Exàmens Recuperació NOU: CADA 10-10-2022 (amb DRET)

Aulari Exàmens Finals i Recuperació (PENDENT)

Exàmens Parcials PUE NOU: 19-07-2022
Exàmens Finals i Recuperació PUE

TITULACIONS DE LA FEE AL CAMPUS DE SABADELL

PRIMER SEMESTRE:

Exàmens parcials amb Aulari (Actualitzat 13/10/2022)
Aulari d'exàmens finals i de recuperació (pendent)

Exàmens Finals (Actualitzat 1/07/2022)
Exàmens de Recuperació (Actualitzat 1/07/2022)

SEGON SEMESTRE:
Exàmens parcials  (Actualitzat 1/07/2022)
Aulari d'exàmens parcials (pendent)

Exàmens Finals (Actualitzat 19/07/2022)
Exàmens de Recuperació (Actualitzat 19/07/2022)
Aulari d'exàmens finals i de recuperació (Pendent)

 

 


SOL·LICITUD DE REPROGRAMACIÓ DE PROVES

Per a sol·licitar la reprogramació de proves/activitats programades al calendari oficial d’exàmens publicat al web de la Facultat, i que tinguin un pes del 20% (o més) en la nota final de l’assignatura, cal emplenar aquest formulari i adjuntar-hi la documentació que avala la petició. En cap cas es pot sol·licitar la reprogramació de proves/activitats programades al calendari oficial d’exàmens dirigint-se directament a la professora o professor de l’assignatura, ni acordar cap alternativa d’avaluació fora del protocol oficial establert per la Facultat mitjançant l’ús d’aquest formulari.

Només es pot demanar la reprogramació d’una prova/activitat per sol·licitud. En cas de ser necessària la reprogramació de més d’una prova caldrà enviar més d’una sol·licitud. (una per prova).

Cal recordar que la sol·licitud està subjecta a la seva aprovació per part del coordinador/a del grau, en funció:

 • del motiu de la sol·licitud,

 • dels documents presentats,

 • de quin ha estat el seguiment del curs, i

 • de l'historial de l'alumne/a en referència a sol·licituds prèvies de reprogramació d'exàmens.

La sol·licitud de reprogramació de proves per situacions sobrevingudes haurà de realitzar-se dins els 5 dies naturals immediatament posteriors a la data de la prova. El coordinador o coordinadora de titulació tindrà 72 hores per valorar la sol·licitud i donar-hi resposta.

Pel que fa al motiu de la sol·licitud, es consideraran vàlides:

 • raons mèdiques greus (cirurgies, accidents i altres situacions de gravetat sobrevingudes que impedeixin assistir a l'examen en la data programada),

 • afers judicials (amb citació oficial),

 • afers oficials (oposicions), i

 • la mort d'un familiar de primer grau.

En tots els casos s'adjuntarà un justificant. En el cas d'una justificació mèdica, el certificat ha d'especificar amb claredat que l'estudiant no està (o estava) en condicions de fer un examen en la data i hora previstes. En cap cas s’haurà d’incloure informació explícita sobre la naturalesa de la causa mèdica que motiva la sol·licitud de reprogramació.

Recordem que el calendari oficial d'exàmens es publica abans del període de matrícula. Per tant, no es consideraran raons vàlides:

 • les incompatibilitats laborals,

 • les derivades de la participació en programes de mobilitat, tret de raons sobrevingudes per canvis en el calendari d'avaluacions en alguna de les institucions (d'origen o de destinació) degudament certificats.

 • qualsevol raó d’índole personal (examen de conduir, viatges, celebracions i d’altres).

De forma excepcional, en el cas de sol·licitud de reprogramació d'exàmens parcials per coincidència de dues avaluacions en dia i hora, es podrà concedir la reprogramació dins del mateix dia en l'horari programat per un altre grup. De cap manera es podrà reprogramar en una data diferent del dia publicat per l'examen corresponent, tret dels casos que per raons de força major ja es consideren habitualment.

En el moment d’omplir aquest formulari sol·licitant una reprogramació, l’estudiant és conscient i accepta les condicions que es detallen a continuació:

 1. Aquesta sol·licitud. de reprogramació no serà processada si la informació requerida al formulari (adreça electrònica de l’estudiant, grau, codi i nom de l’assignatura, grup, nom complet de la professora o del professor, etc) no es proporciona de manera completa i amb total exactitud.

 2. Un cop aprovada la reprogramació, i acordada amb el professor una nova data i hora per la realització de la prova/activitat, l’estudiant està obligat a presentar-se a la mateixa. El no fer-ho implicarà que l’estudiant no tindrà dret a demanar cap altra reprogramació durant el mateix curs acadèmic.

 3. Qualsevol falsedat en la informació o en la documentació proporcionada significarà la denegació automàtica de la sol·licitud, independentment de la motivació de la mateixa. Addicionalment, l’estudiant infractor no podrà demanar cap altre reprogramació durant tot el seu període d’estudis a la Facultat, això sense perjudici d'altres mesures disciplinàries i/o legals que s'estimin oportunes en funció de la gravetat dels fets.

Rebreu un correu electrònic amb la resolució de la vostra sol·licitud. En cas d'acceptació, haureu de contactar amb el professor/a per reprogramar la prova.


Enllaç al formulari de reprogramació de proves: