Assignatures amb avaluació única curs 2024/25

Assignatures amb avaluació única - curs 2024/25

La normativa acadèmica de la UAB permet acollir-se a l’avaluació única a partir del curs 2024/2025.

Article 265. Avaluació única.

1. L’estudiant pot sol·licitar l’avaluació única en aquelles assignatures que ho permetin,
degut als seus continguts i metodologies docents, i així ho estableixin en la guia
docent, la qual ha d’explicitar el sistema d’avaluació a seguir. En totes les titulacions
s’ha d’incloure la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única.

2. La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada, i implica
el lliurament en una única data del nombre necessari d’evidències avaluadores per
acreditar i garantir la consecució dels objectius i els resultats d’aprenentatge establerts
en l’assignatura.

3. L’avaluació única ha de tenir el mateix nivell d’exigència que l’avaluació continuada.
L’estudiant té els mateixos drets que amb l’avaluació continuada en relació amb la
docència, la qualificació i, si escau, amb la recuperació.

4. Per sol·licitar l’avaluació única, l’alumnat ha de presentar una sol·licitud motivada al
centre dins dels terminis fixats i especificar les assignatures per a les quals la sol·licita.
El termini de presentació de sol·licituds es fixa anualment al calendari acadèmic
administratiu de la UAB. Excepcionalment, en cas d’una situació laboral o de salut
sobrevingudes degudament justificades, l’alumnat pot sol·licitar l’avaluació única fora
d’aquest termini establert.


LLISTAT D’ASSIGNATURES AMB AVALUACIÓ ÚNICA

La Comissió d'Afers Docents i Acadèmics de data 6 de maig de 2024 ha aprovat els llistats d'assignatures amb avaluació única als estudis de Grau i de Màster, pel curs 24/25:

Assignatures de GRAU

Assignatures de MÀSTER

Consulteu les condicions específiques a la guia docent de l’assignatura.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I RESOLUCIONS (Curs 2024-2025)

SOL·LICITUDS 1r TERMINI
Assignatures del primer semestre: 
    • Sol·licituds: del 6 al 13 de setembre de 2024 
    • Sol·licituds: del 2 al 8 d'octubre de 2024 
    • Resolucions: 18 d'octubre de 2024

SOL·LICITUDS 2n TERMINI
Assignatures del segon semestre: 
    • Sol·licituds: del 26 de febrer al 4 de març de 2025 
    • Resolucions: 12 de març de 2025

FORMULARI DE SOL·LICITUDS
Cal omplir un formulari per a cada assignatura: FORMULARI D’AVALUACIÓ ÚNICA (pendent)

RESOLUCIONS

  • pendent