Bases

1. Objectius
 
Incentivar i estimular l’estudi de l’Economia i de l’Empresa entre els estudiants de Batxillerat i servir de punt de trobada entre l’ensenyament a Secundària i a la Universitat.
 
2. Participants a la Fase Local
 
El concurs està adreçat als estudiants matriculats en el curs 2022/23 de l’assignatura d’Economia de l’Empresa de 2n de Batxillerat dels següents centres assignats a la UAB: els de les comarques del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Alt Penedès, Anoia, Garraf, Maresme, Osona, Bages, Solsonès i Berguedà. En total, a la UAB es poden inscriure un total de 190 centres. Per a qualsevol dubte sobre el lloc d'inscripció, el repartiment és segons adscripció a les proves PAU. S’admetran un màxim de 3 estudiants per centre. La participació a la prova és individual.
 
3. Inscripció
 
Els estudiants interessats a participar hauran de complimentar el formulari que trobaran a la pàgina web de la Facultat d’Economia i Empresa (FEiE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Consulteu la plana anomenada Inscripció
 
El formulari d’inscripció, amb la signatura del professor/a de l’assignatura i del director/a del centre, haurà de ser enviata través del següent formulari.  El termini d’inscripció finalitza el dia 23 de març de 2023.
 
4. Temari
 
Assignatura d’Economia de l’Empresa de 2n curs de Batxillerat. Properament es subministrarà la informació sobre els detalls del temari específic que entrarà en la prova.
 
5. Examen
 
La data de l’examen de la Fase Local serà el 30 de març, a les 17:00 hores, i es realitzarà presencialment a l'aula 15 de la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB.
 
Els estudiants inscrits queden convocats a l’examen sense necessitat de comunicació personal posterior.
 
L’examen s’estructurarà en tres parts: preguntes test de caràcter teòric, resolució de problemes numèrics (es podrà fer ús de calculadora) i comentari d’un text referent a l’àmbit de l’economia i l’empresa.
 
6. Comissió organitzadora de la fase local
 
La Comissió Organitzadora de la Fase Local té com a funcions l’elaboració de l’enunciat de les proves i la seva avaluació. En funció de la qualificació obtinguda en l’examen, la Comissió determinarà els tres finalistes que participaran en la Fase Nacional de l’Olimpíada d’Economia en representació de la UAB. Els resultats es faran públics a la plana web de la FEiE.
 
7. Premis
 
A tots els estudiants i professors/es participants se’ls lliurarà un diploma acreditatiu.  
 
A proposta de la Comissió Organitzadora de la Fase Local, la FEiE atorgarà als tres primers classificats un primer, segon i tercer premi, a més del dret a participar a la Fase Nacional de l’Olimpíada d’Economia amb les despeses d’allotjament i transport cobertes.
 
El guanyador de la Fase Local tindrà, a més, matrícula gratuïta en qualsevol de les titulacions de grau ofertes per la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB.
 
La Comissió Local s’encarregarà de nomenar dos professors/es (un de la Universitat i un dels Centres de Secundària) que acompanyaran als tres premiats a la fase estatal. Les despeses de desplaçament, manutenció i allotjament dels alumnes premiats i dels professors acompanyants aniran a càrrec de l'organització.
 
8. Altres
 
La participació en la Fase Local de l’Olimpíada d’Economia organitzada a la UAB implica l’acceptació íntegra de les seves bases i la decisió inapel•lable de la Comissió Organitzadora de la Fase Local, a qui correspon qualsevol contingència no prevista en aquesta convocatòria.