Formació

Borsa de treball i pràctiques

Unitat de Borsa de Treball i Pràctiques

És la unitat encarregada de gestionar les pràctiques curriculars i extracurriculars per a estudiants dels centres i les Escoles FUABformació.

Les pràctiques acadèmiques externes poden ser curriculars o extracurriculars:

- Les curriculars s’integren dins dels plans d’estudis, tenen valor en crèdits ECTS i la durada prevista en el pla d’estudis corresponent, segons l’equivalència establerta pels crèdits ECTS.

- Les extracurriculars no formen part del pla d’estudis i tenen un caràcter totalment voluntari per a l'estudiant. Han de tenir una vinculació directa amb els estudis que s'estiguin cursant i una durada no superior al 50% de la dedicació d’un curs acadèmic (750h). S’entén per curs acadèmic el període comprès entre el setembre d’un any i el setembre de l’any següent.

Per fer les pràctiques acadèmiques externes l’estudiant ha de complir els requisits següents:

  • Estar matriculat a l’ensenyament universitari al qual es vinculen les competències bàsiques que ha d’adquirir amb les pràctiques.
  • En el cas de pràctiques acadèmiques externes curriculars, estar matriculat a l’assignatura vinculada del pla d’estudis corresponent.
  • No mantenir una vinculació laboral amb l’entitat col·laboradora on es vulguin fer les pràctiques o una relació de parentiu de fins a segon grau amb algun directiu o amb el tutor o tutora extern.

Assegurança

Tots els estudiants del màster queden coberts per l’assegurança de l’Escola en el moment de formalitzar la matrícula.

La Universitat Autònoma de Barcelona subscriu convenis de cooperació educativa per a les pràctiques acadèmiques externes de caràcter curricular. La subscripció d’aquest conveni entre l’empresa, l’estudiant i l’escola és obligatòria per poder fer les pràctiques externes.

Cap estudiant, sota cap circumstància, pot incorporar-se a un lloc de pràctiques sense el conveni corresponent. Aquest és el document que, entre d’altres qüestions, garanteix la correcta cobertura en cas d’accident.   

Tots els convenis de pràctiques dels estudis de l’Escola s’han de gestionar a través de la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball de la Fundació UAB.

Tutor/a de pràctiques

Tots els estudiants tenen assignat/da un/a tutor/a docent de pràctiques el/la qual els informarà de l’avaluació i seguiment de les seves pràctiques i els tutoritzarà en la seva realització.

Els àmbits d'estudis de l'Escola FUAB Formació publiquen periòdicament oportunitats de pràctiques i ofertes laborals a la pàgina web de cada centre i a les xarxes socials.

Turisme i Direcció Hotelera UAB

Prevenció i Seguretat Integral UAB

Arxivística i Gestió de Documents UAB

Altres ofertes

Al portal del Servei d'Ocupabilitat de la UAB també es publiquen periòdicament ofertes laborals i vacants de pràctiques per a diferents perfils. 

Alumni UAB també disposa d'una selecció d'ofertes i oportunitats per a vacants de diversos àmbits professionals.

Turisme i Direcció Hotelera

Els estudiants de Turisme i Direcció Hotelera UAB tenen a la seva disposició diverses activitats d'orientació professional i per a l'impuls de l'ocupabilitat. 

Testimonis, alumni i experts del sector

Cada semestre es programen sessions presencials i/o virtuals en què es conviden a graduats i titulats de l'Escola per explicar la seva experiència i trajectòria professional, els seus projectes emprenedors, i oportunitats de pràctiques o ofertes laborals als seus establiments i organitzacions. També s'organitzen sessions amb representants d'entitats, experts i professionals en actiu, amb l'objectiu de donar a conèixer noves professions i iniciatives dins del sector turístic i hoteler.

Workshop: Trobada Universitat-Empresa

El Workshop és una trobada anual entre la universitat i el sector empresarial que té per objectiu establir i desenvolupar contactes per conèxier oportunitats laborals i de pràctiques i impulsar la inserció laboral dels titulats i futurs professionals del sector. L'esdeveniment està obert a la participació dels estudiants de Grau, Màster oficial, Màster propi, Postgrau, cursos d'especialització, i a tots els exalumnes del centre.

En aquest esdeveniment hi són presents els representants de les empreses més prestigioses i capdavanteres del sector turístic, hoteler i del lleure.

Prevenció i Seguretat Integral 

Diàlegs professionals i sessions amb experts del sector

Cada any, s'organitza una sèrie de sessions on es convida a professionals del sector de la prevenció i seguretat en actiu, graduats de l'Escola, perquè els assessorin i expliquin la seva experiència real en el món laboral. Generalment, les sessions són protagonitzades per exalumnes que actualment exerceixen en àmbits com la seguretat laboral, la coordinació en seguretat pública, la direcció en seguretat privada i investigació privada.

També s'organitzen sessions presencials o virtuals en què es convida a experts i professionals de la prevenció i la seguretat per parlar sobre temes d'actualitat dins del sector.

Workshop: Trobada Universitat-Empresa

El Workshop és una trobada anual entre la universitat i el sector empresarial que té per objectiu establir i desenvolupar contactes per conèxier oportunitats laborals i de pràctiques i impulsar la inserció laboral dels titulats i futurs professionals del sector. L'esdeveniment està obert a la participació dels estudiants de Grau, Màster propi, Diploma, cursos d'especialització, i a tots els exalumnes del centre.

L'acte es divideix en una primera part amb conferències d'especialistes en recruitment dins d'importants empreses o organitzacions del sector, diàlegs entre estudiants i representats d'empreses, i un speed networking.

Arxivística i Gestió de Documents

S'organitzarà en breu la segona edició del Workshop:Trobada Universitat-Empresa en què es reuniran alumnes i representants d'empreses i institucions arxivístiques. 

Servei d'Ocupabilitat UAB

El Servei d'Ocupabilitat de la UAB és una unitat dedicada a l'impuls de l'ocupabilitat i l'inserció de la comunitat universitària. Cada curs organitza una sèrie d'activitats d'orientació i assessorament per encarar el món laboral.