NFFA Europe llança nous serveis en línia per a la recerca a la nanoescala

Interfaç dels serveis en línia d'NFFA

Aquesta xarxa d’infraestructures per a la recerca en nanociència, en el qual participa el Servei de Microscòpia de la UAB i el Parc de Recerca UAB, ofereix ara també serveis de simulació en línia i aprenentatge automàtic, així com serveis de dades i metadades.

18/03/2024

L'NFFA-Europe posa a l'abast d'investigadors i empreses de totes les regions d'Europa laboratoris i serveis per a la recerca a la nanoescala amb tècniques que inclouen des del desenvolupament de models teòrics i simulacions numèriques amb superordinador, fins a la síntesi de nanomaterials, i diferents processos de fabricació i caracterització d'estructures a la nanoescala.

Ara, l’NFFA-Europe posa a disposició de tota la comunitat científica serveis de simulació en línia i aprenentatge automàtic, així com serveis de dades i metadades. Actualment, els serveis s'orienten a casos d'ús específics, corresponents a les necessitats científiques inicials per a les quals van ser dissenyats. Ara mateix, disposa de quatre noves tipologies de serveis:

MetaRepo és un repositori de metadata i registre d’esquemes que permet als usuaris validar, emmagatzemar i cercar documents relacionats als recursos de dades que mostren, fent-los visibles i accessibles.

El Trieste Advanced Data Services (TriDAS) és una col·lecció de data services que estan basats en l’anàlisi de dades i l’aprenentatge automàtic. Entre ells trobem l’Scanning Tunnelling Microscopy (STM) Explorer i l’Scanning Electron Microscopy (SEM) Explorer que ofereixen, respectivament, l’oportunitat de veure bases de dades interactives d’imatges STM i SEM; STM Similarity i SEM Similarity, serveis que usen CBIR (Content-based image retrieval, Consulta d'imatges mitjançant exemple) per tal de trobar la imatge més similar possible a partir d’un exemple; i, en darrer lloc, SEM Classifier, que genera una classificació automàtica a partir d’una imatge SEM, basat en un model ResNet50 entrenat en un conjunt de dades d'imatges SEM classificades.

Pel que fa a Modelatge i aprenentatge automàtic (Modelling and Machine Learning), el Predictive Service permet predir la nanoestructura morfològica de superfícies processades amb làser des de models d’aprenentatge automàtics. Per altra banda, el Damage Treshold evaluation ofereix una interfaç on interpretar, de manera fàcil per a l’usuari, una avaluació de l’impacte de diversos paràmetres: energies fotòniques, durada i separació del pols i gruix del material en el llindar del dany per a diversos metalls i substrats.

Finalment, tenim Materials Cloud, que allotja AiiDAlab, una plataforma web lleugera que proporciona un entorn basat en Jupyter preconfigurat amb la infraestructura informàtica de materials AiiDA per automatitzar fluxos de treball i seguiment de procedències. A més, aquest servei ve proveït amb una versió preinstal·lada del codi Quantum ESPRESSO i la seva app corresponent.

Tots aquests serveis en línia s’ofereixen a usuaris registrats.