International Tracks

Què és

Els UAB International Tracks (IT) són paquets d'assignatures, principalment de grau però també de màster, relacionades bé amb un tema concret o bé amb una àrea interdisciplinària. Aquests itineraris poden sumar entre 24 i 30 crèdits ECTS i es fan íntegrament en anglès durant el primer o segon semestre del curs acadèmic, segons l'itinerari. Poden tenir fins a 3 components: un component destudi, un component de recerca o pràctiques i un component de matèria optativa. L´objectiu d´aquest programa és donar als estudiants internacionals de diferents disciplines acadèmiques l´oportunitat d´estudiar durant un semestre complet a la UAB.

Els IT asseguren que hi ha compatibilitat amb l'horari i que la certificació mostra crèdits transferibles. Els temes tractats a les IT poden ser específics d'una àrea o tema central, o interdisciplinaris. A banda del tema central de la pista, totes les pistes tenen un tema en arts i humanitats, i ciències socials que els estudiants poden prendre com un curs complementari.