Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

FAQs Ajuts

Les associacions d’estudiants legalment constituïdes i inscrites a elDirectori, registre del teixit associatiu de la UAB i els consells d’estudiants, tant el general de de la UAB com els territorials de les diferents facultats o centres.

Es pot demanar ajut per a activitats que es realitzin dins i fora del campus i per la compra de material necessari pel desenvolupament ordinari de l’associació o consell d’estudiants.

Les activitats s’hauran de dur a terme entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2024.

Es destinen 12.500€ del projecte GG201583 de la Unitat de Dinamització Comunitària.

Com a màxim cada sol·licitant pot rebre ajut per a 3 sol·licituds. S’estableix un màxim del 70% del pressupost de la sol·licitud o, com a màxim 600€ per a activitat. A més, per col·lectiu beneficiari, com a màxim s’atorgaran 1500€.

El termini per a sol·licitar els ajuts per a suport a la participació de l’alumnat és entre el 29 de gener i el 29 de febrer de 2024

Només cal emplenar el següent formulari i presentar-lo a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre de la UAB mitjançant qualsevol de les següents vies:

  • Telemàticament, mitjançant el registre electrònic de la UAB (cal disposar de certificat digital)
  • Presencialment, a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre entre les 9h i les 14h, o a qualsevol gestió acadèmica (consultar horaris i cita prèvia)
  • Per correu ordinari, adreçant-vos a qualsevol oficina de Correus i enviant la documentació a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre | Edifici A. Rectorat | 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Un cop presentada la sol·licitud es valora la quantitat atorgada a cadascuna de les activitats en funció del compliment dels següents criteris (sempre tenint en compte la limitació pressupostària de l’ajut i el nombre de sol·licituds rebudes):

  • Dinamització del Campus
  • Promoció de la Igualtat d’Oportunitats
  • Treball en Xarxa

La Comissió d’Avaluació dels Ajuts, formada per:

  • La Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat
  • 2 membres de l’equip tècnic de la Unitat de Dinamització Comunitària
  • 2 membres de la Coordinadora d’elDirectori, representants del teixit associatiu de la universitat
  • L’estudiant representant dels col·lectius en la comissió permanent del CEUAB

La resolució dels ajuts es farà pública el 10 d'abril de 2024

Un cop es publiqui la resolució, s’activarà el pagament del 60% de l’import concedit. Quan s’hagi justificat la totalitat de l’ajut, es transferirà el 40% de l’import restant.

Només cal tenir el vistiplau del deganat de la facultat on es desenvoluparà l’activitat. L’autorització pel desenvolupament de l’activitat s’haurà d’enviar a info.participacio@uab.cat abans del desenvolupament de la mateixa.

Un cop s’hagi desenvolupat l’activitat ja es pot justificar la despesa. El termini màxim per a presentar la justificació és el 30 de novembre de 2024

Qualsevol despesa que hagueu hagut d’assumir per a dur a terme l’activitat i que coincideixi amb la data de desenvolupament de l’activitat i amb els conceptes sol·licitats en la convocatòria, per exemple: compra de material, programari, impressions, assistència a congressos, atencions socials, etc.

Us recomanem que alhora de justificar l’ajut, reviseu les instruccions per a la justificació dels ajuts.

No s’acceptaran factures que no es corresponguin amb els conceptes de les activitats sol·licitades ni les despeses derivades de la mobilitat en vehicles privats (benzina, autopistes, etc.)

Si l’activitat canvia d’ubicació, d’objectius o es redissenya, haureu d’enviar un correu a info.participacio@uab.cat informant dels canvis.

Si l’activitat es cancel·la, heu d’emplenar el següent formulari i enviar-lo a info.participacio@uab.cat. Un cop el rebem es procedirà a l’anul·lació de l’ingrés de l’import atorgat pel desenvolupament de l’activitat.

Si voleu un assessorament més personalitzat o teniu dubtes concrets per a sol·licitar o justificar un ajut, envieu un correu a info.participacio@uab.cat i concertarem una reunió amb la responsable tècnica de la Unitat de Dinamització Comunitària.