Personal UAB Personal d'administració i serveis

Teletreball - Bases de funcionament

Teletreball - Bases de funcionament de la convocatòria 2018-19


• Els canvis de destinació suposaran la suspensió de la participació en el programa.

• Es podrà teletreballar d’una a tres jornades senceres per setmana, prèviament fixades.

• Serà possible la modificació dels dies o del número de dies de forma permanent. Per necessitats del servei i de manera excepcional els/les caps orgànics/ques podran canviar, dins la mateixa setmana, els dies de teletreball amb un preavís mínim de 24 hores. En aquest cas caldrà comunicar-ho, amb antelació, a l’adreça de teletreball.pas@uab.cat.

• Es podrà rescindir en qualsevol moment, amb un preavís de 15 dies, i motivat per qualsevol de les parts.

• La participació en aquest programa requerirà l’autorització del/ la cap immediat/a i del/la cap orgànic/a.

• El teletreball pot ser suspès de forma temporal i excepcional per necessitats justificades del servei. En aquest cas, el/la cap orgànic corresponent haurà de comunicar a la persona teletreballadora el període de suspensió via correu electrònic (amb còpia a l’adreça teletreball.pas@uab.cat) indicant-ne el motius.

• L’equipament informàtic, les connexions de veu/dades i altres possibles despeses que es puguin derivar, seran a càrrec del/de la teletreballador/a.

• Les tasques susceptibles de teletreball estan recollides a l’apartat “Llocs de treball i tasques teletreballables”.  

• La persona que ho sol·liciti haurà de complir l’establert a l’apartat ”Perfils i responsabilitats de les persones teletreballadores“. 

• La persona que ho sol·liciti haurà de complir amb els requeriments tecnològics descrits al marc normatiu general del teletreball i haver realitzat la formació establerta al Pla de Formació.

• La participació al programa de teletreball serà de caràcter indefinit  (fins a una eventual sol·licitud de rescissió per qualsevol de les parts, la pèrdua d’algun dels requisits o petició de canvi de condicions)