Personal UAB Personal d'administració i serveis

Teletreball - Perfils i responsabilitats de les persones teletreballadores, supervisores i de l'administració

Teletreball - Perfils i responsabilitats de les persones teletreballadores, supervisores i de l'admi

a) Persones teletreballadores.
 
La modalitat del teletreball requereix treballadors/es que reuneixin una sèrie de característiques, capacitats i actituds que es poden agrupar en:
 
a. Actituds i capacitats personals, entre les quals destaquen:


- La flexibilitat i l'adaptabilitat.
- L'autonomia i la independència, per tant, la capacitat per treballar soles sense sentir aïllament.
- El dinamisme i la capacitat d'automotivar-se.
- L'autodisciplina.
- La capacitat de fer front a imprevistos.
- La capacitat d'establir prioritats i d'avaluar el propi rendiment.
 
b. Característiques relacionades amb el treball, especialment:

- Tenir un bon rendiment reconegut.
- La capacitat per organitzar i gestionar el temps.
- La capacitat de treballar sense supervisió.
- Tenir bona capacitat de comunicació a distància.
- Tenir uns bons coneixements teòrics i pràctics de la matèria en el seu àmbit de treball.
- Tenir un bon coneixement de les tecnologies de la informació i de la comunicació amb capacitat per solucionar problemes que puguin sorgir en aquest camp.
 
Les responsabilitats que assumeixen les persones teletreballadores són:

- Complir els objectius de rendiment, els resultats fixats i les condicions del pacte establert amb l'Administració.
- Garantir la protecció de les dades i la seguretat de la informació confidencial i responsabilitzar-se del seu bon ús.
- Complir les hores de teletreball acordades i les hores de presència al lloc de treball ocupat d'acord amb la modalitat de teletreball.
- Mantenir una bona comunicació amb la persona supervisora i la resta de l'equip de la unitat.
- Presentar informes de situació o de fases de treball d'acord amb el que s'hagi acordat.
- Aplicar la normativa en matèria de prevenció de riscos i ha de mantenir el seu lloc de treball en condicions segures i ergonòmiques.
- Participar en la formació requerida per al teletreball.
 
b) Persones supervisores.
 
En el cas del teletreball, la supervisió sobre els/les treballadors/es no es pot exercir de manera directa i, per tant, cal establir sistemes de comunicació més concrets entre ambdues parts. Això requereix que les persones supervisores reuneixin determinades característiques:

- Tenir interès per participar en el projecte.
- Confiar en les persones teletreballadores que estan sota la seva supervisió.
- Ser bones organitzadores i gestores del treball.
- Tenir bona capacitat de comunicació a distància.
- Tenir una bona capacitat per motivar els/les treballadors/es i fomentar-ne la iniciativa.
- Saber flexibilitzar la utilització del temps.
- Tenir capacitat d'establir xarxes d'assessorament eficaces per als seus/seves teletreballadors/es.
- Saber orientar la gestió de la feina cap a l'obtenció de resultats.
- Tenir un bon coneixement de les tecnologies de la informació.

Les responsabilitats per part de les persones supervisores són:

  1. Establir els objectius i els resultats esperats de la tasca a realitzar per la persona teletreballadora.
  2. Orientar i supervisar la persona teletreballadora i mantenir una relació basada en la confiança i en l'avaluació de resultats.
  3. Informar la persona teletreballadora i el grup o unitat de treball sobre les condicions de treball i fer-ne el seguiment.
  4. Participar en la formació requerida.
En el cas del PAS de suport a la recerca pot donar-se el cas que les funcions del punt 1 i 2 corresponguin al responsable funcional i les funcions 3 i 4 al responsable orgànic.


c) L'administració

És responsabilitat de l'administració:

- Promoure el desenvolupament d'un sistema de gestió per resultats i d'avaluació per objectius.
- Definir les condicions del règim de teletreball i vetllar pel compliment del pacte que s'estableixi amb la persona teletreballadora.
- Adoptar mesures per garantir la protecció de les dades utilitzades i tractades per la persona teletreballadora.
- Proporcionar la formació i l'orientació adequades tant a la persona teletreballadora com a la persona supervisora.