Personal UAB Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis

Qui som i què fem

Equip

 

La Unitat de Formació forma part de l’Àrea de Desenvolupament de Persones, que depèn de la Vicegerència de Persones. Políticament, la Unitat s’empara en el Vicerectorat d’Organització i la coordinadora pel Desenvolupament Professional del PDI. Per fer el disseny de la formació per a la millora de la qualitat docent, la Unitat es coordina amb la direcció de l’Institut de Ciències de l’Educació, que depèn del Vicerectorat d’Estudis i d’Innovació Docent.

Atenció als usuaris: podeu posar-vos en contacte amb la Unitat de Formació a través dels canals següents: 

 

Dotar el personal de la UAB dels coneixements, habilitats, actituds i competències per assolir el seu màxim potencial i el desenvolupament professional per a la millora de la institució, i esdevenir, així, l’espai d’acompanyament i assessorament en formació, innovació i aprenentatge de les persones i de la UAB, treballant col·laborativament al servei dels objectius i dels valors institucionals, de manera integral, dinàmica i àgil.

 

 • Activitats formatives organitzades en diferents ofertes:
 • Programació d’oferta formativa: publicació en bloc de diferents activitats formatives transversals i dirigides al personal de la UAB. Es publiquen tres ofertes l’any.
 • Programació permanent: accions que es poden sol·licitar en qualsevol moment.
 • Accions formatives a mida: activitats que es dissenyen específicament per a un servei, amb el qual es treballa directament per definir uns continguts que donin resposta a les seves necessitats. Normalment aquests cursos no es publiquen i les persones són convocades directament a participar-hi.
   • Específicament per a PDI, i en relació amb la millora docent, s’organitzen dues convocatòries a l’any per rebre ajuts per organitzar formació a mida.
 • Ajuts per a projectes de suport a la innovació docent: convocatòria per finançar projectes que tinguin per objecte la millora dels processos docents.
 • Premi a l’Excel·lència Docent: reconeixement de l’activitat docent que impulsa la innovació i la millora constant de la docència universitària.
 • Jornades temàtiques: organització de jornades com el CIDUI i les Jornada d’Innovació Docent.
 • Inscripció a cursos externs: ens encarreguem de fer la inscripció, assumir el cost i registrar l’assistència de cursos i congressos organitzats per entitats i organismes externs (col·legis professionals, EAPC, serveis de la UAB, etc.). Específic per a PTGAS i majoritàriament dirigit a llocs molt especialitzats.
 • Ajuts d’idiomes: gestionem els ajuts per a PTGAS per a la matrícula de cursos reglats d’idiomes estrangers.
 • Certificats i currículum formatiu de tota l’oferta formativa organitzada o reconeguda per la Unitat.
 • Informes i dades relatius a la formació del personal de la UAB: elaborar informes de tipus memòria i donar resposta a totes les peticions d’informació i dades de la formació que ha fet el PTGAS i el PDI.
 • Convocatòries de formació integral derivades de l’Acord entre l’Equip de Govern, la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa per establir una oferta formativa que afavoreixi el desenvolupament professional del PTGAS.
 • Publicació d’experiències i eines i elaboració de recursos.
 • Elaboració de recursos formatius: vídeos, manuals, espais formatius, etc.

La formació que oferim al personal de la UAB comprèn els temes següents segons el col·lectiu:

 • Formació per al coneixement estratègic de la UAB.
 • Formació per a la funció directiva i càrrecs de gestió.
 • Formació per a la millora de la docència.
 • Formació per a la millora de la recerca i la transferència.
 • Formació per al lloc de treball.
 • Formació per facilitar i acompanyar la promoció.
 • Prevenció, seguretat i salut laboral de les persones, per l’aplicació de la llei de prevenció vigent i de la normativa aprovada a la Comissió de Seguretat i Salut.
 • Formació en llengües.
 • Formació dirigida a col·lectius específics del PTGAS.
 • Formació a mida dissenyada exclusivament per a un servei o necessitat organitzativa concreta.

 

 

En aquest apartat hi trobareu totes les accions dirigides específicament al PDI en l’àmbit de la millora de la qualitat docent i la innovació docent.

PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA DOCENT

La Universitat Autònoma de Barcelona promou anualment el Premi a l’Excel·lència Docent amb la voluntat de valorar l’activitat docent del professorat i d’impulsar la innovació i la millora constant de la docència universitària. El plantejament d’aquest premi està orientat a identificar i valorar la trajectòria del professorat que hagi desenvolupat una activitat especialment remarcable en aquest àmbit. La candidatura guanyadora d’aquest premi serà una de les candidatures que presentarà la UAB a les distincions Vicens Vives, promogudes per la Generalitat de Catalunya, o a d’altres de similars que les puguin complementar o substituir. Més info intranet

Candidatura premiada el 2019: Dra. Sònia Parella Rubio.

Candidatura premiada el 2020: Dra. Gemma Puigvert Planagumà.

Candidatura premiada el 2021: Dr. Sergi Robles Martínez (vídeo de lliurament del III Premi a l’Excel·lència Docent, amb la ponència de Sergi Robles).

Candidatura premiada el 2022: Dra. Carme Mangiron Hevia.

Candidatura premiada el 2023: Dra. Sònia Casillas Viladerrams

Candidatura premiada el 2024: Dr. Carles Górriz López

PROJECTES D’INNOVACIÓ DOCENT

Atesa la voluntat de la UAB de donar suport a projectes d’innovació i de millora de la qualitat docent, la Coordinació de Formació i Innovació Docent de l’Institut de Ciències de l’Educació i la Unitat de Formació obren anualment una convocatòria d’ajuts per al desenvolupament de projectes relacionats amb els estudis oficials de grau que tinguin en compte necessitats docents i que aportin propostes de millora transferibles a la comunitat universitària.

JORNADES D’INNOVACIÓ DOCENT

La Coordinació de Formació i Innovació Docent de l’Institut de Ciències de l’Educació i la Unitat de Formació organitzen anualment les Jornades d’Innovació Docent.

L’objectiu és crear un espai de reflexió i d’intercanvi d’experiències entre el personal interessat en la innovació educativa.

CIDUI

El mes de juliol de l’any 2000 els instituts de ciències de l’educació (ICE) de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya van organitzar el I Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Els organitzadors eren conscients d’estar vivint canvis molt ràpids que obligaven a atendre la contínua variabilitat de les coses, molt més que no pas la seva estabilitat i continuïtat. Les noves realitats demanaven nous professionals amb capacitat d’autoaprenentatge per afrontar noves situacions i coordinar i dirigir equips.

La cooperació entre aquells tres ICE en va multiplicar l’eficàcia i la incidència en la vida real de les seves universitats. Aquest fet es va expressar gràficament amb la fórmula «CIDUI-ICE 3», amb la qual es va convocar, l’any 2001, el Primer Simposi Internacional, dedicat a reflexionar sobre els models de formació inicial del professorat universitari a Europa. La fórmula d’organitzar un congrés de manera biennal i un simposi en els anys intercongressuals va anar arrelant.

A poc a poc es van anar afegint al CIDUI la resta d’universitats públiques catalanes. Actualment en formen part els instituts de ciències de l’educació de la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Girona i la Universitat de Lleida, la Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centre de Qualitat i Innovació Docent de la Universitat Pompeu Fabra i l’eLearn Center de la UOC.

Finalitats:

• Fomentar l’intercanvi d’experiències de millora docent.

• Impulsar la recerca i la innovació.

• Fomentar el rigor científic en l’àmbit de la docència.

• Afavorir la cooperació entre les universitats en temes de qualitat docent.

• Debatre en l’àmbit acadèmic sobre la realitat i els reptes de les universitats.

• Fomentar la internacionalització de les universitats públiques catalanes.

 Enllaç al web del Congrés: http://www.cidui.org/cat

COL·LECCIÓ EINES

La col·lecció Eines d’Innovació Docent en Educació Superior té com a objectiu posar a disposició de la comunitat universitària un conjunt d’eines que poden servir d’orientació i de guia al llarg del procés de canvi encetat de cara a la construcció de l’espai europeu d’educació superior.

Eines 1. Les titulacions UAB en l’EEES 
Eines 2. Resoldre problemes per aprendre 
Eines 3. El Pla de Tutoria a la Universitat 
Eines 4. Aprenentatge Cooperatiu en Ciències Socials 
Eines 5. Carpetes d’aprenentatge a l’educació superior: una oportunitat per repensar la docència 
Eines 5. Carpetas de aprendizaje en la educación superior: una oportunidad para repensar la docencia 
Eines 5. Portfolios in higher educations: an opportunity to rethink teaching 
Eines 6. L’aprenentatge basat en problemes 
Eines 8. Experiències docents innovadores a la UAB

Memòries formatives dels anys anteriors (des de l’any 1999), que s’elaboren un cop ha finalitzat l’any natural.
 

A continuació es detallen els criteris d'accés a la formació, presentats i aprovats a la Comissió d'Economia i d'Organització el 23 de setembre i aprovats a la Comissió de Formació del PAS el 27 de maig de 2021, que afecten les accions de formació pròpies del Pla de formació de la UAB.

 1. El PDI funcionari o laboral, incloent personal investigador pre o postdoctoral, en servei actiu té accés a la formació, però la participació a activitats formatives estarà condicionada al període hàbil de contractació.
 2. El PTGAS funcionari i laboral en servei actiu a la UAB té accés a la formació, però la participació a activitats formatives estarà condicionada al període hàbil de contractació.
 3. El personal dels centres adscrits, fundacions de la UAB, empreses o institucions vinculades a la UAB (Esfera, Parc de Recerca, Hospitals, etc.) sense relació contractual o estatutària amb la UAB tenen accés a la formació sempre i quan es compleixin els requisits següents, ambdós inclosos:
  1. L’existència de places lliures
  2. El cost sigui assumit per l’ens o l’organització responsable de la seva contractació.

 

Servei actiu significa disposar d’una relació contractual o estatutària amb la UAB vigent.

La Unitat de Formació vetllarà per un ús eficient i responsable dels recursos destinats a formació i, en el cas del PTGAS, traslladarà a la Comissió de Formació aquells casos que consideri necessari revisar.

Tingues en compte que:

 • El PDI i PTGAS en període d’excedència de durada no superior a tres anys per tenir cura d’un fill o familiar té accés a la formació.
 • El PDI i PTGAS en permís per part o adopció té accés a la formació.
 • El PDI en permís inclosos en el capítol V Títol I del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, té accés a la formació.

Els ens amb presència als centres o edificis de la UAB seran convidats a participar en el cursos sobre el pla d’actuació en cas d’emergència específic de l’edifici sense cap cost per l’empresa.