Presentació de sol·licituds

Convocatòria i sol·licitud

Per la convocatòria de mobilitat internacional del curs 2024-25 el termini de sol·licitud és del 23 d'octubre al 6 de novembre de 2023.

Per sol·licitar una plaça de la convocatòria única del programa Erasmus+ i del UAB Exchange Programme, cal emplenar la sol·licitud electrònica que trobareu a: http://sia.uab.cat/, apartat Alumnes, Sol·licitud i consulta d'intercanvi OUT (Estudiants Sortints).

Aquí pots trobar un vídeo explicatori de com fer la sol·licitud i adjuntar-hi documentació.

Els estudiants podran triar entre 8 destinacions possibles com a màxim i 1 com a mínim d’entre els dos programes. Les opcions de durada seran: anual, semestral o semestral si s’han exhaurit les estades anuals.

La sol·licitud electrònica estarà disponible durant el període en què la convocatòria estigui oberta.

La documentació justificativa de l’acreditació del nivell d’idioma s’haurà d'adjuntar a la sol·licitud electrònica dins del termini d’obertura de la convocatòria.

Cada alumne només podrà presentar una sol·licitud electrònica per a aquesta convocatòria. Dins la sol·licitud podrà sol·licitar places de tots dos programes indistintament.

Només en el cas que un estudiant vulgui realitzar dues estades, una estada semestral Erasmus+ i una estada semestral del UAB Exchange Programme durant el mateix curs acadèmic, caldrà que faci dues sol·licituds: una sol·licitud corresponent a la mobilitat del primer semestre en la que només podrà triar destinacions d’un sol programa (Erasmus+ o UAB Exchange Programme) i una segona sol·licitud corresponent al segon semestre en la que només es podrà triar destinacions de l’altre programa. Només serà possible obtenir dues places de dos programes diferents si les estades són semestrals i es duen a terme consecutivament durant el mateix curs acadèmic, és a dir, si no hi ha solapaments en els períodesd’estada.

Pels estudiants que hagin presentat una sol·licitud i no hagin obtingut plaça en la primera resolució, o bé els estudiants que hagin obtingut plaça i hagin renunciat a la mateixa, es preveu un segon període de sol·licitud, en que es podrà optar a les places que hagin quedat vacants.


Acceptació o renúncia de la plaça

El Vicerectorat de Relacions Internacionals farà pública la resolució d'adjudicació de les places i de la llista d'espera. L'adjudicació definitiva dependrà sempre de l'acceptació per part de la universitat de destinació.

Els estudiants als quals se’ls hagi adjudicat una plaça, hauran d’efectuar una acceptació o renúncia formal, en els terminis i forma requerida a la convocatòria. Si l’estudiant no accepta o no renuncia de forma expressa, s’entendrà automàticament com una renúncia, sense possibilitat de poder optar a cap altra destinació.

Aquells estudiants que renunciïn a la plaça posteriorment a la data establerta, hauran d’exposar per escrit els motius de la renúncia a la persona responsable d’intercanvis delseu centre. El coordinador del centre valorarà si la renúncia es considera justificada o no. Les renúncies no justificades, així com l’incompliment dels requeriments exigits per part de l’estudiant en qualsevol moment del procés, seran penalitzats de manera que les sol·licituds d’intercanvi que pugui fer en un futur quedaran relegades a l’últim lloc de la llista de sol·licitants.

L’adjudicació de plaça no implica necessàriament adjudicació de beca.
 

Valoració addicional per coneixement de llengües estrangeres

El nivell d'idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l'hora de baremar les sol·licituds presentades. L'alumnat que vulgui obtenir una valoració addicional per coneixement d'idiomes caldrà que presenti les certificacions justificatives qualificades d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

En cas que no tinguin certificacions o que les certificacions no estiguin qualificades segons el MECR, l'alumnat podrá fer un examen al Servei de Llengües de la UAB, que emet un certificat que acredita els coneixement lingüístics en anglès, francès, alemany o italià. El calendari de realització de les proves està publicat al web del Servei de Llengües i al web de la UAB, en l'apartat d'exàmens d'anglès

Aquesta documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud dins del termini d'obertura de la convocatòria (excepte en el cas de l'alumnat que vagin als exàmens organitzats pel Servei de Llengües, els resultats dels quals s'enviaran directament a l'Àrea de Relacions Internacionals i als centres). L'alumnat de titulacions que s'imparteixen a la UAB en la llengua vehicular en que es farà la mobilitat (vegeu el llistat aprovat per la Comissió d’Afers Acadèmics el 26.11.2015) que hagin superat el 50 % dels crèdits dels estudis, obtindran els 2 punts addicionals.

En el cas que la universitat ho requereixi, la persona seleccionada haurà de presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d'idioma exigit. Aquesta documentació s'haurà de lliurar després de la selecció en els terminis i forma establerts.